Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long tokples Motu - APOSETOLO EDIA KARA

APOSETOLO EDIA KARA 23

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Bena Paulo ese kaunsil taudia e raraidia tao; bena eto, Varavaragu e, lau na mai lalo-ḡoevaḡoevagu ida vada na nohova Dirava vairanai, ema bona harihari.
2Bena hahelaḡa tauna badana, Anania, ese badibadinai e gini taudia e haduadia, uduna bae huaria.
3Bena Paulo ese e gwau henia, eto, Dirava ese oi do baine huarimu; oi na e hakurokuroa habana na heto. Oi na taravatu ai ba hahemaoro henigu totona o helaimu ani? Matona, taravatu o tataia utumu, o haduadiamu bae huarigu.
4Badibadinai e gini taudia eto, Dirava ena hahelaḡa tauna badana o ḡonaḡonalaiamu a?
5Paulo e haere, eto, Varavaragu e, asi dibagu ia na hahelaḡa tauna badana; a dibagu vada e torea, Emu bese lohiana na basio ere dika henia.
6Paulo ese kaunsil taudia e itadia, haida be Sadukea taudia, ma haida be Farisea taudia; bena bogaragidiai e lolo, eto, Varavaragu e, lau na Farisea taugu, bona Farisea tauna natuna. Mase taudia edia tore-isi-lou name laroa dainai o hahemaoro henigumu a?
7Ia na unu e gwau toma; bena Farisea taudia bona Sadukea taudia e hepapahuahu, edia hebou e haheparara;
8badina be Sadukea taudia e tomamu tore-isi-lou na lasi, aneru lasi, lauma danu lasi, a Farisea taudia ese iboudiai e gwauraidiamu.
9Bena heloḡoheloḡo vada e badava; itorena taudia haida Farisea oreana amo e gini tore, e hereva goada-goada, eto, ina tau enai kara dika ta asiame davaria; lauma ta eiava aneru ta ese vada e hereva henia dahaka.
10Hepapahuahu na e habadaia; bena tuari biaguna badana e gari, idia ese Paulo bae darea na garina. Taunabunai, ia ese ena orea taudia e haduadia, bae diho, bogaragidia amo bae hakaua oho, kohoro lalonai ma bae hakaua vareai.
11Hanuaboi ai Lohiabada na Paulo badibadinai e gini, eto, Ba goada balaheni, badina be Ierusalem ai vada o gwauraigu heḡereḡerena ai Roma ai danu ma ba gwauraigu.
12Daba ai, Iuda taudia haida e henega, e gwau hamata mai hereva metaudia ida, basie aniani bona ranu basie inua ela bona Paulo bae alaia mase.
13Unu e gwau hamata toma taudia na hari-ahui mai dikoana.
14Idia na hahelaḡa taudia bona hanua tau-badadia dekedia ela, eto, Ai na vada ame gwau hamata mai hereva metaudia ida, basia aniani ela bona Paulo baia alaia mase.
15Taunabinai, umui na kaunsil taudia ida tuari biaguna ba noia, ia ese Paulo ma baine hakaua diho dekemui ai, boma ura ia herevana boma tahua ḡoevaḡoeva na heto. A ai na baia heḡaeḡae noho, bena dekemui ai do basine raka kahi mai, vada baia alaia mase.
16A Paulo vavana ese edia bani-tao herevana e kamonai, bena tuari taudia edia kohoro ai e raka vareai, Paulo e hamaorolaia.
17Bena Paulo ese tuari biaguna maraḡina ta e boiria, eto, Ina tauhau na tuari biaguna badana dekena a hakaua lao, badina be ia na hereva ta baine hamaorolaia e tomu.
18Taunabunai, ia ese e hakaua lao, tuari biaguna badana dekena, eto, Hari mai iḡuina tauna, Paulo, ese e boirigu, e noigu, ina tauhau na oi dekemu baina hakaua mai eto, badina be ia na hereva ta aine hamaorolaimu e tomu.

19Bena tuari biaguna badana ese ia imana e abia, e hakaua siri, e nanadaia hehuni; eto, Dahaka ba hamaorogu o tomu?
20Ia na e haere, eto, Iuda taudia vada e henega bou, bae noimu, kerukeru Paulo ba hakaua diho, kaunsil taudia dekediai, bae nanadaia ḡoevaḡoeva totona.
21To basio kamonai henidia, badina tatau hari-ahui mai dikoana na Paulo e bani heniamu, bona vada e gwau hamata, eto aniani basie ani bona ranu basie inu ela bona bae alaia mase. Idia na harihari e heḡaeḡae nohomu, badina be lalodia e tomamu oi ese edia noinoi bavabia dae.
22Taunabunai, tuari biaguna badana ese tauhau na e tua, e tamanua, eto, Tau ta basio hamaoroa oi ese unu ḡau vada o hadibalaigu.
23Bena ia ese tuari biagudia rarua e boiridia, eto, Tuari taudia sinahu-rua bona hosi ai e guimu taudia hitu-ahui bona io taudia sinahu-rua ba haboudia heḡaeḡae, hari hanuaboi hora taurahani-ta Kaisarea baela.
24Hosi ta danu ba henidia, Paulo ena gui ḡauna. Bena Gavana Feliki dekena ba laohaia mai maurina ida.
25Revareva danu e torea, ini e torea toma:
26Lau Klaudio Lusia ese oi Feliki, gavana taumu namo-hereana, na hahenamo henimumu.
27Ina tau be Iuda taudia ese e dabaia tao, bae alaia mase eto; bena lau na tuari oreana ida ala, a hamauria, badina be na diba ia na Roma tauna.
28kau na ura e habadelaiava badina baina diba, taunabunai na hakaua diho edia hegogo badana lalonai.
29Unuseni ai na davaria idia ese edia taravatu herevadia ai e habadelaiava, a ihamasena eiava iḡuina badina ta asie gwauraia.
30A vada eme hamaorogu, haida na bae bani tao bena bae alaia mase; taunabunai na siaia vasi haraḡa-haraḡa dekemu ai; bona ihabadelaina taudia danu vada na haduadia bae vasi, oi vairamu ai bae habadelaia.
31Taunabunai, e haduadia heḡereḡerena ai, tuari taudia ese Paulo e abia, hanuaboi ai Antipatri e hakaua lao.
32Kerukeru, idia na edia kohoro e lou lao; a hosi ai e ḡui taudia be Paulo ida ela.
33Kaisarea ai e lasi; bena hari revareva na gavana e henia, Paulo danu e hakaua vareai ia vairanai.
34Feliki ese hari revareva e duahia vaitani, bena e henanadai, eto, Ia be edena gabu tauna? Vada e kamonai ia na Kilikia kahana tauna.
35Bena eto, E habadelaimumu taudia do baema, bena vairadiai emu hereva idoinai baina kamonai. Bena e haduadia, Herod ena hahemaoro rumana ai do bae gimaia.