Text copied!
CopyCompare
Pohnpeian Bible with Apocrypha - Aiseia - Aiseia 10

Aiseia 10:6-9

Help us?
Click on verse(s) to share them!
6I kadaralahr Asiria pwehn mahweniong wehi ehu me sohte ar koht, aramas ekei me kahredahr ei engieng. I kadarirailla pwe re en kulihasang oh pirapahsang arail dipwisou kan oh tiakedi aramas akan rasehng pwelpar nanial akan.”
7Ahpw pein nanmwarki lapalap en Asiria kupwukupwure koasoandi suwed ong irail. E kupwuredahr me e pahn kamwomwala wehi tohto.
8E suweiki, mahsanih, “Emenemen nei kaunen sounpei lapalap akan iei nanmwarki men!
9I kalowedier kahnimw kan en Kalno oh Karkemis, kahnimw kan en Amad oh Arpad. I kalowedier Sameria oh Damaskus.

Read Aiseia 10Aiseia 10
Compare Aiseia 10:6-9Aiseia 10:6-9