Text copied!
CopyCompare
Pohnpeian Bible with Apocrypha - Aiseia - Aiseia 10

Aiseia 10:24-29

Help us?
Click on verse(s) to share them!
24KAUN-O Wasa Lapalahpie ketin mahsanihong sapwellime aramas akan me kin kousoan nan Saion, “Kumwail dehr masak mehn Asiria kan, mehnda me re kalokei kumwail duwehte me mehn Isip ko kin epwehnki wia.
25Mwurin ahnsou tehr kis I sohla pahn kalokei kumwail, I ahpw pahn uhd kamwomwirailla.
26Ngehi, KAUN-O, Wasa Lapalap, pahn wokihkin irail nei mehn wowoki duwehte me I wiahiong mehn Midian ni Paip Orep. I pahn kaloke Asiria duwehte ei kaloke Isip.
27Ni ahnsowo eh pahn leledo, I pahn kasaledekehkumwailla sang pahn manaman en Asiria, oh arail mehn wisik solahr pahn katoutouwih pohn pwopwomwail kan.”
28Karis en imwintihtio kalowedier kahnimw Ai. Re dauliher Mikron! Re pwilikihdi ar dipwisou kan nan Mikmas!
29Re kotelahr wasahn koto oh pahn pweidi nan Kepa! Tohn kisin kahnimw Rama masepwehkadahr, oh tohn kahnimw en Nanmwarki Sohl nan Kipea tangehrdoui.

Read Aiseia 10Aiseia 10
Compare Aiseia 10:24-29Aiseia 10:24-29