Text copied!
CopyCompare
Buka Tabuna Tefadi - 1 Kin

1 Kin 18

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Fuya ya lofa hige i usa na guliyam laꞌilaꞌi Samaliya yai. Boliman fafaihonana yai Guyau ya libalau Ilaidiya lisina iyen, U lau Kin Ahaba u failobahi na usa haba E fatamaliyawa tanohi. Yo fede Ilaidiya ya lau kin Ahaba ya failobahi.
17Fuyanna Ahaba, Ilaidiya ya ita, mate ya libalau lisina, iye, Um logem pilipili wa laulau ginauli Isalaela nuꞌuna yai?
18Ilaidiya, Ahaba alinana ya bui iye, Yau hige pilipili hesa Isalaela yai ya ginauli. Um yo tamam maꞌana boga moho pilipili ami ginaginaulidi. Guyau ena laugagayo hige au famuli watanidi yo ami laulauꞌuꞌula lau Baꞌala oitaudi lisidi.
19Aho te, Isalaela dodogadi mahudoꞌidi u yoga gogondima Kameli ai Tuꞌana. Baꞌala ena peloweta ouꞌoulidi 450 yo Aselaha ena peloweta 400, mate Desabela ena hatahata yai sa kalakalahe, u ledima.
20Yo fede Ahaba liba ya fatamali lawen Isalaela nuꞌuna mahudoꞌina be dodoga mahudoꞌidi yo peloweta sa faꞌoigogoma Kameli Tuꞌana yai.
21Habahim Ilaidiya dodoga matadi yai ya obiyo na iyen, Nuwamiu hige au fadosidi feufeulaidi, paꞌana nuwatuhu luwaga sa faiꞌabi ganahewamiu yai. Yena Guyau, in Yaubada, beti au famuli watan; na yena Baꞌala, in yaubada, beti au famuli watan! In moho, dodoga hige somo ti libaen.
22Yo fede Ilaidiya ya libalau lebedi iyen, Yau Guyau ena peloweta, ibogu moho E miyamiya, na Baꞌala ena peloweta ouꞌoulidi 450.
23Bulumakau tamoꞌana luwaga au ledima lebemai. Baꞌala ena peloweta haba bulumakau esega sa abi be sa wunui. Ai mulina haba sa nigohi be sa faꞌota oyagi ai hewadi, antalasam aba gabuna katakatanna yai, in moho oyagina tabu ti yufi. Bulumakau hesa haba yau E abi nonohai be ai oyagi hewana E faꞌota na oyagina ibege ya yufi hinaga.
24Habahim ami lauꞌuꞌula lau emi yaubada lisina na yau haba E lauꞌuꞌula lau egu Guyau lisina. Yaubada tau somo eda lauꞌuꞌula ya atahi be oyagi ya ala mate logenana yaubada wananahana. Yo fede dodoga mahudoꞌidi sa ehe watawatan.
25Habahim Ilaidiya ya libalau Baꞌala ena peloweta lisidi iyen, Ami ouli wananaha. Emi antalasam au ginauli bwaꞌiyen. Bulumakau hesa au abi nonohai. Tabu oyagina au yufi na au lauꞌuꞌula lau emi yaubada lisina.
26Yo fede bulumakau esega sa abi nonohai be sa tole antalasam aba gabuna katakatanna hewana yai, na hwalahwala sa lauꞌuꞌula lau Baꞌala lisina ya lau ee–, maimailafi. Sa lauꞌuꞌula ma alina laꞌilaꞌidi tiyen, Aee–, Baꞌala, ema lauꞌuꞌula te, u atahi! Antalasam aba gabuna katakatanna sa ginauli wa sa saga fataꞌiꞌili, in moho edi lauꞌuꞌula hige sai hesa buina i leyama.
27Maimailafina Ilaidiya ya fatubu ya lau faliuhwaꞌedi. Iye, Au lauꞌuꞌula laꞌilaꞌi! In yaubada wananaha! Bena somo i nuwanuwatuhui. Ye bena i mode ye i adau. Nuwana i eno, au fanohi!
28Yo fede sa lauꞌuꞌula ma alina laꞌilaꞌidi na edi abiꞌabi sa laulauwedi - baineti yai sa antomotomo fuyoꞌidi yo alahiya yai sa gwaligwali fuyoꞌidi ee–, ꞌwasinadi sa didi.
29Ma alina laꞌilaꞌidi sa lauꞌuꞌula ee–, maimailafi, na antalasam maihalana ya talai hige dagugu hesa, hige sai laꞌi edi lauꞌuꞌula i atahi.
30Habahim Ilaidiya dodoga ya yogaidi. Iye, Au laoma lebegu. Yo fede sa laoma lebena be Guyau ena antalasam katakatanna talotalopana, ya ginauli fuyoi,
31Habahim umeꞌehu safuhudohudoꞌi luwaga ya abidi. Umeꞌehu esega mate sulu esega - esega Isalaela ganahewana yai fafaꞌilalana. Sulu te mate Iyakobo nanatuna hesadi. Na In mate hesana hesa Guyau ya tole: Isalaela.
32Umeꞌehu te lisidi yai, antalasam aba gabuna katakatanna ya ginauli. Ya famala Guyau hesana aba faꞌatitiyenna. Habahim dulein ya sala, antalasam aba gabuna katakatanna ya fataꞌiꞌili, gonowana hoꞌowa laꞌina 15 lita ainiya sa fagoi.
33Oyagi ya fataꞌu antalasam katakatanna hewana yai. Habahim bulumakau ya nigohi be ya toledi oyagi hewadi yai na iye, Hoꞌowa au yahi be huliu lalaꞌi fati au famohafudi, na ai huliu ami yahidi be ami fagoi lawen antalasam ma oyagina ai hewadi.

34Ya falibadi iyen, Au yahi boda be ai huliu au fagoi! Be sa ginauli fuyoi. Fafaihonana ya liba iye, Au ginauli fuyoi! Be sa ginauli ma faihona.
35Hoꞌowa ya didi lidi be katakatan hoꞌowa ya siꞌu fataꞌiꞌili be dulein ya famohafu.
36Maimailafina, antalasam maihalana yai, peloweta Ilaidiya ya lau katakatan sadaina yai be ya lauꞌuꞌula. Iyen, Aee–, Abelaham, Isako yo Iyakobo edi Yaubada! Aho ite bena wa famahata wananahaim mate um Isalaela edi Yaubada yo hinaga u famahata mate yau em tau paisowa. Ginauli mahudoꞌina wa falibagu be E ginaulidi hinaga bena wa famahatadi.
37Aee–, egu lauꞌuꞌula te u atahi! Haba dodoga sa siba, mate um Guyau Yaubada yo, nuwadi wa buidi, um lisim yai.
38Maꞌesega na, Guyau ena oyagi alaꞌalana galewa yai ya lidima be bulumakau, oyagi, umeꞌehu yo tanohi, ya gabu faꞌofinidi yo hoꞌowa duleinna, hinaga ya tofi faguma.
39Fuyanna dodoga mahudoꞌidi laulau te sa ita mate, sa hoba lidi tanohi yai na sa tantan tiyen, Wananaha, Guyau, In Yaubada! Guyau, In Yaubada!
40Na Ilaidiya ya libalau lisidi iyen, Baꞌala ena peloweta au tohaidi, tabu laꞌi au falau! Yo fede dodoga wa Baꞌala ena peloweta mahudoꞌidi sa tohaidi, be Ilaidiya ya foya lidiyedi Kison Gonna yai be amainiya sa wunuidi.
41Na Ilaidiya ya libalau Ahaba lisina iyen, Usa laꞌilaꞌi ya laolaoma daguguna E atahi. U lau somo am u an yo u nom.
42Yo fede kin Ahaba ya lau ya anꞌan, yo somo ana ya nom, na Ilaidiya mate ya hasai Kameli Tuꞌana yai be ya dulu lidi tanohi yai. Kuluna ya tole tulina luwaga solasoladi yai, na ya lauꞌuꞌula.
43Habahim ena tau paisowa ya faliba iyen, U leu be gabogabo u ita. Yo fede ya leu be ya itaꞌita lau gabogabo yai. Na ya fuyom Ilaidiya ya faliba iyen, Hige somo hesa ya ita amainiya. Ilaidiya ena tau paisowa ya dui fuyoi be gabogabo ya kepai ma faligigi luwaga.
44Ya fuyoma, iyen, Yada kiukiu, laꞌina doha doga nimana, gabogabo yai ya pohe hasaema E ita. Yo fede Ilaidiya ya faliba iye, U lau Kin Ahaba u faliba uwe, “Usa ibe i eli buluhim be em ai saliyoti u awa u lidi.”
45Hige walolona, galewa ya faduba. Hwayahwayau ya fatubu ya towa yo ya usa laꞌilaꞌi. Na Kin Ahaba ena saliyoti yai ya awa be ya lau Desilili nuꞌuna.
46Ilaidiya ena adidili Guyau lisina yai ya abi, be ana luhuluhu ya abi hitin. Ya faluhu noꞌunoꞌu lawen ana bwaꞌulu yai na ya lautafotafo, be Ahaba ena saliyoti ya famuli, na ya bwaꞌi ya lau Desilili nuꞌuna.