Text copied!
CopyCompare
परमप्रभु यावे आ लोव़ - १ कोरिन्‍थी

१ कोरिन्‍थी 9

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1गो आं दाक्‍शो, आं मिम्‍शो पने मचाप्‍नुङा ङा? गो ख्रीस्‍त आ सोइश्‍शो मनङा ङा? आं मिक्‍चीमी इं प्रभु येसु ख्रीस्‍त कली मतशो नङा ङा? गो प्रभु आ गेय पङा रे गेपुकी यो प्रभु आ मुर मदुम्‍नी ङा? १कोरिन्‍थी १५:८; प्रेरित ९:३-५,१५
2शुश मुरुमी आं पर्बम “आं कली ख्रीस्‍त आ लोव़ शेंथ सोइश्‍शो ममाइ” दे मिम्‍ताक्‍म हना यो, इन कली शेंथ सोइश्‍शो नङ। मारदे हना प्रभु आ मुर दुम्‍तीनी। गे आं सोइश्‍शो दुम्‍तीके आ छाप बाक्‍नीनी। १कोरिन्‍थी ४:१५; २कोरिन्‍थी ३:२-३
3आं शेंशो आ पर्बम हिल्‍लो पाइब आन कली कोरिन्‍थीपुकी दोपा थमा सुइक्‍ब दुम्‍मा? लो, मिम्‍तीन, दे माइक्‍नुङमी।
4मिनु आंइ कली माल्‍शो जचा तूचा थोव़क “गेन” दे पुंइने मचाप्‍नीनी ङा? लूका १०:८
5केफास, प्रभु आ लोक्‍ब नु सोइश्‍शो नेल्‍लेमी शेंना शेंन गाक्‍मानु, आन मीश काथा लाइश्‍शा गाक्‍तेक्‍म। मिनु गोपुकी मेको आन बुद पा आंइ मीश लाइश्‍शा गाक्‍चा मताइनीकी ङा?
6शेंबपुकीम शेंशा जाइनीम। बारनाबास नु गो चहिं शेंशा गाक्‍स्‍कुनु, जचा मतथु, गेय पचा माल्‍नस्‍कु ङा? प्रेरित ४:३६; २थिस्‍सलोनिकी ३:७-९
7लडाइ पाइब आन खिं ङा जशा बाक्‍नीमी ङा? अङगुर रू थीबपुकीमी श्‍येत पा ख्रुम्‍शा, अङगुर मीमेनु, ब्‍वचा मताइनीमी ङा? गोठलापुकीमी चिम्‍शो बी कली योव़शा कोव़शा, घांस लाप्‍शा, श्‍येत पा गेय पशा, दूध चिम्‍शा तूचा मताइनीमी ङा?
8आं देंशो लोव़ मुरुम देंशो लोव़ ला बाक्‍बा ङा? परमप्रभु यावे आ अरेशो लोव़ नु मगारबा ङा?
9मोसामी “ब्‍यफ कली दांइ पपाइश्‍शोनु, फुङला मपाइक्‍चा” दे ब्रेक्‍शो बाक्‍त। परमप्रभु यावेमी ब्‍यफ आन पर्बम ला मोदेंशो पचा दे ब्रेक्‍पदा ङा? ब्‍यवस्‍था २५:४; १तिमोथी ५:१८
10इं पर्बम यो ब्रेक्‍शो बाक्‍त दे रुपीन। अर्को लोव़ का निक्‍शी ब्रेक्‍शो बाक्‍ब “ब्‍यफ वाक्‍बपुकीमी बाली नाली मीमेनु, इच्‍का अन्‍न ताइनुङ दे वाक्‍नीमी। चेरब तुप्‍बमी यो, इच्‍का चेरब ताइनुङ, दे तुप्‍ब” दे ब्रेक्‍शो बाक्‍ब।
11गोपुकीमी इन कली परमप्रभु यावे आ लोव़ शें‍दकानु, इन जचा तूचा थोव़क तचा, ठीक मदुम्‍बा ङा? रोमी १५:२७
12अरु शेंबपुकीमी मेको ताम्‍तेक्‍म हना, मार, गो मेको आन क्‍येङा मताइनीकी ङा? मो हना यो गो मोदेंशो लोव़ मपाइनीकी। ख्रीस्‍त आ ग्‍येरपाइक्‍ब लोव़ शेंशोनु, श्‍येत मदुम्‍ल, दे मोदेंशो लोव़ मपाइनीकी। प्रेरित २०:३३-३५ २कोरिन्‍थी ११:९
13परमप्रभु यावे आ खिंमी गेय पाइबपुकीमी मेक रे जाइनीम। चढ़ेतीकेम गेय पाइबपुकीमी मेक रे ब्‍वाइनीम, दे मतुइक्‍नीनी? गन्‍ती १८:१८-१९,३१; ब्‍यवस्‍था १८:१-३
14प्रभुमी “आं ग्‍येरपाइक्‍ब लोव़ शेंबपुकी शेंशा गाक्‍मानु, मेकोपुकी मार मार माल्‍मा, मेको आं ग्‍येरपाइक्‍ब लोव़ शेंतीके रे तचा माल्‍नीम” देंशो बाक्‍त। लूका १०:७; गलाती ६:६
15मिनु मोदेंशो बाक्‍त हना यो, गो मारेइ मपुनु, मारेइ मताक्‍गु। आं कली गेचा माल्‍नीनी दे यो मदेंनुङ। थमा सुइक्‍ब आन शोंप मलाइक्‍चा, दे बोरनुङ। अरु आन थोव़क तचा क्‍येङा बेक्‍चान रिम्‍शो, दे मिम्‍नुङ। प्रेरित १८:३
16गो शेंशा गाक्‍ती, आं ठेयब लेत्‍चा ङा मारेइ मबाक्‍ब। मारदे हना लोव़ शेंथ सोइश्‍शो नङ, दे तुइश्‍शा, गो प्रभु आ ग्‍येरपाइक्‍ब लोव़ मशेंथु बाक्‍ती हना, आं कली काइ मरिम्‍शो दुम्‍ब। येरमीया २०:९
17आं दाक्‍शो पा शेंथ गाक्‍शो नङ हना, गाल्‍च ताक्‍गु वा। तन्‍न आं दाक्‍शो पा शेंशा गाक्‍शो मनङ। “शेंथ गाक्‍को” दे माइक्‍चा पुंइसीतीके शेंशा गाक्‍ती। १कोरिन्‍थी ४:१
18मिनु आं शेंशा गाक्‍शो ङा मार ताक्‍गु ङा? गो प्रभु आ ग्‍येरपाइक्‍ब लोव़ मारेइ मताक्‍थु शेंनुङ। ग्‍येरपाइक्‍ब लोव़ शेंब आन तचा ङा, ताक्‍चा मदाक्‍नुङ।

19गो आं दाक्‍शो पने चाप्‍नुङ, मो हना यो शुश मुरुमी ख्रीस्‍त आ लोव़ रुप्‍‍शा, आ मुर दुम्‍मल, दे आन वाइल खोदेंशो दुम्‍शा, शेंना शेंन गाक्‍ती। मत्ती २०:२७; रोमी १५:२
20गो यहूदी आन कली शेंदुनु, ख्रीस्‍त आ लोव़ रुप्‍पाइश्‍शा, आ मुर दुम्‍मल, दे गो यहूदी दुम्‍ती। गो परमप्रभु यावे आ ङोंइती ङा पतीके पाइब आन कली शेंना शेंन, मेको ख्रीस्‍त आ मुर दुम्‍मल, दे गो परमप्रभु यावे आ ङोंइती ङा पतीके पाइब खोदेंशो दुम्‍ती। तन्‍न गो मेको ङोंइती ङा पतीके पाइब मनङ। १कोरिन्‍थी १०:३३; प्रेरित १६:३; प्रेरित २१:२०-२६
21गो परमप्रभु यावे आ अरेशो लोव़ मतुइक्‍ब आन कली शें‍दुनु, ख्रीस्‍त आ लोव़ रुप्‍पाइश्‍शा, आ मुर दुम्‍मल, दे गो परमप्रभु यावे आ अरेशो मपाइब खोदेंशो दुम्‍ती। गो परमप्रभु यावे आ अरेशो मपाइब दुम्‍शा यो, मेको आ ङोंइती ख्रीस्‍त आ अरेशो पाइब दुम्‍ती। गलाती २:३
22गो बोल मपाइश्‍शो मुर आन कली शेंशा, ख्रीस्‍त आ लोव़ रुप्‍पाइश्‍शा, आ मुर दुम्‍मल, दे गो बोल मपाइश्‍शो खोदेंशो दुम्‍ती। का निक्‍शी ख्रीस्‍त आ लोव़ रुप्‍‍शा, आ मुर दुम्‍मल, दे गो मेको नेल्‍ल आन खोदेंशो दुम्‍ती। रोमी ११:१४
23प्रभु आ ग्‍येरपाइक्‍ब लोव़ रागीम ब्रचा आ पर्बम मेको गेय पाइनुङ। मिनु शुश मुरपुकीमी एको लोव़ रुप्‍शो तशा, आसीक तशा ग्‍येरसाक्‍यी।
24इनाम तांइसीब, दे दोरबपुकी “ङोंइती जाक्‍दीत्‍नुङ” दे मिम्‍शा दोरनीम। दोरमानु, नेल्‍ल क्‍येङा ङोंइती जाक्‍दीप्‍बम ला इनाम ताइब दे मतुइक्‍नीनी? मोपतीके गे यो इनाम तकल दे मिम्‍शा दोरीने। २तिमोथी ४:७; फिलिप्‍पी ३:१४
25मोपा दोरबपुकीमी दोरने चबुल, दे हेंथे मजाइनीम मतूनीम। आन रां नेल्‍ल चलेस जोक्‍नीम। मोदेंशो पाइबपुकीमी जाम्‍शा लाइब इनाम ला ताइनीम। गोपुकीमी चहिं गेनायो जाम्‍शा मलाइब इनाम ताइनय, दे तुइश्‍शा, मेको आन क्‍येङा रिम्‍शो पचा ममाल्‍नया ङा? २तिमोथी २:४-५; १पत्रुस ५:४
26गो ते जाक्‍दीत्‍चा माल्‍बा, मेको मतुइक्‍थु हेंथे पा मदोरनुङ। गो हेंथे पा फशीम मुडकी मआप्‍नुङ।
27तन्‍न आं रां कली हेंथे पचा मगेथु, गेय पाइब वाइल खोदेंशो सेल्‍नुङ। मारदे हना अरु आन कली मोदेंशो शेंताक्‍ङमी। मिनु गो आंम आं देंशो मपाता हना, आं कली सुइमी महिक्‍नीम। रोमी १३:१४