Text copied!
CopyCompare
परमप्रभु यावे आ लोव़ - १ कोरिन्‍थी

१ कोरिन्‍थी 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1आं लोक्‍बपुकी, गो गेपुकी नु बाक्‍ङानु, परमप्रभु यावे आ लोव़ नेंपदुनु, मुर आन जोक्‍तीक तुइक्‍तीक रे नु फू चुइश्‍शो लोव़ पा मशेंदन्‍नी।
2मारदे हना येसु ख्रीस्‍त कली शीम केप्‍शा कांटी थोक्‍शा क्‍याइश्‍शा साइक्‍चा पुंइसीशो लोव़ ङा लाक्‍शा अरु मशेंनुङमी, दे आं थुं फ्रेंशा जाक्‍शो नङ। गलाती ६:१४
3मिनु इन कली शेंदन्‍नीनु, आं रांमी बल मबाक्‍थु, हिंना हिंन, ख्रिंख्रि पा शेंताक्‍न्‍नी। गलाती ४:१३; प्रेरित १८:९; २कोरिन्‍थी १०:३
4मुर आन कली जोक्‍तीक तुइक्‍तीक कोंइशा, ठेयब लोव़ मपङ। तन्‍न परमप्रभु यावे आ सोक्‍तीम कोंइशो सक्ति रे पा शेंताक्‍न्‍नी। मत्ती १०:२०
5तन्‍न इन थमा सुइक्‍तीके मुर आन जोक्‍तीक तुइक्‍तीकेम मबाक्‍थु, परमप्रभु यावे आ सक्तिम बाक्‍ल। १थिस्‍सलोनिकी १:५
6मो हना यो गो जोक्‍तीक तुइक्‍तीक लोव़ रुप्‍ब आन कली लोव़ पाइनीकी। तन्‍न रागी ङा नु सासन पाइब आन जोक्‍तीक तुइक्‍तीक ङा लोव़ चहिं ममाइ। मारदे हना मेको बेक्‍शा लाइनीम।
7तन्‍न गो दोदेंशो जोक्‍तीक तुइक्‍तीक ङा लोव़ शेंनीकी देंशा हना, परमप्रभु यावे आ जोक्‍तीक तुइक्‍तीक ङा लोव़ शेंनीकी। मेको लोव़ ङोंइती ख्रुइश्‍शा वोइश्‍शो बाक्‍त। मुल इन कली रिम्‍शो दुम्‍मल, दे शेंनीकी। मत्ती ११:२५; कलस्‍सी १:२६
8मेको लोव़ रागी ङा ठेयब मुरपुकीमी मरुबेम। रुप्‍तेक्‍म हना, सक्ति पाइश्‍शो प्रभु कली शीम केप्‍शा कांटी थोक्‍शा क्‍याइश्‍शा मसदेम वा।
9मिनु “मिक्‍चीम मतशो, नोफाम मनेंशो, मुर आन थुंमी ममिम्‍शो लोव़ परमप्रभु यावेमी आ कली दाक्‍ब आन कली तुइक्‍पाइश्‍शा, रुप्‍चा गेम्‍तीमी” दे ब्रेक्‍शो बाक्‍ब। यसैया ६४:४
10मेको लोव़ परमप्रभु यावेमी आ सोक्‍त रे पा इं कली तुइक्‍पाइश्‍शा रुप्‍पाइक्‍तु। मारदे हना परमप्रभु यावे आ सोक्‍तीम नेल्‍ल तुइक्‍ब। ख्रुइश्‍शो लोव़ यो माल्‍शा ग्रुंइब। परमप्रभु यावे आ सोक्‍तीम परमप्रभु यावे आ थुं ङा लोव़ यो नेल्‍ल तुइक्‍ब।
11मुर आन थुंमी मार बाक्‍बा, सुमी तुइक्‍नीमी ङा? आंम आन थुं ङा लोव़ आंमा ला तुइक्‍नीम। परमप्रभु यावे आ सोक्‍त ङा लाक्‍शा सुइमी परमप्रभु यावे आ थुं ङा लोव़ मतुइक्‍नीम, आ सोक्‍तीम ला तुइक्‍ब।
12गोपुकीम रागी ङा सोक्‍त मतशो बाक्‍नय, परमप्रभु यावे आ सोक्‍त कली ताइतय। मोपतीके गो परमप्रभु यावे आ गेशो नेल्‍ल रुप्‍नय। यूहन्‍ना १४:१६-१७
13मोपतीके गो शेंदकानु, मुर आन जोक्‍तीक तुइक्‍तीक लोव़म मशेंनीकी। परमप्रभु यावे आ सोक्‍तीम गेशो लोव़ पा शेंनीकी। मिनु परमप्रभु यावे आ सोक्‍तीम ब्री‍शो मुर आन कली शेंशा रुप्‍पाइक्‍नीकी।
14परमप्रभु यावे कली थमा मसुइक्‍ब मुरुम परमप्रभु यावे आ सोक्‍त ङा गेय मताइनीम। मेको नेल्‍ल मेको आन कली मूर्ख गेय खोदेंशो पा रुप्‍ने मचाप्‍नीम। मारदे हना मेको सोक्‍त ङा लोव़ बाक्‍ब। यूहन्‍ना ८:४७; १कोरिन्‍थी १:२३
15परमप्रभु यावे आ सोक्‍त पाइश्‍शो मुरपुकीमी मारेइ मारेइ नाक्‍ने नु रुप्‍‍ने चाप्‍नीम। तन्‍न मेको आन कली नाक्‍ब सुइ मबाक्‍नीम।
16मार ब्रेक्‍शो बाक्‍ब देंशा हना “सुमी प्रभु आ थुं नाक्‍ने नु रुम्‍ने चाप्‍बा ङा? सुमी प्रभु कली शेंने चाप्‍बा ङा?” दे ब्रेक्‍शो बाक्‍त। तन्‍न गोपुकी नु ख्रीस्‍त आ थुं बाक्‍ब। यसैया ४०:१३