Text copied!
CopyCompare
سٌسٌ كِتَابُييٍ؛ تَوُرٍتَ، يَبُرَ، عِنيِلَ - مَتِيُ

مَتِيُ 12

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1نَ وَشَتِ، مَلَبُ لْشْي مَ، عِسَ نُ حّرّقٍ شّيٍ تَفِ. كَامّ تٌ نُ عَ قْشِرَبِرّيٍ سُشُشِ، عٍ نَشَ مّنفِ تْنسْي ندٍيٍ بَ، عٍ شَ عٍ دٌن.
2قَرِ سّنِيٍ تٌ نَ تٌ، عٍ نَشَ وْيّن عِسَ بّ، «عَ مَتٌ، عِ قْشِرَبِرّيٍ نَ مَلَبُ لْشْي سّرِيّ مَتَندِقٍ.»
3عَ نَشَ عٍ يَابِ، «وٌ مُ نُ عَ شَرَن دَوُدَ نَشَن نَبَ كَامّ تٌ عَ سُشُ، عَ تَن نُن نَشٍيٍ نُ نَ عَ قْشْ رَ؟
4عَ سٌ نّ عَلَ شَ بَنشِ كُي، عَ تَامِ دٌن نَشَن قِشِ عَلَ مَ، هَلِ عَ تٌ مُ دَشَ عَ تَن نُن عَ قْشِرَبِرّيٍ شَ نَ دٌن، قٌ سّرّشّدُبّيٍ.
5وٌ مَن مُ نُ عَ شَرَن تَوُرٍتَ مُنسَ كُي، عَ سّرّشّدُبّيٍ وَلِمَ مَلَبُ لْشْي هْرْ مْبَنشِ كُي، كْنْ عٍ مُ يُنُبِ سْتْمَ نَ كُي؟
6ﭑ شَ عَ قَلَ وٌ بّ، نَشَن نَ وٌ يِرٍ بٍ، عَ تِدٍ فبٌ هْرْ مْبَنشِ بّ.
7شَ وٌ قَهَامُي سْتْشِ سّبّلِ مَ نُ، نَشَن عَ مَسٍنشِ، ‹هِننّ رَقَن ﭑ مَ دَنفِقٍ سّرّشّ رَ،› وٌ مُ تِنشِنتْييٍ تْوحّفّمَ نُ.
8عَدَ مَ شَ دِ نَن نَ مَلَبُ لْشْي مَرِفِ رَ.»
9عِسَ تٌ كٍلِ مّننِ، عَ نَشَ سٌ عٍ شَ سَلِدٍ كُي.
10عَ نَشَ شّمّ ندٍ لِ نَا، نَشَن بّلّشّ تُوشِ عَ مَ. عٍ نَشَ عِسَ مَشْرِن، «عَ دَشَ مِشِ شَ قُرٍ مَ رَيَلَن مَلَبُ لْشْي؟» عٍ نُ كَتَقٍ نّ عٍ شَ نْ عِسَ كَلَمُدٍ.
11عِسَ نَشَ عٍ يَابِ، «شَ وٌ شَ يّشّي ندٍ سِن يِلِ كُي مَلَبُ لْشْي مَ، ندٍ نَ وٌ يَ مَ نَشَن تٌندِ مَ عَ رَتٍدٍ؟
12عَدَ مَ تِدٍ فبٌ دَنفِ يّشّي رَ ثٌن! نَ نَن عَ رَ، قٍ قَنيِ رَبَقٍ دَشَ مَلَبُ لْشْي مَ.»
13نَ كُي، عَ نَشَ عَ قَلَ بّلّشّ تُوشِ كَنيِ بّ، «عِ بّلّشّ عِتَلَ.» عَ نَشَ عَ عِتَلَ، عَ نَشَ يَلَن عَلْ عَ بّلّشّ بٌورٍ.
14كْنْ قَرِ سّنِيٍ تٌ مِنِ، عٍ نَشَ عٍ مَلَن، عٍ شَ سَ كِرَ قٍن عِسَ قَشَقٍ مَ.
15عِسَ تٌ نَ كٌلٌن، عَ نَشَ كٍلِ نَا. مِشِ فبٍفبٍ نَشَ بِرَ عَ قْشْ رَ. عَ نَشَ قُرٍ مَ بِرِن نَيَلَن،
16عَ نَشَ عٍ رَتْن عٍ نَشَ عَ شَ قٍ قَلَ مِشِيٍ بّ.
17نَ كُي، عَننَبِ عٍسَيِ شَ مَسٍنيِ نَشَ كَمَلِ، عَ تٌ عَ مَسٍن،
18«ﭑ مَ وَلِكّ سُفَندِشِ نَن يَ، ﭑ شَنُنتٍنيِ نَشَن نَقَنشِ ﭑ بْحّ مَ. ﭑ نَن ﭑ شَشِلِ رَفٌرٌ مَ نّ عَ مَ، عَ قَن تِنشِنيِ مَسٍن سِيٍ بّ.

19عَ مُ سْنشْي رَتٍمَ، عَ مُ فبٍلٍفبٍلٍمَ، مِشِ يٌ مُ عَ شُي عِتٍشِ مّمَ تَا كُي.
20عَ مُ كَلٍ كْنكْرْنشِ فِرَ مَ، عَ مُ لَنثُي دّشّ شُرِ رَشُبٍنمَ، هَن عَ تِنشِنيِ شُننَكٍلِمَ تّمُي نَشّ.
21سِ بِرِن عٍ شَشِلِ تِمَ نّ عَ شِلِ رَ.»
22مِشِ ندٍ نَشَ قَ شّمّ ندٍ رَ عِسَ شْن حِننّ نُ بَرَ نَشَن قِندِ دْنشُي نُن بٌبٌي رَ. عِسَ نَشَ عَ رَيَلَن، عَ يَ نَشَ سٍ تٌ، عَ تُلِ نَشَ قٍ مّ.
23حَمَ بِرِن نَشَ كَابَ، عٍ نُ عٍ بٌرٍ مَشْرِن، «دَوُدَ شَ دِ شَ مُ يِ رَ؟»
24قَرِ سّنِيٍ تٌ عٍ شُي مّ، عٍ نَشَ عَ قَلَ، «يِ شّمّ حِننّ كٍرِ مَ حِننّ مَنفّ بّلّسّبُلُ نَن سَابُي رَ.»
25عِسَ تٌ عٍ شَشِلِ مَ قٍ كٌلٌن، عَ نَشَ عَ مَسٍن عٍ بّ، «حَمَنّ يٌ عَ يّتّ فٍرٍ لَنتَرٍيَ كُي، نَ حَمَنّ شُن نَكَنَمَ نّ قٍوٌ! تَا قَن، شَ نَ مُ عَ رَ دٍنبَيَ، شَ عٍ عٍ يّتّ فٍرٍ لَنتَرٍيَ كُي، عٍ مُ شَنمَ.
26شَ سٍنتَنّ سٍنتَنّ كٍرِ، عَ نَ عَ يّتّ نَن فٍرٍقٍ. عَ شَ مَنفّيَ قَ شَنمَ دِ؟
27شَ ﭑ تَن حِننّيٍ كٍرِ مَ بّلّسّبُلُ نَن سَابُي رَ، وٌ تَن شَ مِشِيٍ عٍ كٍرِ مَ ندٍ سَابُي رَ؟ نَ كُي عٍ تَن نَن يَتِ وٌ مَكِيتِمَ.
28كْنْ شَ ﭑ تَن حِننّيٍ كٍرِ مَ عَلَ شَشِلِ نَن سَابُي رَ، نَ نَن نَ كِ عَلَ شَ مَنفّيَ نِينِ يَتِ نَن بَرَ وٌ لِ.
29مِشِ نْمَ سٌدٍ سّنبّمَ شَ بَنشِ كُي، عَ عَ هَرِفٍ بَ عَ يِ رَ، شَ عَ مُ عَ شِرِ سِندٍن؟ كْنْ شَ مِشِ بَنشِ كَنيِ شِرِ، عَ نْمَ نّ عَ هَرِفٍ بِرِن مُحَدٍ.»
30«مِشِ نَشَن مُ بِرَ مَ ﭑ قْشْ رَ، عَ تِشِ ﭑ كَنكٍ نّ. نَشَن مُ ﭑ مَلِمَ مِشِ مَلَندٍ، عَ نَ مِشِيٍ رَيٍنسٍنقٍ نّ.
31نَ نَن عَ تٌشِ، ﭑ شَ عَ قَلَ وٌ بّ، عَدَ مَدِيٍ شَ يُنُبِيٍ نُن مَرَ سْتْييٍ بِرِن نْمَ نّ شَقَرِدٍ، كْنْ عَلَ شَشِلِ رَ سْتْقٍ تَن مُ شَقَرِ مَ مِشِ بّ مُكُ.
32مِشِ نَ عَدَ مَ شَ دِ رَ سْتْ، نَ يُنُبِ نْمَ نّ شَقَرِدٍ عَ كَنيِ بّ. كْنْ مِشِ نَ عَلَ شَشِلِ سّنِيّنشِ رَ سْتْ، نَ يُنُبِ مُ نْمَ شَقَرِدٍ نَ كَنيِ بّ دُنِحَ، عَ مُ نْمَ شَقَرِدٍ عَلِفِيَمَ.»
33«شَ سَنسِ قِندِ عَ قَنيِ نَن نَ، عَ بٌفِ قَنيِ نَن نَمِنِمَ. شَ سَنسِ قِندِ عَ كٌبِ نَن نَ، عَ بٌفِ كٌبِ نَن نَمِنِمَ. سَنسِ كٌلٌنمَ عَ بٌفِ نَن مَ.
34وٌ تَن بْشِمَسٍ بْنسْي، وٌ مُ نْمَ وْيّن قَنيِ قَلَدٍ، بَرِ مَ وٌ بْحّ كٌبِ. مِشِ بْحّ رَقٍشِ نَشَن نَ، نَ نَن مِنِمَ عَ دّ عِ.
35قٍ قَنيِ تٌ رَفَتَشِ مِشِ قَنيِ بْحّ كُي، عَ قٍ قَنيِ نَن نَمِنِمَ. قٍ كٌبِ تٌ رَفَتَشِ مِشِ كٌبِ بْحّ كُي، عَ قٍ كٌبِ نَن نَمِنِمَ.
36ﭑ شَ عَ قَلَ وٌ بّ، كِيتِسَ لْشْي، عَدَ مَدِيٍ دّنتّفّ سَمَ نّ وْيّن كٌبِ بِرِن مَ نَشٍيٍ مِنِ عٍ دّ عِ.

37عِ وْيّنيِ نَشَن قَلَمَ دُنِحّءِفِرِ كُي، نَ نَن كِيتِ قَنمَ عِ رَ، نَ نَن كِيتِ كَنَمَ عِ رَ.»
38نَ شَنبِ، سّرِيّ كَرَ مْشْيٍ نُن قَرِ سّنِيٍ نَشَ وْيّنيِ تٌنفٌ، عٍ عَ قَلَ عِسَ بّ، «كَرَ مْشْ، مُشُ وَ مَ عِ شَ كَابَنَكٌ ندٍ تٌقٍ، عَ شَ قِندِ تْنشُمَ رَ مُشُ بّ.»
39عِسَ نَشَ عٍ يَابِ، «تٌ مِشِيٍ كٌبِ، عٍ بَرَ فبِلٍن عَلَ قْشْ رَ. عٍ وَ مَ تْنشُمَ مَكَابَشِ تٌقٍ، كْنْ تْنشُمَ يٌ مُ قِمَ عٍ مَ بَقٍ عَننَبِ يُنُسَ شَ تْنشُمَ رَ.
40عَننَبِ يُنُسَ شِ سَشَن، كْي سَشَن نَدَنفِ يّشّ شُنفبٍ قُرِ كُي كِ نَشّ، عَدَ مَ شَ دِ قَن شِ سَشَن، كْي سَشَن نَدَنفِمَ نَ كِ نّ بْشِ بُن مَ.
41كِيتِ لْشْي، نِنٍوٍكَيٍ تِمَ نّ عٍ نُن تٌ مِشِيٍ، عٍ سٍيدٍحْشْيَ بَ وٌ شِلِ مَ، بَرِ مَ عٍ تَن تُوبِ نّ عَننَبِ يُنُسَ شَ كَوَندِ سَابُي رَ، عَ قَ لِ نَشَن نَ وٌ يِرٍ يِ كِ بٍ، عَ تِدٍ فبٌ عَننَبِ يُنُسَ بّ.
42كِيتِ لْشْي، سٍيبَ مَنفّ فِنّ قَن تِمَ نّ عٍ نُن تٌ مِشِيٍ، عَ سٍيدٍحْشْيَ بَ وٌ شِلِ مَ، بَرِ مَ عَ تَن قَ نّ كٍلِقٍ يِرٍ مَكُيٍ سُلٍمَنِ شَ لْننِ رَ مّدٍ، عَ قَ لِ نَشَن نَ وٌ يِرٍ يِ كِ بٍ، عَ تِدٍ فبٌ سُلٍمَنِ بّ.»
43«حِننّ نَ فبِلٍن مِشِ قْشْ رَ، عَ سِفَمَ يِرٍ مَشَرٍ نّ لِنفِرَ فبّتّ قٍندٍ، كْنْ عَ مُ عَ تٌمَ.
44نَ تّمُي عَ عَ قَلَمَ عَ يّتّ بّ، ‹ﭑ شَ فبِلٍن ﭑ مَ بَنشِ كُي ﭑ كٍلِشِ دّننَشّ.› عَ نَ فبِلٍن مّننِ عَ عَ لِمَ نّ نَ بَنشِ مَكْشِ، عَ رَشُنمَشِ عَ قَنيِ رَ، حِننّ فبّتّ يٌ مُ نَ.
45نَ تّمُي، عَ سِفَمَ نّ عَ سَ قَ حِننّ سٌلٌقٍرٍ فبّتّيٍ رَ نَشٍيٍ حَاشُ عَ بّ، عٍ بِرِن سٌ نَ بَنشِ كُي، عٍ سَبَتِ نَا. نَ كُي، نَ مِشِ شَ قٍ حَاشُمَ نّ دَنفِقٍ عَ سِنفٍ رَ. نَ نَن مْولِ رَبَمَ تٌ مِشِ كٌبِيٍ بّ.»
46بٍينُن عِسَ شَ فّ وْيّندٍ حَمَ بّ، عَ نفَ نُن عَ شُنيَ شّمّمَيٍ نَشَ قَ، عٍ تِ تَندٍ، عٍ نُن عِسَ شَ دّ مَسَرَ.
47مِشِ ندٍ نَشَ عَ قَلَ عَ بّ، «عِ نفَ نُن عِ شُنيَيٍ نَ تَندٍ، عٍ وَ مَ وٌ شَ دّ مَسَرَ.»
48كْنْ عِسَ نَشَ نَ كَنيِ يَابِ، «ندٍ قِندِشِ نفَ رَ؟ ندٍ قِندِشِ ﭑ شُنيَيٍ رَ؟»
49نَ تّمُي عِسَ نَشَ عَ بّلّشّ تِ عَ قْشِرَبِرّيٍ مَ، عَ عَ مَسٍن، «عَ مَتٌ، ﭑ نفَ نُن ﭑ شُنيَيٍ نَن يَ.
50مِشِ يٌ نَشَن ﭑ بَبَ سَفٌ رَبَمَ نَشَن نَ عَرِيَننَ، نَ كَنيِ نَن قِندِشِ ﭑ شُنيَ شّمّمَ، ﭑ مَافِنّ، نُن ﭑ نفَ رَ.»