Text copied!
CopyCompare
ترجمه قدیم - افسسیان

افسسیان 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1لهذا من که در خداوند اسیر می‌باشم، ازشما استدعا دارم که به شایستگی آن دعوتی که به آن خوانده شده‌اید، رفتار کنید،
2باکمال فروتنی و تواضع و حلم، و متحمل یکدیگردر محبت باشید؛
3و سعی کنید که یگانگی روح را در رشته سلامتی نگاه دارید.
4یک جسدهست و یک روح، چنانکه نیز دعوت شده‌اید دریک امید دعوت خویش.
5یک خداوند، یک ایمان، یک تعمید؛
6یک خدا و پدر همه که فوق همه و در میان همه و در همه شما است.
7لیکن هریکی از ما را فیض بخشیده شد بحسب اندازه بخشش مسیح.
8بنابراین می‌گوید: «چون او به اعلی علیین صعود نمود، اسیری را به اسیری برد و بخششها به مردم داد.»
9اما این صعود نمودچیست؟ جز اینکه اول نزول هم کرد به اسفل زمین.
10آنکه نزول نمود، همان است که صعودنیز کرد بالاتر از جمیع افلاک تا همه‌چیزها را پرکند.
11و او بخشید بعضی رسولان و بعضی انبیا وبعضی مبشرین و بعضی شبانان و معلمان را،
12برای تکمیل مقدسین، برای کار خدمت، برای بنای جسد مسیح،
13تا همه به یگانگی ایمان ومعرفت تام پسر خدا و به انسان کامل، به اندازه قامت پری مسیح برسیم.
14تا بعد از این اطفال متموج و رانده شده از باد هر تعلیم نباشیم، ازدغابازی مردمان در حیله اندیشی برای مکرهای گمراهی؛
15بلکه در محبت پیروی راستی نموده، در هرچیز ترقی نماییم در او که سر است، یعنی مسیح؛
16که از او تمام بدن مرکب و مرتب گشته، به مدد هر مفصلی و برحسب عمل به اندازه هرعضوی بدن را نمو می‌دهد برای بنای خویشتن در محبت.
17پس این را می‌گویم و در خداوند شهادت می‌دهم که شما دیگر رفتار منمایید، چنانکه امت‌ها در بطالت ذهن خود رفتار می‌نمایند.
18که در عقل خود تاریک هستند و از حیات خدامحروم، به‌سبب جهالتی که بجهت سخت دلی ایشان در ایشان است.

19که بی‌فکر شده، خود رابه فجور تسلیم کرده‌اند تا هرقسم ناپاکی را به حرص به عمل آورند.
20لیکن شما مسیح را به اینطور نیاموخته‌اید.
21هرگاه او را شنیده‌اید و در او تعلیم یافته‌اید، به نهجی که راستی در عیسی است.
22تا آنکه شمااز جهت رفتار گذشته خود، انسانیت کهنه را که ازشهوات فریبنده فاسد می‌گردد، از خود بیرون کنید.
23و به روح ذهن خود تازه شوید.
24وانسانیت تازه را که به صورت خدا در عدالت وقدوسیت حقیقی آفریده شده است بپوشید.
25لهذا دروغ را ترک کرده، هرکس با همسایه خود راست بگوید، زیرا که ما اعضای یکدیگریم.
26خشم گیرید و گناه مورزید؛ خورشید بر غیظشما غروب نکند.
27ابلیس را مجال ندهید.
28دزد دیگر دزدی نکند بلکه به‌دستهای خود کارنیکو کرده، زحمت بکشد تا بتواند نیازمندی راچیزی دهد.
29هیچ سخن بد از دهان شما بیرون نیاید، بلکه آنچه بحسب حاجت و برای بنا نیکوباشد تا شنوندگان را فیض رساند.
30و روح قدوس خدا را که به او تا روز رستگاری مختوم شده‌اید، محزون مسازید.
31و هرقسم تلخی وغیظ و خشم و فریاد و بدگویی و خباثت را ازخود دور کنید،
32و با یگدیگر مهربان باشید ورحیم و همدیگر را عفو نمایید چنانکه خدا درمسیح شما را هم آمرزیده است.