Text copied!
CopyCompare
Біблія (пераклад В.Сёмухі) - ЛУКАША

ЛУКАША 20

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1У адзін з тых дзён, калі Ён вучыў людзей у храме і зьвеставаў, падступіліся першасьвятары і кніжнікі з старэйшынамі
2і сказалі Яму: скажы нам, якою ўладаю Ты гэта робіш, альбо хто Табе даў уладу такую?
3Ён сказаў ім у адказ: і Я ў вас пра адно папытаюся, і скажэце Мне:
4хрышчэньне Янава зь нябёсаў было, ці ад людзей?
5А яны, разважаючы паміж сабою, казалі: калі скажам: зь нябёсаў, дык скажа: «чаму ж вы не паверылі яму?»,
6а калі скажам: «ад людзей», дык увесь люд паб'е нас камянямі, бо ён упэўнены, што Ян ёсьць прарок.
7І адказвалі: ня ведаем адкуль.
8Ісус сказаў ім: і Я не скажу вам, якою ўладаю гэта раблю.
9І пачаў Ён гаварыць народу прытчу такую: адзін чалавек насадзіў вінаграднік і аддаў яго вінаградарам, і адлучыўся на доўгі час;
10і ў свой час паслаў да вінаградараў раба, каб яны далі яму пладоў зь вінаградніка; але вінаградары, прыбіўшы яго, адаслалі ні з чым.
11Яшчэ паслаў другога раба; але яны і гэтага, прыбіўшы і зганіўшы, адаслалі ні з чым.
12І яшчэ паслаў трэйцяга; але яны і таго, пакалечыўшы, выгналі.
13Тады сказаў гаспадар вінаградніка: што мне рабіць? пашлю сына майго любаснага; можа, убачыўшы яго, пасаромеюцца.
14Але вінаградары, убачыўшы яго, разважалі паміж сабою, кажучы: гэта спадчыньнік; хадзем, заб'ём яго, і спадчына ягоная будзе наша.
15І, вывеўшы яго вонкі зь вінаградніка, забілі. Што ж зробіць зь імі гаспадар вінаградніка?
16Прыйдзе і загубіць вінаградараў тых і аддасьць вінаграднік іншым. Тыя, што чулі гэта, сказалі: хай ня будзе!
17Але Ён, зірнуўшы на іх, сказаў: што азначае гэта, напісанае: «камень, які адкінулі будаўнікі, той самы зрабіўся каменем кутнім»?
18Кожны, хто ўпадзе на той камень, разаб'ецца; а на каго ён упадзе, таго раздушыць.

19І намышлялі тым часам першасьвятары і кніжнікі, каб накласьці на Яго рукі, але пабаяліся народу, бо зразумелі, што пра іх сказаў Ён гэтую прытчу.
20І сочачы за Ім, падаслалі падступных людзей, якія прыкінуўшыся пабожнымі, падлавілі б Яго на якім-небудзь слове, каб перадаць Яго начальству і ўладзе правіцеля.
21І яны спыталіся ў Яго: Настаўнік! мы ведаем, што Ты праўдзіва гаворыш і вучыш, і не зважаеш на аблічча, а праўдзіва шляху Божаму вучыш;
22ці дазваляецца нам даваць падатак кесару, ці не?
23А Ён, разгадаўшы злахітрасьць іхную, сказаў ім: што вы Мяне спакушаеце?
24пакажэце Мне дынар: чыя на ім выява і надпіс? Яны адказвалі: кесаравыя.
25Ён ім сказаў: дык аддайце кесару кесаравае, а Божае Богу.
26І не маглі падлавіць Яго ў слове перад людзьмі і, зьдзівіўшыся з адказу Ягонага, замоўклі.
27Тады падыйшлі некаторыя з садукеяў, што адмаўляюць уваскрэсеньне, і спыталіся ў Яго:
28Настаўнік! Майсей напісаў нам, што калі ў каго памрэ брат, які меў жонку, і памрэ бязьдетны, дык брат ягоны павінен узяць ягоную жонку і адрадзіць семя брату свайму.
29Было сем братоў: першы, узяўшы жонку, памёр бязьдзетны;
30узяў тую жонку другі, і той памёр бязьдетны;
31узяў яе трэйці, таксама і ўсе сямёра, і памерлі, не пакінуўшы дзяцей;
32пасьля ўсіх памерла і жонка.
33Дык вось, ва ўваскрэсеньні, катораму зь іх яна будзе жонкаю? бо сямёра яе мелі за жонку.
34Ісус сказаў ім у адказ: дзеці веку гэтага жэняцца і выходзяць замуж;
35а тыя, што спадобіліся дасягнуць таго веку і ўваскрэсеньня зь мёртвых, ні жэняцца, ні замуж ня выходзяць,
36і памерці ўжо ня могуць, бо яны роўныя анёлам і ёсьць сыны Божыя, будучы сынамі ўваскрэсеньня;

37а што мёртвыя ўваскрэснуць, і Майсей паказаў пры купіне, калі назваў Госпада Богам Абрагама і Богам Ісака і Богам Якава.
38Бог жа ня ёсьць Бог мёртвых, а жывых, бо ў Яго ўсе жывыя.
39На гэта некаторыя з кніжнікаў сказалі: Настаўнік! Ты добра сказаў.
40І ўжо не адважваліся распытваць Яго ні пра што. А Ён сказаў ім:
41як кажуць, Хрыстос ёсьць сын Давідаў?
42А сам Давід кажа ў кнізе Псальмаў: «сказаў Гасподзь Госпаду майму: сядзі праваруч ад Мяне,
43пакуль пакладу ворагаў Тваіх у падножжа ног Тваіх».
44Дык вось, Давід Госпадам называе Яго: як жа Ён сын яму?
45І калі слухаў увесь народ, Ён сказаў вучням Сваім:
46Асьцерагайцеся кніжнікаў, якія любяць хадзіць у доўгім адзеньні і любяць вітаньні на сходах народных, сядзець наперадзе ў сынагогах, і ўзьляжаць наперадзе на гасьцінах,
47якія паядаюць дамы ўдоваў і крывадушна доўга моляцца; яны прымуць тым большую асуду.