Text copied!
CopyCompare
KO E TOHI TAPU KĀTOA - Taitusi

Taitusi 3

Play LogoGoogle Play  APK Logo APK
Click on verse(s) to share them!
1Fakamanatuʻi ʻakinautolu ke nau anganofo ki he ngaahi tuʻi mo e kau pule, ke nau talangofua ki he kau fakamaau, ke tali teu pe ki he ngaahi ngaue lelei kotoa pē;
2Ke ʻoua naʻa lauʻikovi ha tokotaha, ʻoua naʻa fakakikihi, kae angavaivai, ʻo fakahā ʻae angamalū kotoa pē ki he kakai kotoa pē.
3He ko kitautolu foki naʻa tau vale ʻi muʻa, ʻo talangataʻa, mo kākāʻia, pea moʻua ki he ngaahi holi kovi mo e ngaahi meʻa fakamālie kehekehe, ʻo moʻui ʻi he fasituʻu mo e meheka, ko e fehiʻanekina mo e fetāufehiʻaʻaki.
4Kae hili hono fakahā mai ʻae angalelei mo e ʻaloʻofa ʻae ʻOtua, ko hotau Fakamoʻui, ki he tangata,
5Naʻe ʻikai ʻi he ngaahi ngaue ʻoe māʻoniʻoni naʻa tau fai, kae fakatatau mo ʻene ʻofa mataʻataʻatā pe, kuo ne fakamoʻui ʻakitautolu, ʻi he fufulu ʻoe fakatupu foʻou, mo e fakafoʻou ʻe he Laumālie Māʻoniʻoni;
6‌ʻAia naʻa ne lilingi ʻo lahi ʻaupito kiate kitautolu ia Sisu Kalaisi, ko hotau Fakamoʻui;
7Koeʻuhi ʻi he fakatonuhia ʻakitautolu ʻi heʻene ʻofa, ʻe ngaohi ai ʻakitautolu ko e fānau hoko, ʻo taau mo e ʻamanaki lelei, ki he moʻui taʻengata.
8Ko e tala moʻoni eni, pea ko hoku loto ke ke fakapapau maʻuaipē ʻae ngaahi meʻa ni, koeʻuhi ko kinautolu kuo tui ki he ʻOtua, ke nau loto tokanga ke fai ʻae ngaahi ngaue lelei. ʻOku lelei mo ʻaonga ʻae ngaahi meʻa ni ki he kakai.
9Ka ke tekeʻi ʻae ngaahi fehuʻi launoa, mo e tala hohoko, mo e fakakikihi, mo e ngaahi fekeʻikeʻi ʻi he fono; he ʻoku taʻeʻaonga ia mo vaʻinga.
10Ko e tangata fakatupu mavahevahe, hili ʻa hono akonakiʻi ʻo liunga taha mo liunga ua, tukuange ia;
11‌ʻI he ʻilo ko ia ʻoku pehē, kuo fakahē ia, pea ʻoku fai angahala, pea kuo tukuakiʻi ia ʻiate ia pe.
12‌ʻO kau ka fekau atu ʻa ʻAtima kiate koe, pe ko Tikiko, ke ke ʻahiʻahi ke ke fakatoʻotoʻo ke haʻu kiate au ʻi Nikopoli: he kuopau pe hoku loto ke nofo ki ai ʻi he faʻahitaʻu momoko.
13Ke ke tokoni lelei pe kia Senasi ko e akonaki ʻi he fono, mo ʻApolosi, ʻi hona fononga, ke ʻoua te na masiva ʻi ha meʻa.
14Pea ke ʻilo ʻekinautolu ʻoku ʻotautolu foki, ke fai ʻae ngaahi ngaue lelei, ke maʻu ai ʻaia ʻoku ʻaonga, koeʻuhi ke ʻoua naʻa taʻefua ai ʻakinautolu.
15Ko kinautolu kotoa pē ʻoku ʻiate au, ʻoku nau ʻofa atu kiate koe. ʻOfa atu kiate kinautolu ʻoku ʻofa kiate kitautolu ʻi he tui. Ke ʻiate kimoutolu kotoa pē ʻae ʻaloʻofa. ʻEmeni.