Text copied!
CopyCompare
Muqeddes Kalam (latin yéziq) - Tésalonikaliqlargha «1»

Tésalonikaliqlargha «1» 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Axirida, i qérindashlar, biz Reb Eysada turup silerdin shuni ötünimiz hem jékileymizki, siler bizdin Xudani xursen qilishqa qandaq méngishinglar kéreklikini tapshuruwalghininglardek hem hazir shu boyiche méngiwatqininglardek, shundaq qilishinglar téximu éship tashqay.
2Chünki siler bizning Reb Eysa arqiliq silerge néme emrlerni tapilighanliqimizni bilisiler.
3Chünki Xudaning iradisi shuki, pak-muqeddes qilinish, herqandaq buzuqchiliqtin saqlinish,
4yeni herbiringlar Xudani tonumaydighan taipilerdek shehwaniy heweslerge bérilmey, belki qandaq qilip öz ténini bashqurup, uni pak-muqeddeslikte ar-nomus bilen saqlashni öginiwélishtur.  
6Bu jehetlerde héchkim öz qérindishining heqqige chang sélip, öz payda-menpeitini qoghlimisun; chünki biz ilgiri silerge chüshendürüp toluq agahlandurghinimizdek, barliq mushundaq ishlarda Reb Özi intiqam alghuchidur.
7Chünki Xuda bizni napakliqqa emes, belki pak-muqeddeslikte yashashqa chaqirdi.
8Shuning üchün bu heqiqetni ret qilghan adem, insaniy hoquqni emes, belki silerge Muqeddes Rohini ata qilghuchi Xudani ret qilghan bolidu.
9Emdi qérindashliq méhir-muhebbetke kelsek, bu toghrisida silerge yézip olturishimizning hajiti yoq. Chünki Xuda Özi bir-biringlargha méhir-muhebbet körsitishni ögetmekte.
10Chünki siler pütkül Makédoniye ölkisidiki hemme qérindashlargha shundaq qiliwatisiler; shundaq bolsimu, i qérindashlar, shundaq qilishqa bérilip téximu éship téshishinglarni,
11shundaqla biz silerge tapilighinimizdek, tinch yürüshni, bashqilarning ishlirigha arilashmay, öz ishinglar bilen bolup, ikki qolunglargha tayinip yashashni nishan qilip intilishinglarni ötünimiz.
12Mana shundaq qilsanglar, sirttikiler aldida izzet-hörmetke sazawer bolup mangisiler we héchkimning qoligha béqinip qalmaysiler.
13Lékin, ey qérindashlar, ümidsizlik ichide yashawatqan bashqa hemmisidek, aranglardiki ölümde uxlap qalghanlargha qayghurup hesret chekmeslikinglar üchün ularning hali toghruluq xewersiz qélishinglarni xalimaymiz.   
14Chünki biz Eysaning ölüp tirilgenlikige ishen'genikenmiz, Eysa qayta kelginide, ölümde Uningda uxlap qalghanlarni Xuda Uning bilen bille élip kélidighanliqigha ishinimiz.
15Chünki rebning söz-kalami boyiche silerge shuni éytimizki, Reb qayta kelgüche tirik qalghan bizler uning aldigha chiqishimiz jezmen ölümde uxlap qalghanlarningkidin awwal bolmaydu;   
16Chünki Reb qattiq bir nere tartip, bash perishtining awazi we Xudaning kanay sadasi ichide asmandin chüshidu we Mesihde bolup ölgenler awwal tirilidu;
17andin tirik qalghan bizler ular bilen birge Reb bilen hawada körüshüsh üchün, bulutlar arisigha élinip kötürülimiz; shuning bilen biz Reb bilen menggü birge bolimiz.
18Shunga, bir-biringlargha bu sözler bilen righbet-teselli béringlar.