Text copied!
CopyCompare
Tayta Diosninchi Isquirbichishan - San Mateo

San Mateo 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Chaypitaga Jesusta Espíritu Santu chunyaj jircaman pusharan. Chaychömi Satanás juchata rurachiyta munaran.
2Chaycho Jesús ayunaran chuscu chunca junaj chuscu chunca pagas. Chaypitanaga fiyupa yargaran.
3Jesusman Satanás chayaycur niran: «Rasunpa Diospa Wamran cashpayquega mä cay rumicunata tantaman ticrachiy.»
4Chayno niptin Jesús niran: «Tayta Diospa palabranchöga nin: « ‹Manami micuyllawanchu runaga cawan. Chaypa ruquenga Tayta Dios nishancunata wiyacurpis cawanmi.› »
5Chaypitana Satanasga Jesusta pusharan Jerusalenman. Chaychöna Templupa mujinëti puntanman wicharcachir
6niran: «Rasunpa Diospa Wamran cashpayquega mä caypita yagay. Diospa palabranchöga caynömi niycan: « ‹Anjilnincunatami Tayta Dios cachamonga. Paycunami charishunqui rumiman chaquiquita mana tacanayquipaj› nir.»
7Niptin Jesús niran: «Tayta Diospa palabranchöga caynömi nin: « ‹Tayta Diosta musyapänayquipaj ama rurachiyta camaychu.› »
8Chaypitana Satanás pusharan mas altunnin puntaman. Nircur ricachiran intëru munducho caycaj nasyuncunata, chaycho caycaj riquësacunata.
9Nircur niran: «Gongurpacuycur aduramaptiquega llapan chay ricashayquitami goycushayqui.»
10Chaura Jesús niran: «Washata ayway Satanás. Tayta Diospa palabranchöga caynömi niycan: « ‹Tayta Diosllatami aduranqui, payllatami sirbinqui› nir.»
11Chayno niptin Satanás aywacuran. Chaypitaga anjilcunana chayaran Jesusta sirbinanpaj.
12Chaypita Juan carsilcho wichgaraycashanta Jesús mayaran. Chay-wichanmi payga Galilea probinsyaman cutiran.
13Chaychöna Nazaret marcapita Capernaúm marcaman tiyaj aywacuran. Capernaumga caran Galilea gocha cantuncho, Zabulón trïbu, Neftalí trïbu tiyanan.
14Capernaumcho Jesús tiyaptin cumliran profëta Isaías unay cayno willacushan:
15«Gocha läduncunacho, Jordán mayupa wac chimpancho tiyaycaj Zabulón runacuna, Neftalí runacuna, Galileacho mana Israel runacuna tiyaycaj llapayqui wiyamay.
16Chacaycho tiyaycajcunami achicyajta ricärisha. Yanauyaycajcho tiyaycajcunapämi achicyacurcusha.»
17Chay willacushanno cananpämi Jesús willacuyta gallaycuran: «Tayta Diospa maquincho cawananchïpaj caycaj timpu chayamushanami. Chaymi juchayquicunapita arpinticuyna-llapa» nir.
18Chaypita Galilea gocha cantunpa aywaycashancho Jesús ricaran ishcaj runacuna redancunata gochaman jitarcaycajta. Chay runacunaga ishcan chay wauguillami caran. Paycunaga waran-waran pescäduta charej. Jucpa jutin caran Andrés, jucajpana Simón. Simonpa jucaj jutin caran Pedro.

19Paycunata Jesús niran: «Nogawan aywacushun. Pescäduta charishayquinömi yachachishayqui Tayta Diospa maquincho cawananpaj runacunata shuntanayquipaj.»
20Niptin paycunaga redancunata cachaycur Jesuswan aywacuran.
21Chaypita mas washata aywaycashancho tariran Santiaguta wauguin Juantawan. Paycunaga papänin Zebedeowan can'wancho redancunata allcharcaycänaj. Chay wauguicunatami Jesús gayaran.
22Chaura jinan öra Jesuswan aywacuran can'wata papäninta jaguipaycur.
23Chaypitaga intëru Galilea probinsyapa Jesús puriran sinagogacunacho Tayta Diospa willacuyninta yachachir. Tucuy gueshyawan gueshyajcunatapis allchacächiran.
24Siria runacunapis parlaj «Jesusga allchacächinmi gueshyajcunata» nir. Chaymi payman apapämoj llapan gueshyaycajcunatapis, tucuy-niraj gueshyawan gueshyaycajcunatapis, dyablu ñacaycächishancunatapis, wañuy gueshyawan gueshyajcunatapis, mana cuyucuypa gueshyar jitaraycajcunatapis. Chay gueshyajcunata llapanta Jesús allchacächej.
25Aypalla runacunami intërupita shamur Jesusta gatiraran. Aywaj Galilea runacuna, Decápolis runacuna, Jerusalén runacuna, Judea runacuna. Chayno aywaj Jordán mayu wac chimpanpitapis.