Text copied!
CopyCompare
Tayta Diosninchi Isquirbichishan - San Mateo

San Mateo 14

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Chay wichanmi Galileapa mandajnin caycaran Herodes. Payga mayaran Jesús ima imata ruraycashantapis.
2Chaura yanapajnincunata niran: «Chay runaga Bautisaj Juanmi wañushanpita cawarimusha canga. Chaymi cananga munayniyoj caycan milagrucunata rurananpaj.»
3Mas unaynami Juantaga Herodes prësu charichiran. Nircur cadinawan watarcullar carsilcho wichgarächiran. Chaynöga ruraran Herodías jutiyoj warmipitami. Herodiasga Herodespa wauguin Felipipa warminmi caran.
4Juanga mas unaynami mandaj Herodesta nisha caran «Layninchïchöga manami allichu wauguiquipa warminwan tiyanayquipaj» nir.
5Chayno niptin Herodesga wañuchiyta munaran. Wañuchiytami ichanga manchacuran Juan profëta cashanta achcaj runacuna yarpaptin.
6Chaypitanaga diyan chayamuran. Chaura fistancho Herodiaspa warmi wamran gachwasha casha llapan juntaynincunapa ñaupancho. Chay jipash gachwaptin Herodesga fiyupa cushicuran.
7Chaymi jipashtaga jurashpan niran: «Imatapis mañacamashayquitaga goshayquimi» nir.
8Niptenga maman yachachishannölla Herodesta nisha: «Bautisaj Juanpa umanta goycamay matiwan aparcachimur.»
9Chayta wiyaycur mandaj Herodes fiyupa llaquicuran. Gayachishancunapa ñaupancho imatapis gonanpaj jurashanpita mana pengaycho cayta munashachu. Chaymi uywaynincunata niran chay jipash nishanta goycunanpaj.
10Carsilman cacharan Juanpa umanta roguramunanpaj.
11Chaura uywaynincunaga Juanpa umanta matiwan chayachir chay jipashta goycuran. Chay jipashna mamanman aparan.
12Chaypita Juanpa disïpuluncunaga aywar cuerpunta pampaycäriran. Nircorga Jesusta willaparan imano päsashantapis.
13Juanta wañuchishanta mayaycur Jesusga japallan aywacuran can'wawan chunyajman. Jesús japallan aywacuptinpis runacunaga musyaran mayman aywashantapis. Chaymi runacunaga marcacunapita Jesusta tarinancama chaquillapa aywaran.
14Can'wapita urarcur Jesús ricaran achca runacuna shuntacasha carcaycajta. Chaymi cuyapashpan gueshyajcunata allchacächiran.
15Pacha tardiyaycaptinna disïpuluncunaga Jesusman aywaycur niran: «Chunyajchömi caycanchi. Pachapis tardiyaycannami. Runacunataga ‹aywacuyna› niy marcacunaman aywar chaycho micuyta rantinanpaj.»
16Niptin Jesusga niran: «Paycunaga manami aywacunmanchu. Gamcuna garay ari.»
17Chaura disïpuluncunaga niran: «Pichga tantallata ishcay pescädullantawanmi charaycä» nir.
18Niptin Jesús niran: «Chaura chayta apamuy.»
19Nircorga runacunatami niran tajta pampaman jamacunanpaj. Chaura pichga tantata ishcay pescädutawan aptarcurmi Tayta Diosta mañacur agradësicuran. Nircur tantata paquircur-paquircurmi disïpuluncunata aypuran jamaraycajcunata aypunanpaj.
20Chaura llapan runacuna sacsananyaj micuran. Micuyta usharcuptin disïpulucunaga puchojcunata shuntaran chunca ishcay canasta juntataraj.
21Chay micojcunaga rucu ollgucunallata yupaptin caran pichga waranganömi (5,000). Warmitawan wamrataga mana yuparanchu.
22Chaypitana Jesusga disïpuluncunata niran can'waman wicharcur wac chimpanman ñaupananpaj. Disïpuluncunata despachariycurna chaycho caycaj runacunata niran wasincunaman cuticunanpaj.
23Runacuna aywacuptin quiquillanna jircaman aywaran chaycho Tayta Diosta mañacunanpaj. Japallan mañacuycaptin pachapis chacarpuranna.
24Chaycamaga disïpulucuna aywaycashan can'wa caycaran gocha chaupinchöna. Sinchi wayra wayrämushpanmi can'wata yacu tangaycämuran. Chaymi aywayta ñacaycaran.
25Pacha waraymannaga Jesús yacu janallanpa aywaycaran disïpuluncuna caycashan cajman.
26Chayno yacu janallanpa aywaycajta ricarmi disïpuluncunaga fiyupa mancharir gaparparan «Almachaj aywaycämun» nir.
27Chaura Jesusga juclla niran «¡Ama manchacamaychu! Nogami cä» nir.
28Chaura Pedro niran: «Tayta, rasunpa gam cashpayquega ‹Shamuy› nimay nogapis yacu janallanpa gam cajman shamunäpaj.»
29Chaura Jesusga «Shamuy» niran. Can'wapita llojshirir Pedro yacu janallanpa aywaran Jesús caycashanman.
30Fiyupa wayra wayrämuptinna manchacäcuran. Chaura yacuman tallpucar gapararan «¡Salbaycallämay Tayta!» nir.
31Jinan örami maquinpita chutarcur Jesús niran: «Janan shongulla yäracoj runa. ¿Imanirtaj mana yäracamashcanquichu?»
32Can'waman ishcan wicharcuptin wayrapis chawacäcuranna.
33Can'wacho carcaycajcunami Jesuspa ñaupanman gongurpacuran «Rasunpami Tayta Diospa Wamran canqui» nir.
34Chay gochata chimpar chayaran Genesaret partimanna.
35Chay runacunaga Jesusta rejsircur intërupa willacachiran. Chaymi runacunaga llapan gueshyajcunata apamuran.
36Gueshyajcunaga «röpayquipa puntallantapis yataycushaj ari» nirmi ruwacoj. Pipis yataycoj cäga llapanmi allchacaran.