Text copied!
CopyCompare
Mama Kuurrku Wangka - Ruumalakutu

Ruumalakutu 7

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Yuwa kurta tjurtupirti, Mawutjaku wangkaku-yan ninti nyinarranytjatjanulu wangka ngaanya tjukarurrulu kulilku. Kamu-lan mirrirringkulalpi wangka palunyanya kulilku palyalku. Ngarna-lan wanka nyinarranytjalulpi kulilku palyalku.
2Kulila-ya wangka kamparntalpa-rna watjaranyangka. Tjiinya Mawutjaku wangka ngaapirinypa ngarala, tjiinya minyma tirtu kurringka nyinarratjaku wati-ra wanka nyinarranyangka. Nyangka wati-tjinguru mirrirringkunyangka palya minyma palunyalu wati kutjupanya yarltiku.
3Nyangka-tjinguru minyma yanku wati kutjupangka ngarriku palunyaku-ra kurri wanka nyinarranyangka. Nyangka-ya watjalku, “Wiya, palyamunun palyarnu.” Ngarna wati kurri mirrirringkunyangka minymalu palya wati kutjupanya yarltiku.
4Yuwa kurta tjurtupirti, nyuntulu-yan palunyapirinypa nyinarra. Tjiinya-yan Kurayitjaku yarnangu nyinarra. Palunyalu-yan Kurayitjalawana mirrirringkulalpipirinypa wiyarringu Mawutjaku wangkaku. Nyangka wati nyarra Mama Kuurrtu mirritjanu pakaltjingarnu, palunyalu-tjananyanta kanyira. Yuwa, Kurayitjalu-tjananyanta kanyira Mama Kuurrku waarka-yan walykumunu palyaratjaku.
5Ngarnmanypalpi-lan yungarrakurrurntu kulira palyamunu palyalpayi. Palunyalu-lan Mawutjaku wangkaku nintilu kuliranytja tjiinya yara palyamunu ngaralanyangka puru yara walykumunu ngaralanyangka. Palunyalu-lan palyamunu palyaranytjalu yiwarra mirrikutunya wanaranytja.
6Nyangka kuwarrinya-lan Mawutjaku wangkaku wiyarringu, tjiinyamarntu-lan Kurayitjalawana mirrirringupirinypa palunyatjanu. Tjiinya Mawutjaku wangkalu-lanya rankapulupirinypa karrpira kanyiranytja. Nyangka-lan wangka palunyanya nyakulanytjalu kurltjirr-kurltjirrtu palyaranytja. Kuwarrinya-lan tjaanarralu palyara Kuurti Walykumunulu-lanya wuyurrmara kanyiranyangka.
7Yuwa, kutjupalu-tjinguru watjalku, “Mawutjaku wangka palyamunu.” Wiya, tjinguru-lan ngurrpalu palyamunu palyanma. Ngarna-lan Mawutjaku wangka nyakulanytjalu nintilu kulilku kutjupa-kutjupa palyamunu palyaranytjatjanulu. Tjinguru-rna ngurrpalu kutjupa-kutjupa nyakula mukurringama kutjupalunku kanyiranyangka. Palunyalu-rna nyaku wangka ngaanya, “Kutjupalunku kutjupa-kutjupa kanyiranyangka nyakula-ya mukurringkutjamaaltu wantima.” Nyangkalta-rna kulilku, “Munta, palyamunu-rna palyarnu.”
8Palunyalu-rna wangka palunyanya kuliranytjalurtu nyakula mukurringama kutjupalunku kanyiranyangka. Tjinguru-rna wangka nyakulanytjamaalpa ngurrpa nyinama. Kuwarrinya-rna nintilu kulira palyamunu palyaranytjalu.
9Kutjulpirtu-rna wankapirinypa nyinarranytja, Mawutjaku wangkaku ngurrpa. Palunyalu-rna Mawutjaku wangkaku nintirringkutjatjanulu kulirnu, “Palyamunu-parta-rna palyaranytja.” Palunyalu-rna purtu kuliranytja wantikitjalu. Tjiinya-rna mirripirinypa nyinarranytja.
10Tjiinya Mama Kuurrtu wangka Mawutjaku nintirnu kulira-lan wanka tirtu nyinarratjaku. Parturtu-rna wangka palunyanya kuliralpi mirripirinyarringu.
11Tjiinya-rna kuliranytja Mawutjaku wangka kulira palyaranytjalu-rna Mama Kuurrta tjukarurru nyinarranytja. Parturtu wangka palunyalu yutirnu palyamunu-rna palyaranyangka. Palunyalu-rni mirrikuturnu.
12Yuwa, tjiinya wangka Mawutjaku nintintjanya walykumunu ngarala Mama Kuurrngamartatji. Puru wangka ngaanya, “Kutjupalunku kutjupa-kutjupa kanyiranyangka nyakula mukurringkutjamaaltu wantima,” — palunyanyatarrartu Mama Kuurrngamartatji, tjukarurru puru walykumunu mularrpa ngarala.
13Wangka walykumunu kuliranytjatjanu-munta-rna mirripirinyarringu? Wiya! Palyamunu-rna palyantjatjanu mirripirinyarringu. Nyangka wangka walykumunulu yartakanu palyamunu-rna palyaranyangka. Yuwa, Mawutjaku wangka kanyiranytjalu-rna nintilu kulirnu, “Mularrpa-rna ngayulu palyamunu palyaranytja.”
14Yuwa, nintilu-lan kulira tjiinya Kuurti Walykumunulu wangka nintirnu Mawutjaku. Nyangka-rna yarnangulutjaru purtu kulira palyamunu wantikitjalu.
15Purtu-rna kulira. Tjiinya-rna mukurringkula walykumunu palyalkitjalu. Nyangka-rna purtulirringkula. Palunyalu-rna palyamunuku yanyan-yanyanarringkulanytjalu palunyanyartu palyara.
16Tjiinya palunyapirinyarringkulanytjalu-rna yutira Mawutjaku-ra wangka tjiinya tjukarurru.
17Tjiinya-rna ngayulu yungarralu palyaranytjamaalpa, kurrurnpa palyamunu-rni ngaralanyangka-rna palyamunu palyara.
18Tjiinya-rna nintilu kulira kurrurnpa palyamunulu-rna walykumunu palyalkitjamunu. Tjiinya-rni kurrurnpa wuyurrpa ngarala walykumunu-rna palyaratjaku. Nyangkalta-rna palyamunu tirtu palyara.

19Tjiinyamarntu-rna walykumunuku mukurringkulanytjalu palyaranytjamunu. Parturtu-rna nyarra palyamunuku kurrarringkula, palunyanyartu-rna puru palyara.
20Tjiinya-rna purtu palyalku nyarra wuyurrpa-rni ngarala walykumunu palyaltjaku, palunyalu-rna palyamunukutju palyalku. Tjiinya-rna ngayulu yungarralu kulira palyamunu palyaranytjamaalpa, kurrurnpa palyamunu-rni ngaralanyangka-rna palyamunu palyara.
21Yuwa, ngaapirinypa-tju tirtu ngarapayi. Mukurringkula-rna walykumunu palyalkitjalu. Parturtu-rna palyamunukutju tirtu palyara.
22Tjiinyamarntu-rna kurrurnpatarra mukurringkula Mama Kuurrku wangkaku.
23Palunyatjanu-rna purtulirrirra palunyapirinypa palyalkitja. Tjiinya-rna kurrurnpa palyamunu karrpilpapirinypa nyinarra. Palunyalu-rna tirtu palyamunu palyara.
24Yuwa, palyamunu mularrpa-rna nyinarra. Nyangka nganalu-rni yirringkanku? Tjiinyamarntu-rna mirrikutu mapitjalayirni.
25Wiya, Mama Kuurrnga-rna marninypungama. Palunyalumarntu-rni Puurrpa Tjiitja-Kurayitjalawana wankakuturnu. Wiya, yungarralu-rna pinalukutju kulira Mama Kuurrku wangka palyalkitjalu. Palunyalulta-rna wuyurrarringkula palyamunu palyalpayi.