Text copied!
CopyCompare
Mama Kuurrku Wangka - Ruumalakutu

Ruumalakutu 6

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Yuwa, nyaapirinypa-yan kulira? Tirtu-munta-lan palyamunu palyanma Mama Kuurrnga-lampa ngarltunytju purlkanya tirtu nyinarratjaku?
2Wiya! Wiyangkalpi-lan wuyurrpa wiyarringu palyamunu palyaratjaku. Tjiinyakurlu mirrilu palyamunu purtu palyanma, palunyapirinypa. Tirtu-munta-lan palyamunu palyara-wanarayinma? Wiya!
3Tjiinya-yan nintilu kulira tjiinya-lan kapingka tjarrpanytjatjanu Kurayitjala lurrtjurringu. Puru-lan Kurayitjalawana mirrirringupirinypa.
4Yuwa, ngayulu-lan kapingka tjarrpangu mirrirringupirinypa Kurayitjalawana. Tjiinya Tjiitjanya mirrirringkulalpi pulpangka ngarrirranytja. Nyangka Mamalu-lu yayirninytjulu wanka pakaltjingarnu. Palunyapirinypa-lan mirri pulpangkapirinypa ngarrirranyangka Mama Kuurrtu-lanya pakaltjingarnu kutjuparrirra-lan walykumunu tirtu nyinarratjaku.
5Yuwa, Tjiitjala-lan lurrtjurringkulalpi mirrirringupirinypa. Nyangka-lanya Mamalu mirritjanu wanka pakaltjingalku. Tjiinya Tjiitjanya mirritjanu wanka pakaltjingarnu, palunyapirinypartu.
6Puru-lan nintilu kulira kutjulpirtu-lan wuyurrarringkula palyamunu palyalpayi. Palunyalu-lan Kurayitjalawana wartangka mirrirringupirinypa. Palunyalulta-lan palyamunuku wuyurrpa wiyarringu.
7Tjiinyamarntu-lan mirrirringkulalpi palyamunu puru palyalkitjamunu.
8Tjiinya-lan Kurayitjalawana mirrirringupirinypa. Palunyalu-lan mularrkulira palunyalawana tirtu nyinakitjalu.
9Puru-lan nintilu kulira Kurayitjanya mirritjanu wanka pakarnu nyinarra. Palunyalu puru mirrirrikitjamunu, wanka tirtu nyinama.
10Tjiinya kutjuwarra yangarrakatingu mirrirringu palyamunu palyalpayi pirniku. Palunyatjanu wankarringu nyinarra Mama Kuurrnga pukurlmankukitja.
11Nyangka-ya palunyapirinypartu kulinma tjiinya-yan palyamunuku wuyurrpa wiyarringu. Palunyalu-yan Kurayitjalawana wuyurrarringu Mama Kuurrnga pukurlmankukitja.
12Yuwa, palyamunuku-ya wuyurrarringkulalpi tjiinya palyantjamaaltu yatatjurra kulila.
13Yuwa, kuliltjarra-ya nyinama, kurulu nyakula pinalu kulira tjaalu watjara palyamunu palyaltjakutarra. Palunyalu-yanku Mama Kuurrku yinytjanulu nintinma kurulu nyakula pinalu kulira tjaalu watjara walykumunu palyalkitjalu. Tjiinyamarntu-yan mirripirinypa nyinarranytja. Nyangka-tjananyanta Mama Kuurrtu wankarunu.
14Nyangka-yan palyamunu palyalkitja wuyurrarrikitjamunu. Tjiinyamarntu-yan Mawutjaku wangkaku wiyarringu. Nyangka-yan walykumunu nyinama Mama Kuurrtu-tjananyanta ngarltunytjulu kanyiranyangka.
15Nyangka-munta-lan palyamunu tirtu palyanma? Tjinguru-lan kulilku, “Palya-lan palyamunu palyanma. Tjiinya-lan Mawutjaku wangkaku wiyarringu. Nyangka Mama Kuurrtu-lanya ngarltunytjulu kanyira.” Wiya, palunyapirinypa-kurlu-yan kulinma.
16Nintilu-yan kulira tjiinya-tjinguru-yan wangarnarralu palyalku puurrpa kutjupalu watjannyangka. Nyangka puurrpa palunyalu-tjananyanta puurrarriku kanyinma. Tjiinya-tjinguru-yan wangarnarralu palyamunu palyalku Tjayitintu watjaranyangka. Palunyalu-yan mularrpa mirrirriku. Wiyangka-tjinguru-yan wangarnarralu palyanma Mama Kuurrtu watjaranyangka. Palunyalu-yan tjukarurru nyinama.
17Nyangka-la Mama Kuurrnga marninypungama. Tjiinyamarntu-yan kutjulpirtu purtu kuliranytja palyamunu wantikitjalu. Palunyatjanu-yan kuwarrinya kurrurntutarra tjukurrpa tjukarurrunya kuliralpi wangarnarralu palyarnu tjiinya-tjananyanta nintipungkulanyangka.
18Tjiinya Mama Kuurrtu-tjananyanta wuyurrpa kutjupanu palyamunu-yan palyaranytjamaaltu wantitjaku. Nyangka-yan Mama Kuurrku tjukarurrulu palyara.

19Yartakalu-tjananyarnanta watjara purtu-yan kuliratjakutarra. Kutjulpirtu-yan wangarnarralu palyamunu palyalpayi. Palunyalu-ya kuwarrinya palunyapirinypartu wangarnarra nyinama tjukarurru nyinakitja.
20Kutjulpirtu-yan wangarnarralu kulira palyamunu palyalpayi. Tjiinyamarntu-yan ngurrpa nyinarranytja tjukarurru nyinakitja.
21Nyaapirinypa-yan kulira? Tjiinya-yan kuwarrinya ruukulira kurntarringkula palyamunu-yan palyaranytjatjanulu. Palunyapirinypa palyaranytjatjanu-yan nyaarringu? Walykumunu-munta-yan nyinarranytja? Wiya, palunyapirinypa palyaranytjatjanu-yan walykumunu nyinarranytjamunu. Tjiinya mirrikutu ngarala.
22Nyangkalta kuwarri Mama Kuurrtu-tjananyanta wuyurrpa kutjupanu palyamunu-yan wantirra palunyaku waarka palyaratjaku. Palunyalu-tjananyanta yirringkanama ngamulu-yan wanaratjaku. Nyangka-yan wanka tirtu nyinama.
23Palyamunu palyaranytjatjanu-lan mirrirriku. Tjiinyakurlu waarka palyaranytjatjanulu payi mantjila, palunyapirinypa. Parturtu Mama Kuurrtu-lampa nintilku wanka tirtu nyinarratjaku Tjiitja-Kurayitjalawana.