Text copied!
CopyCompare
Soso Kitaabuie: Tawureta, Yabura, Inyila - Rɔma

Rɔma 8

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Na kui, kiiti mu kanama mixie ra sɔnɔn naxee danxaniyaxi Ala xa Mixi Sugandixi Isa ma, naxee na Isa i,
2barima Ala Xaxili Sɛniyɛnxi xa sɛriyɛ naxan kisi fima, a bara won namini yunubi nun faxɛ xa sɛriyɛ xa nɔɛ bun ma Marigi Isa saabui ra.
3Diinɛ sɛriyɛ mu nɔ naxan na, barima mixi waxɔnfe kobi nu bara a rahalaki, Ala tan na nan nabaxi. A naxa mixi xa yunubi sɛnbɛ xun nakana a to a xa Di xɛɛ yunubitɔɛ fate bɛndɛ maniyɛ ra a xa findi yunubi sɛrɛxɛ ra.
4Na rabaxi nɛ, alako sɛriyɛ tinxinyi naxan masenxi, a xa nɔ rakamalide won bɛ, won tan naxee mu ɲɛrɛfe adama waxɔnfe kobi ma, won tan naxee na ɲɛrɛfe Ala Xaxili Sɛniyɛnxi ma.
5Naxee ɲɛrɛma adama waxɔnfe ma, e xaxili rafexi adama waxɔnfe nan na. Kɔnɔ naxee ɲɛrɛma Ala Xaxili Sɛniyɛnxi ma, e tan nafexi Ala Xaxili Sɛniyɛnxi waxɔnfe nan na.
6Naxee e xaxili luxi fe kobi rabafe ma, e xun tixi faxɛ nan na. Kɔnɔ naxee e xaxili luxi Ala Xaxili Sɛniyɛnxi xa fe ma, e kisi nun bɔɲɛsa nan sɔtɔma.
7Naxee e xaxili luxi e yɛtɛ waxɔnfe yi, e findixi Ala yaxuie nan na. E mu Ala xa sɛriyɛ rabatuma, e ɲan mu nɔma a rabatude.
8Naxee biraxi e yɛtɛ waxɔnfe fɔxɔ ra, e xa fe mu nɔma Ala kɛnɛnde.
9Kɔnɔ wo tan mu na wo yɛtɛ sagoe sɔnɔn. Xa Ala Xaxili Sɛniyɛnxi sabatixi wo i, wo fa na Ala Xaxili Sɛniyɛnxi nan sagoe. Ala xa Mixi Sugandixi Xaxili mu na naxan yo yi ra, na kanyi mu findixi Isa gbe ra.
10Xa wo nun Ala xa Mixi Sugandixi bara findi keren na, wo fate bɛndɛ tan faxama yunubi nan ma fe ra, kɔnɔ Ala Xaxili Sɛniyɛnxi tan wo rakisima nɛ barima wo bara matinxin Ala ya i.
11Ala nan Isa rakeli faxamixie tagi. Xa a tan Ala Xaxili nan sabatixi wo i, a tan naxan a xa Mixi Sugandixi rakeli faxɛ ma, a man fama nɛ wo fate bɛndɛ rakiside a Xaxili saabui ra naxan sabatixi wo i.
12Na kui, n ngaxakerenyie, doni nde na won ma, kɔnɔ a mu na won ma won yɛtɛ fate bɛndɛ xa sɛɛti xɛ. A mu lan won man xa lu a sagoe sɔnɔn won man xa a waxɔnfe kobi raba.
13Xa wo ɲɛrɛ fate bɛndɛ waxɔnfe kobie ma, wo faxama nɛ, kɔnɔ xa wo gbilen e fɔxɔ ra Ala Xaxili Sɛniyɛnxi saabui ra, wo kisima nɛ,
14barima Ala Xaxili Sɛniyɛnxi mixi naxee birin naɲɛrɛma, e tan findixi Ala xa die nan na.
15Ala mu xaxili fixi wo ma naxan man wo findima gaaxui xa konyie ra. A a yɛtɛ Xaxili Sɛniyɛnxi nan fixi wo ma naxan wo findixi a xa die ra, naxan a niyama won xa nɔ won xui itede Ala ma, won na a xili, «N Ba, n Ba!»
16Na kui, Ala Xaxili Sɛniyɛnxi nun won yɛtɛ xaxili a masenma a won findixi Ala xa die nan na.
17Anun, won to findixi a xa die ra, won bara findi Ala xa kɛtongoe ra, won nun a xa Mixi Sugandixi. Barima, xa won tɔɔrɔ a xa tɔɔrɛ, won man fama nɛ xunnakeli sɔtɔde alɔ a tan.
18N laxi a ra won tɔɔrɛ naxan tima yi duniɲa ma yi ki, a nun won fama xunnakeli naxan sɔtɔde, e tagi ikuya ki fanyi! E ɲan mu nɔma sade e boore ma.

19Daali birin mamɛ tife waxati ra, Ala a xa die makɛnɛnma tɛmui naxɛ,
20barima duniɲa birin na Sentanɛ xa nɔɛ bun ma, tide yo mu naxan ma. Na mu kelixi duniɲa yɛtɛ xa ma, a kelixi Ala nan ma. Kɔnɔ na birin kui xaxili tide luxi birin bɛ.
21Waxati fama fade daali fulunma tɛmui naxɛ kanari xa konyiya bun, a fan xɔrɛya nun xunnakeli sɔtɔ a nun Ala xa die ra.
22Won a kolon, a kabi a fɔlɛ han to, daali birin na a kui iwafe nɛ tɔɔrɛ kui, alɔ ginɛ di furi na keli a ra.
23Kɔnɔ daali gbansan xa mu a ra. Hali won tan naxee bara Ala Xaxili Sɛniyɛnxi sɔtɔ a xa ki singe ra, won tan yati na won kui iwafe, han Ala won findima a xa die ra tɛmui naxɛ, a won fate nɔrɔ.
24Won xaxili to ti a ra, na nan a ra won bara kisi, kɔnɔ won xaxili man tixi a ra. Kɔnɔ xa mixi ya fe to a xaxili nu tixi naxan na, na kanyi mu a xaxili tima na ra sɔnɔn. Mixi nɔma a xaxili tide fe nde ra a ɲan bara naxan sɔtɔ?
25Kɔnɔ xa won xaxili tixi fe nde ra won mu naxan toxi sinden, won na mamɛma tunnabɛxi nan kui.
26Ala Xaxili Sɛniyɛnxi fan fama nɛ won malide won ma sɛnbɛtareya kui. Won mu a kolon a lan won xa maxandi naxan naba, kɔnɔ Ala Xaxili Sɛniyɛnxi nan Ala maxandima won bɛ mayandi xui ra naxan mu nɔma masarade wɔyɛnyi ra.
27Anun, Ala, naxan won bɔɲɛ ma fe kolon, a a Xaxili Sɛniyɛnxi xa maxandie kolon, barima Xaxili Sɛniyɛnxi maxandi tima sɛniyɛntɔɛe bɛ Ala sagoe nan ma.
28Won man a kolon a Ala walima fe birin kui a xanuntenyie xa munafanyi nan bɛ, a bara naxee xili a yɛtɛ sagoe ma.
29Barima Ala bara mixi naxee sugandi, a nu e kolon kabi fe fɔlɔ fɔlɛ, a naxa a ragiri e ma e xa findi a xa Di maniyɛe ra, alako a xa Di tan xa findi di singe ra a ngaxakerenyi gbegbe tagi.
30A bara na ragiri naxee ma, a man bara e xili. A bara naxee xili, a man bara e findi tinxintɔɛe ra a ya i. A bara naxee findi tinxintɔɛe ra, a man bara xunnakeli fi e ma.
31Won munse falama na kui fa? Ala to na won bɛ, nde fa nɔma tide won kanke?
32A tan naxan mu tondi a xa Di yati ma, a a ba sɛrɛxɛ ra won birin bɛ, a mu fama xɛ won kide se birin na safe ra a xa Di xun ma?
33Nde nɔma Ala xa mixi sugandixie kalamude? Ala yɛtɛ nan e findixi tinxintɔɛe ra a ya i.
34Nde fa kiiti rakanama e ra sɔnɔn? Ala xa Mixi Sugandixi Isa naxan faxa, Ala naxan man nakeli faxɛ ma, a magoroxi Ala yirefanyi ma, a nu a maxandi won bɛ.
35Nde fa won bama Ala xa Mixi Sugandixi xa xanunteya yi? Munse nɔma na ra? Tɔɔrɛ, ka xɔrɔxɔɛ, ka ɲaxankatɛ, ka kaamɛ, ka lufe xɛɲɛ ra, ka fitinɛ, ka santidɛgɛma?
36Alɔ a sɛbɛxi ki naxɛ, «Fɛɛɲɛn, e muxu faxama i tan nan ma fe ra. E muxu findixi yɛxɛɛe nan na e naxee kɔn naxabama.»

37Kɔnɔ na birin kui, won bara nɔɛ sɔtɔ na fe birin xun ma won xanuntenyi saabui ra.
38Barima n laxi a ra, a sese mu nɔma won bade Ala xa xanunteya yi. A findi faxɛ ra ba, gbaloe ba, malekɛ ba, ɲinnɛe ba, yi waxati ba, waxati naxan sa fama ba, sɛnbɛma naxee kuye ma ba,
39naxan birin na duniɲa xun ma, naxan birin na bɔxi bun ma, a findi daali yo ra, e sese mu nɔma won nun Ala xa xanunteya rafatande, a bara naxan masen won bɛ won Marigi Isa saabui ra, a xa Mixi Sugandixi!