Text copied!
CopyCompare
Soso Kitaabuie: Tawureta, Yabura, Inyila - Rɔma

Rɔma 11

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Na kui, n xa maxɔrinyi ti, Ala mɛɛxi nɛ a xa ɲama ra? Astɔfulahi! N tan yɛtɛ findixi Isirayilaka nan na, Iburahima xa mamadi, kelife Bunyamin bɔnsɔɛ.
2Ala mu mɛɛxi a xa ɲama ra a bara naxan sugandi nu. Wo mu a kolon Kitaabui naxan masenxi Annabi Eliya xa fe ra, a to a xui rasiga Ala ma Isirayila xili ma?
3A naxɛ, «Marigi, e bara i xa namiɲɔnmɛe faxa, e bara i xa sɛrɛxɛbadee rabira. N keren peti nan fa luxi, e katafe e xa n tan fan faxa.»
4Ala fa a yaabi di? A naxɛ, «N bara mixi wulu solofere ragata n yɛtɛ bɛ naxee mu nu e xinbi sin Baali kuye bɛ.»
5A man na na ki nɛ yakɔsi. Ala xa ɲama dɔnxɔɛ luxi, a bara naxee sugandi a xa hinnɛ saabui ra.
6Kɔnɔ xa a bara e sugandi hinnɛ saabui ra, kɛwali saabui xa mu a ra sɔnɔn, xa na mu Ala xa hinnɛ mu findima hinnɛ yati yati ra nu.
7Won fa na ma di? Isirayila nu naxan fenfe a mu a sɔtɔ, kɔnɔ Ala nu bara naxee sugandi, nee tan bara a sɔtɔ. A dɔnxɔɛe tan bɔɲɛe naxa balan.
8A sɛbɛxi, «Ala naxa e xaxili dɔnxu, a a niya e yae mu se to, e tulie mu fe mɛ, han yi to lɔxɔɛ.»
9Annabi Dawuda fan naxa a masen, «E xa xulunyie xa findi gantanyi ra e bɛ, yɛlɛ naxan e suxuma, gɛmɛ naxan e rabirama. Na xa findi e xa wali sare ra.
10E ya xa rafɔɔrɔ, e xa dɔnxu. E xa kunkurun e xa tɔɔrɛ bun ma waxati birin.»
11Na kui, n man xa maxɔrinyi ti, Isirayilakae to bara tantan, e bira, e mu nɔma rakelide sɔnɔn? Astɔfulahi! Kɔnɔ e xa tantanyi bara a niya si gbɛtɛe birin xa nɔ kisi sɔtɔde, alako na kisi xɔli xa Isirayilakae fan suxu.
12A di, xa e xa tantanyi findixi hɛɛri xungbe nan na duniɲa bɛ, a findi barakɛ ra si gbɛtɛe fan bɛ, e xa fe na rakamali, hɛɛri nun barakɛ xun mu masama xɛ ki fanyi?
13N xa fa wɔyɛn wo bɛ, wo tan naxee mu findixi Isirayilakae ra. N to findixi xɛɛra ra wo tan si gbɛtɛe bɛ, n sɛɛwama nɛ n ma wali ra, n a matɔxɔ,
14alako tɛmunde na xa a niya n boore Yuwifie xa mila n ma masenyi ma, ndee xa nɔ kiside e ya ma.
15Ala a kobe sofe e ra, xa na bara a niya lanyi xa so Ala nun duniɲa tagi, a di, Ala e ragbilenfe a yɛtɛ ma, na mu luma xɛ alɔ mixi na rakeli faxamixie ya ma?
16Xa sansi xɔri xun singe bara fi Ala ma, a dɔnxɔɛ birin bara findi a gbe ra. Xa wuri bili sanke bara fi Ala ma, a salonyie fan bara findi a gbe ra.
17A luxi nɛ alɔ oliwi bili salonyi ndee na xaba a bili ma alako wula oliwi salonyie xa dafu na xabade ra. I tan misaalixi na wula oliwi salonyi nan na, naxan baloma na oliwi bili saabui ra, i dafuxi naxan na.
18Na kui, i naxa i yɛtɛ igbo na salonyi xabaxie ma. Beenun i xa i yɛtɛ igbo, i maɲɔxun sinden, a i tan xa mu wuri bili sanke rabaloxi. Wuri bili sanke nan i tan nabaloxi.
19Kɔnɔ i fama nɛ a falade, «Wuri salonyie xabaxi nɛ alako n tan xa dafu e xabade ra.»
20Nɔndi na a ra. E xaba e xa danxaniyatareɲa nan ma, i fan dafuxi naa i xa danxaniya nan ma fe ra. Kɔnɔ i naxa i yɛtɛ igbo. I ɲan xa gaaxu,
21barima xa Ala mu oliwi bili fanyi salon singee lu na, a mu i fan luma na de!
22Na kui, i ɲɔxɔ sa a xɔn ma a Ala xa fanyi gbo, kɔnɔ a xa fe man maxɔrɔxɔ. A xa fe maxɔrɔxɔ mixie nan ma naxee bara a xa kira bɛɲin, kɔnɔ a xa fanyi gbo i tan bɛ xa i luma a xa fanyi kira xɔn ma. Xa na mu a ra a i fan ma fe rabama nɛ alɔ a na oliwi salonyi xa fe raba ki naxɛ.
23Yuwifie fan, xa e e xa danxaniyatareɲa bɛɲin, e man fama dafude wuri bili ra, e xaba naxan ma, barima Ala sɛnbɛ gbo. A tan nɔma e ragbilende e lude fori.
24I tan nu findixi wula oliwi salonyi nan na, naxan xabaxi a dafu oliwi bili gbɛtɛ ma, wo nun naxan keren mu a ra. Xa Ala bara na raba i bɛ, a mu taganma oliwi bili fanyi salonyi ragbilende a lude fori, a a dafu na oliwi bili fanyi ma, e nun naxan keren a ra.
25N ngaxakerenyie, n waxi nɛ wo xa yi gundo kolon, alako wo naxa wo yɛtɛ maɲɔxun lɔnnilae ra. Isirayilakae bɔɲɛ balanxi nɛ sinden, han beenun si gbɛtɛ danxaniyatɔɛe kɔnti xa kamali.
26Na kui, Isirayila birin fama nɛ rakiside, alɔ a sɛbɛxi ki naxɛ: «Mixi xunsarama fama nɛ keli Siyoni, a Yaxuba bɔnsɔɛ ba Ala kolontareya fɔxɔ ra.
27Saatɛ nan na ki n naxan tongoma e bɛ, n na e xa yunubie xafari lɔxɔ naxɛ.»
28Yuwifie to tondixi Ala xa Xibaaru Fanyi ra, e findixi Ala yaxuie ra wo tan nan ma munafanyi xa fe ra. Kɔnɔ Ala to e sugandi a yɛtɛ bɛ, a e xanuxi e benbae nan ma fe ra,
29barima xa Ala bara a ɲanige a xa mixi ndee xili, a xa e baraka, na fe mu kanama feo!
30Singe ra nu wo nu findixi Ala matandilae nan na, kɔnɔ yakɔsi wo hinnɛ sɔtɔxi Yuwifie nan ma Ala matandi saabui ra.
31E tan bara fa findi Ala matandilae ra alako wo tan xa hinnɛ sɔtɔ Ala yi, na xanbi, a man xa hinnɛ e fan na.
32Na kui, Ala bara adama birin lu tinxintareya xa nɔɛ bun ma alako a xa hinnɛ e birin na.
33Ee! Danyi mu na Ala xa munafanyi ma! A xaxili nun a xa fahaamui tilinyi dan mu na! A xa natɛ tongoxi kui mu kolonma, a ɲɛrɛ ki mu fahaamuma!
34Nde Marigi xa maɲɔxunyi kolon? Nde nɔma a raside?
35Nde bara a doni, a naxan xa doni ragbilenma a ma?
36Se birin kelixi a tan nan ma, se birin baloxi a tan nan saabui ra, a se birin daaxi a yɛtɛ nan bɛ. Tantui na a bɛ abadan! Amina.