Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Naa77antto Ximootiyoosa

Naa77antto Ximootiyoosa 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1SHin wurssetta gallassi waissiya wodee yaanaagaa akeeka.
2Aissi giikko, asati banttana siiqiyaageeta, miishshaa siiqiyaageeta, ceeqettiyaageeta, ayyiyaageeta, cayiyaageeta, banttana yelidaageetuyyo azazettennaageeta, galatennaageeta, geeshshatetti bainnaageeta,
3siiqoi bainnaageeta, sigettennaageeta, zigirssanchchata, banttana naagennaageeta, kehennaageeta, lo77obaa dosennaageeta,
4kashi erikke giyaageeta, eesotiyaageeta, otoruwan sugettiyaageeta, qassi Xoossaappe aattidi, ufaittiyoobaa dosiyaageeta gidana.
5Eti nu ammanuwaa bolla doonan ekkidabaa milatana; shin a tumu wolqqaa erikke gaana. Hegeetu mala asatukko shiiqoppa.
6Aissi giikko, etappe issoi issoi asa keetta gelidi, nagarai deexxidoogeeta, dumma dumma amuwan sugettiyaageeta, ubba wode tamaaridi, tumatettaa eratettaa ekkanau mule danddayibeenna daafuranchcha maccaasata godatoosona.
8Yaaneesinne Yambbareesi Muuse yohuwaa phalqqidoogaadan, hegaadan qassi hageeti, suure qofai bainnaageeti ammanuwan kunddidaageeti, tumatettaabaa phalqqoosona.
9SHin Yaaneesa eeyyatettainne Yambbareesa eeyyatettai qassi qonccidoogaadan, eta eeyyatettaikka asa ubbau qonccana gishshau, eti kaseegaappe aadhdhidi go7ettokkona.
10SHin neeni ta timirttiyaa, ta hanotaanne ta qofaa, ta ammanuwaanne ta danddayaa, ta siiquwaanne ta genccaa,
11ta yedetaanne ta waayiyaa be7adasa. Anxxookiyaanne, Iqooniyoonenne Lisxxira giyo katamatun tana gakkidabaanne taani danddayido yedetaa eraasa. Godai tana he ubbaappe ashshiis.
12Tumatettan Kiristtoos Yesuusan Xoossaa milatidi de7anau dosiya ubbai yedetettana.
13SHin iita asatinne balettiyaageeti harata balettiiddinne bantta huuphiyau baliiddi, kaseppe iiti iiti boosona.
14SHin neeni he tumatettaa ooppe tamaaridaakkonne erada, neeni tamaaridoogaaninne eridoogan minnada de7a.
15Neeni guutta naatettaasappe doommada Kiristtoos Yesuusa ammanada, atotettai beettiyo aadhdhida eratettaa immanau danddayiya geeshsha maxaafata eradasa.
16Xoossaa maxaafa ubban Xoossaa Ayyaanai de7ees. Qassi he maxaafati Xoossau oottiya asi kumettanne lo77o ooso ubbau giigidaagaa gidana mala, tumatettaa tamaarissanau, balaa seeranau, mooruwaa suurissanaunne xillotetta de7uwau zoriyaa immanau maaddoosona.