Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Naa77antto Ximootiyoosa

Naa77antto Ximootiyoosa 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Simmi ta na7au, Kiristtoos Yesuusan de7iya aaro kehatettan minna.
2Qassi daro markkati de7iyoosan taappe neeni siyido yohota harata tamaarissanau danddayiya ammanettida asatuyyo hadaraa imma.
3Yesuus Kiristtoosayyo ammanettida wotaaddaradan, tanaara waayetta.
4Olaa biya wotaaddarai ba halaqaa ufaissanau, wotaaddara gidenna asai oottiyo oosuwan walahettenna.
5Qassi baaxiyaa gaittiya uraikka baaxetana xayikko, woituwaa ekkenna.
6Daro daafuridi oottida biittaa goyiya bitanee shiiqida kattaappe bana gakkiyaagaa koiro ekkanau bessees.
7Neeni ubbabaa akeekanaadan, Godai nena danddayissana gishshau, taani giyoogaa qoppa.
8Taani wonggeliyaa mishiraachchuwaa yootiyoogaadan, haiquwaappe denddida Daawita zariyaa Yesuus Kiristtoosa qoppa.
9Taani wonggeliyaa mishiraachchuwaa yootiyo gishshau, iitabaa oottidabaadan, harai atto qashettana gakkanaassi waayettais. SHin Xoossaa qaalai qashettenna.
10Hegaa gishshau, taani Xoossai doorido asatikka Kiristtoos Yesuusan de7iya atotettaa merinaa bonchchuwaara demmanaadan, eta gishshau, taani ubbaban waayettais.
11Hagee, “Nuuni aara issippe haiqqidobaa gidikko, aara issippe de7ana.
12Nuuni genccikko, aara issippe kawotana. Nuuni a kaddikko, ikka nuna kaddana.
13Nuuni ammanettennan aggikkokka, i ammanettiyaagaa gididi de7ana. Aissi giikko, i bana ba huuphen erikke gaanau danddayenna” giyaagee tumu haasaya.
14Neeni ne asaa hagaa hassayissa; eti qaalan palamettenna mala, Xoossaa sinttan zora. Hegee siyiya asa mooriyoogaappe attin, ainne go77enna.
15Neeni Xoossaa tumatettaa qaalaa suuretettan yootiyaagaanne qassi a oosuwaayyo yeellatenna oosanchcha gidada, Xoossai sabbiyo asadan, ne huuphiyaa Xoossau immanau minna.
16SHin ha sa7au injjetiya pattenna haasayaappe nena naaga. Aissi giikko, hegee Xoossaappe asa haassees.
17Qassi eti tamaarissiyoogee bollaa mirggiya cittuwaadan ubbasaa gakkana. He tamaarissiyaageetuppe naa77ati Hemeneyoosanne Piliixoosa.
18Eti tumaa ogiyaa aggidi, “Nuuni haiquwaappe denddiyoogee kase aadhdhiichchiis” yaagidi amarida ammaniya asatu ammanuwaa bashshoosona.

19Gidikkokka, Xoossai essido mino tuussai qaaxxana danddayenna. Qassi a bollan, “Godai baageeta erees”; qassi “Godaabaa gidiya ooninne iita ooso aggi bayo” yaagiya qaalati xaafettidosona.
20Issi gita keettan worqqaappenne biraappe merettida miishsha xalaala gidennan, mittaappenne urqqaappe merettida miishshatikka de7oosona. Hegeetuppe baggati bonchcho oosuwaa etan oottanau, qassi baggati tooshettiyaabaa etan oottanau merettidosona.
21Hegaa gishshau, ooninne ha iitabaa ubbaappe bana geeshshikko, i ba Godaa go77iya ooso oottanau bana immido gishshau, bonchcho ooso oottiyo miishsha gidana. Qassi lo77o ooso ubbaa oottanau giigettidaagaa gidana.
22SHin neeni iita wodallatetta amuwaappe baqata. Banttana maaddanau geeshsha wozanaappe Godaa xeesiyaageetuura issippe, xillotettaa, ammanuwaa, siiqotettaanne sarotettaa minttada kaalla.
23SHin eeyyatu palamainne ainne erennaageetu palamai ooshsha kaalettiyoogaa erada appe baqata.
24Godaa ashkkarai ubbaayyo kehiyaagaa, loitti tamaarissiyaagaanne danddayanchcha gidanau besseesippe attin, ooyettanau bessenna.
25Qassi i bana ixxiyaageeta ashkketettan seeriyaagaa gidanau bessees. Eti bantta nagaraappe simmidi, tumatettaa eranaadan Xoossai oottanaakko, ooni erii.
26Qassi eti bantta wozanaa qofau simmidi, banttana ba koyidobau azazettana mala oiqqida xalahee halaqaa gitiyaappe kessi ekkana.