Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long tokples Motu - MATAIO

MATAIO 20

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Badina be guba basileiana na ruma biaguna ta na heto, daba matana ai e raka lasi, ḡaukara taudia e tahudia, ena vine imeana ai bae ha ḡaukara eto.
2Bena idia ida e henega bou, e gwau henidia hamata, davadia na dina ta silver monina ta baine henidia eto. Bena ena vine imeana vada e siaidia lao.
3Adoata ma e raka lasi, haida na ma hoihoi gabuna ai e gini kava gini kavava e itadia.
4Bena e hamaorodia, eto, Umui danu egu vine imeana aola, a ha ḡaukara, bena davamui baina kara. Bena idia danu vada ela.
5Dina tubua kahana bona dina ḡelona kahana ma e raka lasi lou, haida danu ma e davaridia, e siaidia.
6Adorahi kahana ai ma e raka lasi lou hilida ma c gini kava gini kavava ai e davaridia. Bena e nanadaidia, eto, Badina be dahaka iniseni ai o gini kava gini kavamu ema bona dina vada be dihomu?
7Idia e haere, eto, Badina be tau ta ese asine boirimai? Bena e hamaorodia, eto, Umui danu egu vine imeana aola.
8Dina e diho, imea biaguna ese ena heitatao tauna e hamaoroa, eto, Ḡaukara taudia na a boiridia, davadia ba heni, gabe taudia ba henidia guna, a guna taudia be gabe amo.
9Bena adorahi e siaidia taudia e dae guna, bena silver monidia ta ta e abi.
10Ela guna taudia e dae, bena idia banava idia davadia be baine habada eto, to idia danu silver monidia ta ta e abi.
11E abi negana ai, idia ese imea biaguna e maumauraia,
12eto, Gabe taudia bini hora tamo-tamona mo e gaukara, a ai be dina hekwarahina bona siahuna ese vada e alamai taumai na idia ida vada o haheḡereḡeremai.
13A ia ese idia ta e haere henia, eto, Henamo e, lau na oi asina hadikamu. Ita raruosi ta henega tato silver monina ta bavabia ani?
14Oiemu na avabia, vada aola. Na uramu ina gabe tauna baina henia oi na henimu heḡereḡerena.
15Be, sibogu egu ḡau sibogu egu ura heḡereḡerena basina karalaia a? Lau na mai egu harihari-bada dainai oi o vaḡeḡemu a?
16Taunabunai, gabe taudia na bae guna, a guna taudia do bae gabe.
17Iesu na Ierusalem dalana a laova ai, ia ese gwauta-rarua e hakaudia siri, e hamaorodia, eto,
18Ita na Ierusalem ta ha dara daemu bena Taunimanima Natuna na hahelaḡa taudia bona itorena taudia ediai taona bae torea, bena bae revaia,

19idau bese taudia bae henidia; idia ese bae ḡonaḡonalaia, bae kanudia, bae hasatauroa, a dina ihatoina ai ia na do baine tore isi lou.
20Bena Sebedeo natuna mai sinadia ida ia dekena ela; hahine ese e toma henia diho, ḡau ta e noia.
21Bena ia ese e nanadaia, eto, Dahaka o uramu? Ia eto, Mani ba hereva, natugu raruosi bini ta idibamu ai ta laurimu ai bae helai, emu basileia lalonai.
22A Iesu e haere, eto, O noiamu ḡauna na asi dibamui. Lau baina inua keherena na umui danu inuna mai dibamui a? Raruosi eto, Dibamai.
23Ia ma eto, Egu kehere na do ba inua; to idibagu ai laurigu ai bae helai taudia igwauraidia na dia lau; Tamagu ese e seudiamu taudia na do baine henidia.
24Gwautaosi na e kamonai, bena idia ese tadikaka raruosi e badu henidia.
25A Iesu ese e boiridia, bena eto, Dibamui bese idaudia edia lohia ese e halohiadiamu, bona edia herea taudia ese e haḡanidiamu.
26A umui na unu asio laloa toma; ta baine lohia e tomamu, ia na isiaimui baine lao heni;
27bona ta baine herea e tomamu, ia na iboumui ai emui hesiai tauna ai bainela:
28Taunimanima Natuna ema na heto, dia haida ese ia isiaina bae lao heni totona, a ia hari idia isiaidia baine lao heni, bona ena mauri baine henia, hutuma baine hamauridia helaoreana.
29Idia na Ieriko e rakatania negana ai, hutuma bada ese ia e ḡavaia.
30Mata-kepulu taudia rarua dala isena ai e helaiva, bena Iesu e raka hanaiva harina e kamonai, e boi dagu, eto, Lohiabada e, David natuna e, ame bogamai hisi.
31Hutuma ese e gwau henidia, basie hereva eto; a idia na e boi lou boi lou, eto, Lohiabada e, David natuna e, ame bogamai hisi.
32Iesu vada e gini, e boiridia, eto, Dahaka o uramu emui ai baina kara?
33Idia elo, Matamai boma hapapa.
34Bena Iesu ese e bogadia hisi, matadia e dau toho; matadia vada e papa, bena Iesu murinai e raka.