Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long tokples Motu - MATAIO

MATAIO 10

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ia ese ena hahediba gwauta-raruosi e boiridia; bena siahu e henidia, lauma dikadia bae luludia lasi, bona gorere idau-idau bona hisi-ani idau-idau iboudiai bae hamauridia.
2Aposetolo taudia gwauta-raruosi ladadia bini: ginigunana be Simona, e nemaia Petro, bona ia tadina Andrea; Iakobo Sebedeo, bona ia tadina Ioane;
3Filipo bona Batolomeo; Toma bona tax gogo tauna Mataio; Iakobo Alfeo bona Tadeo;
4Simona, Selote tauna bona Iuda Iskariote, ia na Iesu taona itorena tauna.
5Gwauta-raruosi na Iesu ese e siaidia, bona e haḡanidia, eto, Bese idau-idau taudia edia dala ai basio raka, bona Samaria taudia edia hanua ta ai basio raka vareai;
6a Israel besena ena dobi mamoedia dekedia baola.
7Rakamui ai ba haroro, baoto “Guba basileiana vada eme kahira-kahira”.
8Gorere taudia ba hamauridia, mase taudia ba hatoredia isi, lepra taudia ba haḡoevadia, lauma dikadia ba luludia lasi; vada o abi doa, vada ba heni doa.
9Emui vaina lalodiai moni badadia eiava maraḡidia basio uda;
10dala ai moda, hahedoki rua, tamaka, itotohi, basio abi kau; badina be ḡaukara tauna bema mai heinaruna, una bema namo.
11Hanua maraḡina ta ai eiava hanua badana ta ai ba kau negana ai, gaiho namo tauna ta ba tahua, bena ia dekenai ba noho ela bona ba raka oho negana.
12Ruma na ba raka vareai negana ai na ba hanamoa;
13bena ruma na baine namo, emui maino ia latanai bavatoa kau, a basine namo, emui maino na bavabia lou.
14A haida ese basie abimui dae, bona eremui basie kamonai, una ruma eiava una hauna ba rakatania negana ai na aemui palapaladia ḡahudia bavatuatu oho.
15Na hamaoromui momokanimu, hahemaoro dinana ai Sodoma bona Gomora bae dika maraḡi, a una hanua na baine dika bada.
16Lau ese na siaimuimu, mamoe uda sisiadia bogaragidiai na heheto; taunabunai, ba heaonega gaigai heḡereḡeredia, ba manada pune heḡereḡeredia.
17A taunimanima nahuadia ba toho; badina be idia ese kaunsil vairadiai bae hakaumui, bona edia dubu lalodiai bae dadabamui.
18Lohia bona pavapava vairadiai bae hakaumui, lau daigu ai, idia bona bese idau-idau taudia ihadibalaidia taumui ai baola.

19Bae hahemaoro henimui negadia ai na lalomui basie hekwarahi, ba gwaurai herevadia daidiai, badina be una hora ai ba gwaurai herevadia na baine henimui.
20Badina be igwauraina tauna na dia umui, a Tamamui Laumana na lalomui ai baine hereva.
21Kakana ese tadina taona baine tore; tamana ese natuna taona baine tore; memero bae tore isi, tamadia sinadia bae aladia mase.
22Lau ladagu dainai taunimanima iboudiai ese bae inai henimui; a baine haheauka ela bona dokona tauna do baine mauri.
23Hanua ta ai bae daḡedaḡe henimui negana ai na idau hanuana ta ba heau lao; badina be na hamaoromui momokanimu, Israel hanuadia basio rakadia hanai ore ela bona Taunimanima Natuna baine gini dae.
24Hahediba ese ihadibana tauna basine hereaia; hesiai tauna ese biaguna basine hereaia.
25Hahediba na ihadibana tauna ida bae heḡeregere, eiava hesiai tauna na biaguna ida bae heḡereḡere, una na namo. Ruma biaguna ladana bae hatoa Beel-sebul, ena ruma taudia danu unu basie gwauraidia toma a?
26Taunabunai, idia garidia basio gari; badina be e ḡova ahu ḡaudia iboudiai do bae hedinarai, bona hehuni ḡaudia iboudiai do bae dibadia.
27Dibura lalonai na hamaorolaimuimu herevadia na diari ai ba gwaurai; bona taiamui ai ba kamonai herevadia na ruma guhidia amo ba harorolai dobi.
28Tau-anina ialana mai dibadia to lauma ialana asi dibadia taudia na garidia basio gari; a lauma bona tau-anina Gehena ai baine aladia mase diba tauna hari garina ba gari.
29Bisini rua be moni maraḡi-maraḡina tamona amo bae hoi, ani? A idia ta tano ai basine moru, Tamamui na basine ura negana ai.
30A umui na kwaramui huidia iboudiai vada e duahi vaitani.
31Basio gari; umui ese bisini diaḡau o hereadiamu.
32Taunabunai, taunimanima vairadiai bae gwauraigu hedinarai taudia iboudiai na lau ese Tamagu guba ai e nohomu vairanai baina gwauraidia hedinarai;
33a taunimanima vairadiai baine ḡoregu tauna na lau ese Tamagu guba ai e nohomu vairanai baina ḡorea.
34Lalomui na basieto maino tanobada ai baina mailaia totona nama; dia maino asina mailaia, a dare hari.
35Badina be lau nama tau ese tamana baine inai henia, bona kekeni ese sinana baine inai henia, bona eregabe hahinena ese ravana hahinena baine inai henia,
36bona ruma taudia ese ruma biaguna bae inai henia helaoreana.

37Tamana eiava sinana baine ura henia bada, lau baine ura henigu maraḡi, tauna na egu ai basine heḡereḡere; bona natuna maruanena eiava natuna kekenina baine ura henia bada, lau baine ura henigu maragi, tauna na egu ai basine heḡereḡere;
38bona ena satauro basine abia isi, murigu ai basine raka, tauna na egu ai basine heḡereḡere.
39Ena mauri e abia tarika-tarikamu tauna ese mauri baine reaia, a lau daigu ai ena mauri e reaiamu tauna ese mauri baine abia.
40E abimui daemu tauna ese lau danu e abigu daemu; bona lau e abigu daemu tauna ese e siaigu Diravana danu e abia daemu.
41Tau ta ese peroveta tauna ladana ai peroveta tauna e abia daemu, ia ese peroveta tauna davana baine abia. Bona tau ta ese kara maoromaoro tauna ladana ai kara maoromaoro tauna e abia daemu, ia ese kara maoromaoro tauna davana baine abia.
42Bona tau ta ese ranu kerumana kebere tamona mo ini maraḡimaraḡidia ta baine henia, hahediba ladana ai, na hamaoromui momokanimu, ia na davana basine reaia.