Text copied!
CopyCompare
Bateli Vavaluna - Mak

Mak 10

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Yeisu panuwa o i eguluwai i na Yudiya wali labi elana ge abwe wewel Yolidani i kalapanet-an i na labena leunati. Yaka boda bwabwatana al hi nok elana ge i panpankiti elal i ola sauga gegewena i giginol.
2Palisi enuna hi nok elana tage nihi labose, inoke hi neli hi ba, “Tab wala logugui i talam bosowaina tau lagona ni towani?”
3Yeisu analiya i lahe i ba, “Mosese logugui i pewa, ga i ba ola?”
4Hi ba, “Mosese wana logugui i talam tau towa ana pepa ni ginol ni pek yova elana, inoke abwe ni patuna ge ni egon.”
5Yeisu i ba, “Kaiwena atemiu i gasisi ge ami papaatena i esowal hot, heiya te kaiwena Mosese logugui ya i leli kaiwemiu.
6Yaa nuku nuwahikan te abatelipuna elana, sauga Yehoba panayawi ge labulabum i ginol, inoke ‘gamagal i ginolil tau ge yova.’
7‘Heiya te kaiwena tau tamana ge hinana ni miluwagil ni na alona ge lagona nihi mipamaisena,
8inoke ali toto labui nihi ola tuwan maisena.’ Inoke heliya nige al hi oola eluwa, yaa heliya hi ola maisena.
9Yehoba iyaka i tubwel toyawel, he bahi gamagal etega ni teteli pwamwaumwau-agil.”
10Sauga hi sikal limiya, inoke wana tohago hi neli bugul ya kaiwena.
11Yeisu analiya i lahe i ba, “Ebo tau etega lagona ni towani ge yova getoga ni alolonan, iya i ganawal.
12I ola al, ebo yova etega lagona ni towani ge tau getoga ni alolonan, yova o i ganawal.”
13Gamagalau enuna wawayau hi pwatanik Yeisu elana tage nimana ni teli tuwaliyaa ge ni awanun kaiweliya, yaa wana tohago gamagalau hi haveyanagil.
14Sauga Yeisu i kitel, inoke i huga ge i baek elal i ba, “Wawayau ku talamwagil nihi nem elau, bahi nuku lolopwalil, kaiwena Yehoba wana abalogugui i minaa ololana o eliyalil.
15Ya ba tunahot eliyamiu, ebo gamagal etega Yehoba wana abalogugui nige ni yayaliyaya-an ge ni aahe ni oola wawayau kekeisi wali ahe, he iya nige ni uulutuk elana.”
16Yaka Yeisu wawayau i ahel, i telel aenaa, nimana i teli tuwaliyaa ge i awanun Yehoba ni muloluagil.
17Sauga Yeisu i telipuna i nawanawa, inoke tau etega i patalelu nok elana i loepwakoku awonaa ge i neli i ba, “Topankite waiwaisana, hauna na ginol ge yawal mihomihotina na pwawa?”
18Yeisu i baek elana i ba, “Hauna kaiwena u awa wawaisi-agau? Nige towaisi etega i gagan, Yehoba maisena ya te towaisi.

19He u atena ya te logugui i ba, ‘Bahi taulol, bahi ganawal, bahi kaoma, bahi woliwoli kakawi, bahi nuwa govigovi, tamwam ge hinam nu awatauwagil.’”
20Yaka tau o i ba, “Topankite, no sauga wawaya ana siga sauga ya, logugui bolo ya gegewel iyaka ya paolaolaek.”
21Yeisu matana i lihikan tau elana alona ge wana nunuwana, yaka i ba, “Bugul maisena ya te nige u giginol. U na wam gogomwau gegewel u paliagil, manina nu pek togulagula elal, inoke abwe nu gogomwau labulabumwa. He u nem u toulilau.”
22Baaba o kaiwena tau ana awa i ul, inoke i egon alona ge wana nuwanak, kaiwena iya togogomwau.
23Yeisu matana i lipwapwati wana tohago elal ge i ba, “Togogomwau wali ulutuk i pulowan nabi Yehoba wana abalogugui elana!”
24Tohago ateliya i you Yeisu wana baaba kaiwena. Yaka i ba vevehe al i ba, “Natuwau, Yehoba wana abalogugui ana uluulutuk i pulowan!
25He i pulowan te bwasumu toto kamel ni ulusola evaneya golinaa, i ola al i pulowan hot tologogomwau wali ulutuk Yehoba wana abalogugui elana.”
26Baaba o kaiwena yaka abwe tohago ateliya i you nabi, inoke hi penelnel-agil hi ba, “Ebo i ola o, he henala ge bosowaina ni mwal?”
27Yeisu matana i lihikan elal ge i ba, “Bugul ya gamagalau nige bosowailiya, yaa Yehoba iya bosowaina gamagalau ni pwamwalil. Yehoba bugul gegewena i bosowaina.”
28Yaka Pita i baek elana i ba, “Yaa ga i ola ama? Wama bugul gegewena iyaka ha eguluwagil, inoke ha nem ge ha touliliwa.”
29Yeisu Pita anana i lahe i ba, “Ya ba tunahot eliyamiu, henala ebo wana limi, ebo talinau, ebo nunau, ebo hinana ge tamana, ebo natunau o ebo wana bilibili ni eguluwagil alau kaiwena ge wasa waiwaisana kaiwena,
30he sauga ya elana ni ahe pwabwaya al pwatanaa. Wana limi nihi gewi, ge talinau, nunau, hinanau, natunau ge bilibili nihi gewi ni pwawal-ge i ola al palopalomwan ni pwawa. Ge sauga mulaa yawalina mihomihotina ni pwawa.
31Yaa bolo sauga ya hi mihouwa, hi gewi abwe nihi mimula, ge bolo sauga ya hi mimula hi gewi abwe nihi mihouwa.”
32Yeisu alonau ge wana tohago i houwaagil hi nanawa Yelusalema kaiwena. Tohago ateliya i bwanabwana, i ola al bolo hi nawaa eliyaa hi lovakun. Inoke wana tohago ali toto elulutega eluwa i ahel al hi na hi mimwaumwau, ge wali wasa i pek hauna gun abwe ni gan elana.
33I baek elal i ba, “Iyaka ta nanawa Yelusalema kaiwena, inoke Gamagal Natuna abwe nihi talamwan topowon bwabwatal ge Logugui ana topankite nimaliyaa. Iya nihi logugui-an ni yaomal ge nihi teli bolo nige Yudiya i oola nimaliyaa.
34Inoke heliya nihi lamwa tunatuna-an, nihi lokukuluvi-an, nihi nibinibihan ge nihi lopaaliga. Lan etonina elana abwe ni lutem yaomala.”
35Sebedi natunau, Yemesa ge Diyon, hi nok hi na Yeisu elana hi ba, “Topankite, nuwama nu ginol ni ola wama nuwatu.”
36Yeisu i nelil i ba, “Hauna nuwamiu na ginol kaiwemiu?”

37Anana hi lahe hi ba, “Sauga ebo nu misiyowa wam wasawasa ge wam abalogugui elana, nu talam ama toto eluwa, etegana ni misiyowa labem awomwa ge etegana ni misiyowa gegebamwa.”
38Yeisu i ba, “Nige ku aatena hauna gun ku awanuni. Bosowaimiu ya lomwan ana kom toto abwe na imwa, nuku imwa? Ge babitaiso toto abwe na babitaisowa, bosowaimiu ya nuku babitaisowa?”
39Yemesa ge talina hi ba, “Ibwe. Bosowaima ya.” Inoke Yeisu i ba, “Tunahot, kom toto na imwa, komiu abwe nuku imwa, ge babitaiso toto na babitaisowa, komiu abwe nuku babitaisowa.
40Yaa nige bosowaiu na ba henala ni misiyowa labeu awowa ge henala ni misiyowa gegebawa. Abamina bolo ya Yehoba i lovivina-an bolo i hilel ya te kaiweliya.”
41Sauga tohago bolo ali toto elulutega wasa ya hi hago, yaka ateliya i elolol Yemesa ge Diyon eliyalil.
42Yaka Yeisu tohago i yoga gogonil hi nok elana ge i ba, “Ku atena, bolo Yehoba nige hi aabulilek-an, wali tologuguiyau hi logugui-agil ge wali tohouwa wali logugui hi pagasisi avaliyau elal.
43Yaa komiu bahi nuku oola. Henala ebo nuwana alana ni bwata gamwamiwa, ni tabwa wami totuwalali.
44Ge henala ebo nuwana ni ola tohouwa, ni tabwa alonau gegewel wali elopapatuna.
45He bwagana nau Gamagal Natuna, ya nem nige tage nuku tuwalali eliyau, yaa ya nem na totuwalali eliyamiu, ge yawaliu na talamwan gamagalau nihi gewi na pwamola pasikalil.”
46Yeisu alonau ge wana tohago iyaka hi na hi vin Yeliko. Ge sauga avaliyau ge boda bwabwatana wali sauga egon elana, tomatakai etega alana Batimeyo, (ana sapu heiya Timeyo natuna), i misiyowa kamwasa bebenaa ge i loloawaawanun gamagalau elal.
47Sauga wasa i hago Yeisu gagama Nasaleta i nanawa, inoke i yoga i ba, “Yeisu, Deibid Tubuna, u atilomwan-agau!”
48Gamagalau hi gewi hi ba lalaan ge hi baek elana tage ni mikekei, yaa abwe i yoga balbalgig i ba, “Deibid Tubuna, u atilomwan-agau!”
49Yeisu i notalmilil, yaka i ba, “Ku yogaan ni nem.” Yaka gamagalau hi yoga tomatakai elana hi ba, “U yaliyaya! U lut u nem! Yeisu i yogaagiwa!”
50Ana kaliko babalona i aliteli, yaka i lut supeni i nok i na Yeisu elana.
51Yeisu tomatakai i neli i ba, “Hauna gun nuwam na ginol kaiwem?” Tomatakai i ba, “Topankite, nuwau matau ni waisi.”
52Inoke Yeisu i ba, “U egon, wam abulilek iyaka i pwamolowa.” Sauga o elana Batimeyo matana i waisi ge Yeisu i toulil.