Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Maatiyoosa

Maatiyoosa 5

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Yesuusi daro asaa be7idi, deriyaa huuphiyaa kiyidi uttiis. Bana kaalliyaageeti baakko shiiqin,
2tamaarissuwaa doommidi, eta hagaadan yaagiis.
3Bantta ayyaanan hiyyeesa gididoogaa eriyaageeti anjjettidaageeta; aissi giikko, saluwaa kawotettai etassa.
4Kayyottiyaageeti anjjettidaageeta; aissi giikko, Xoossai eta minttettana.
5Ashkketi anjjettidaageeta; aissi giikko, eti sa7aa laattana.
6Namisettiyaageetinne saamettiyaageeti kattaa haattaa koyiyoogaadan, xillobaa oottanau laamotiyaageeti anjjettidaageeta; aissi giikko, Xoossai eta kalissana.
7Maariyaageeti anjjettidaageeta; aissi giikko, Xoossai eta maarana.
8Wozanaa geeshshati anjjettidaageeta; aissi giikko, eti Xoossaa be7ana.
9Asa sigettiyaageeti anjjettidaageeta; aissi giikko, Xoossai eta, ba naata giidi xeesana.
10Xillotettaa gishshau yedetettiyaageeti anjjettidaageeta; aissi giikko, saluwaa kawotettai etassa.
11“Intte tana kaalliyo gishshau, asai inttena boriyo wodenne waissiyo wode, qassi intte bolli iitabaa ubbaa wordduwan haasayiyo wode, intte anjjettidaageeta.
12Intteyyo saluwan gita woitoi de7iyo gishshau, ufaittite; hashshu giite; aissi giikko, asai intteppe kase de7ida hananabaa yootiyaageetakka hegaadan waissiis.
13“Asa ubbaassi intte maxine mala; shin maxinee laqilaqana xayikko, naa77antto a waatidi laqilaqissanee? Kare olin, asi a yedhdhi hemettanaappe attin, wodeppe ainne go77enna.
14“Sa7au intte poo7o mala; deriyaa huuphiyan keexettida katamai geemmana danddayenna.
15Xomppe oittidi, son de7iya asa ubbau poo7ana mala, xoqqiyaasan wottiyoogaappe attin, kere giddon qum77i wottiya asi baawa.
16Hegaadankka, asi intte oottiyo lo77o oosuwaa be7idi, saluwan de7iya intte Aawaa galatana mala, intte poo7oi asa sinttan poo7o.
17“Taani Muuse higgiyaanne hananabaa yootiyaageeti tamaarissiyoogaa xaissanau yiidobaa intteyyo milatoppo; taani polanau yiidoogaappe attin, xaissanau yabeikke.
18Aissi giikko, taani intteyyo tumaa odais; saloinne sa7ai aadhdhana gakkanaassi, qassi ubbabaikka polettana gakkanaassi, higgiyaappe issi qaalaikka woi issi pitaleekka xayenna.

19Hegaa gishshau, ha azazo ubbaappe guuxxiya issi azazuwaa kanttiya urai ooninne, qassi haratikka baagaadan oottanaadan tamaarissiya urai ooninne, saluwaa kawotettan ubbaappe guutta gidana; shin higgiyaa oottiyaageenne tamaarissiyaagee ooninne saluwaa kawotettan gita gidana.
20Aissi giikko, taani intteyyo odais; intte xillotettai higgiyaa tamaarissiyaageetu xillotettaappenne Parisaawetu xillotettaappe darana xayikko, saluwaa kawotettaa intte mulekka gelekketa.
21“Beni asaa, ‘Asa woroppa; asa worida ooninne pirddettana’ giidoogaa siyideta.
22SHin taani intteyyo odais; ba ishaa hanqqettiya ubbai pirddettana; ba ishaa cayiya ubbai yaa7aa pirddau shiiqana; qassi ba ishaa, ‘Eeyyai’ giya ubbai Gaannabiyaa tamaa pirddau shiiqana.
23Hegaa gishshau, neeni yarshshiyoosan yarshshishin, ne ishaa naaqqidobai neeyyo hegan hassayettikko,
24ne yarshshuwaa he sohuwankka yegga bayada ba; kasetada ne ishaara sigettaichcha; hegaappe guyyiyan yaada, ne yarshshuwaa yarshsha.
25“Nena mootiyaagaara pirdda keettaa baidda ogiyan elle aara sigettaichcha; hegee xayikko, i nena daanna sintti aattana; qassi daannai nena polisiyau aattidi immin, polisee nena qachchana.
26Taani neeyyo tumaa odais; neeni issi santtimee attennan, ne maqqaccuwaa wurssada qanxxana gakkanaassi, mulekka qasho keettaappe kiyakka.
27“‘SHaaramuxoppa’ giidoogaa siyideta.
28SHin taani intteyyo odais; maccaaro xeellidi amottiya ubbai, ba wozana giddon he wode iira shaaramuxiis.
29Ne ushachcha aifee nena nagara ootissikko, neeppe shoddada ola baya; aissi giikko, ne bollai muleera Gaannabiyaa taman olettanaagaappe, appe issoi xayiyoogee neeyyo keha.
30Qassi ne ushachcha kushee nena nagara ootissikko, neeppe qanxxada ola baya; aissi giikko, ne bollai muleera Gaannabiyaa taman olettanaagaappe, appe issoi xayiyoogee neeyyo keha.
31“‘Qassi ba machchiyo yeddiya ooninne o yeddiyo paramaa immo’ geetettiis.
32SHin taani intteyyo odais; ba machchiyaa shaaramuxennan de7ishin yeddiya ooninne o shaaramuxa kessees; qassi azinai yeddido maccaasiyo ekkiya ooninne shaaramuxees.
33“Qassi beni asaa, ‘Wordduwan caaqqoppa, shin ne Godau caaqqidoogaa pola’ giidoogaa siyideta.
34SHin taani intteyyo odais; mulekka caaqqoppite; saloi Xoossaa kawotaa araataa gidiyo gishshau, saluwan mulekka caaqqoppitenne;
35qassi sa7ai a gedee yedhdhiyoosaa gidiyo gishshau, sa7an caaqqoppite; qassi Yerusalaamee gita kawuwaa katama gidiyo gishshau, Yerusalaamenkka caaqqoppite.
36Neeni issi binnaanakka bootta woi karetta kessanau danddayenna gishshau, ne huuphiyankka caaqqoppa.

37SHin intte, ‘Ee’ woi, ‘CHii’ giite; hageetuppe hara caaqoi xalahe halaqaappe yees.
38“‘Aife gishshaa aife; achcha gishshaa achcha’ giidoogaa siyideta.
39SHin taani intteyyo odais; intteyyo iitabaa oottiya uraa diggoppite; ooninne ne ushachcha bagga qinxxalliyaa baqqikko, ne haddirssa bagga qinxxalliyaakka a bessa;
40ne qoliyaa ekkanau issi urai nena mootikko, he urai ne kootiyaakka ekko.
41Ooninne nena issi saate ogiyaa banaara wolqqan efiikko, aara naa77u saate ogiyaa ba.
42Nena woossiya urau imma; qassi neeppe tal77ana koyiya uraukka diggoppa.
43“‘Ne shooruwaa siiqa; ne morkkiyaa morkka’ giidoogaa siyideta.
44SHin taani intteyyo odais; saluwan de7iya intte Aawau naata gidana mala, intte morkketa siiqite; inttena qanggiyaageetakka anjjite; inttena ixxiyaageetuyyo lo77obaa oottite; inttena waissiyaageetuyyookka Xoossaa woossite; aissi giikko, iita asaukka lo77o asaukka Xoossai ba awaa awaxxissees; qassi xillotuyyookka nagaranchchatuyyookka ba iraa bukissees.
46Aissi giikko, intte inttena siiqiyaageetu xalaalaa siiqikko, intteyyo ai woitoi de7ii? Harai atto, giiraa ekkiyaageetikka hegaadan oottoosona.
47Intte intte ishanttu xalaalaa sarotikko, harati oottiyoogaappe aadhdhiyaabaa ai oottidetii? Harai atto, Xoossaa ammanenna asaikka hegaadan oottees.
48Hegaa gishshau, saluwan de7iya intte Aawai bali bainnaagaa gidiyoogaadan, inttekka bali bainnaageeta gidite.