Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Maatiyoosa

Maatiyoosa 13

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Yesuusi he gallassi sooppe kiyidi, abbaa lanqqiyan uttiis.
2Keehi daro asai ba lanqqiyan yuuyi aadhdhidi shiiqettin, wolwoluwaa giddo gelidi uttiis; asai ubbai abbaa lanqqiyan eqqiis.
3Asaassi leemisuwan darobaa hagaadan yaagidi yootiis; “Issi bitanee zerettaa zeranau kiyiis.
4I zerishin, issi issi zerettai ogiyaa doonan wodhdhiis; wodhdhidaagaa kafoi yiidi miis.
5Qassi issi issi zerettai guutta biittai de7iyo shuchchaa anccuwaa bolli wodhdhiis; daro biittai bainna gishshau, he zerettai sohuwaara mokkiis.
6SHin awai kiyido wode carshshai shulliis; adussa xaphuwaa yeddibeenna gishshau meli bayiis.
7Issi issi zerettai aguntta giddon wodhdhiis; wodhdhidi mokkidaagaa agunttai diccidi cuulliis.
8Issi issi zerettai aradda biittan wodhdhidi mokkiis; issoi xeetu aifiyaa, issoi usuppun tammaa, issoi hasttamaa aifiis.
9Siyiyo haitti de7iyo urai siyo!” yaagiis.
10Erissiyo ashkkarati Yesuusakko shiiqidi, “Neeni aissi etassi leemisuwan odai?” yaagidosona.
11Yesuusi zaaridi, etassi hagaadan yaagiis; “Inttessi saluwaa kawotettaa xuuraa erai imettiis; shin etassi imettibeenna.
12Aissi giikko, de7iyoogau gujettana; au darana; shin bainnaagaappe harai atto, he de7iyaageekka ekettiichchana.
13Taani eti xeelliiddi demmenna gishshaunne siyiiddikka siyenna gishshau, woi qassi eti akeekenna gishshaunne etau leemisuwan odais.
14“Isiyaasi etabaa hananabaa yootidoogee polettees; hananabaa yootidoogee hagaa; ‘Intte sissaa siyana; shin intteyyo gelenna; intte xeeluwaa xeellana; shin be7ekketa.
15Aissi giikko, ha asaa wozanai dammiis; bantta haittaa tulissidosona; bantta aifiyaakka qilimmidosona. Hegee bainnaakko, eti bantta aifiyan be7ana; bantta haittan siyana; bantta wozanankka akeekana; eti taakko, Xoossaakko simmana; taanikka eta pattana, shin attiis’ yaagees.
16“SHin intte aifee xeelliyo gishshaunne intte haittaikka siyiyo gishshau, intte anjjettidaageeta.
17Taani intteyyo tumaa odais; hananabaa yootiya darotinne xilloti intte be7iyoogaa be7anau amottidosona; shin be7ibookkona. Intte siyiyoogaa siyanau amottidosona; shin siyibookkona.
18“Simmi kattaa zeriyaagaa leemisuwaa birshshettai giyoogaa siyite.

19Kawotettaa qaalaa siyidi, akeekenna ooninne ogiyaa doonan wodhdhida zerettaa mala; xalahe halaqai yiidi, eta wozanan zerettidaagaa maxirggees.
20SHuchchaa anccoi de7iyo biittan wodhdhida zerettai qaalaa siyidi, sohuwaara ufaissan ekkiyaageeta milatees.
21SHin hegee ha77issau de7iyoogaappe attin, aani xaphoi baawa; qaalaa gaasuwan waayee woi yedetai yiyo wode, sohuwaara xubetti aggees.
22Qassi aguntta giddon wodhdhidaagee qaalaa siyiyaagaa milatees; shin ha sa7aa de7uwau hirggiyoogeenne duretetta siiqiyoogee qaalaa cuullees; cuullin he zerettai aifennan atti aggees.
23Aradda biittan zerettidaagee qaalaa siyidi, akeekiya asa milatees; yaatidi aifees; issoi xeetaa, issoi usuppun tammaa issoi hasttamaa aifees” yaagiis.
24Yesuusi etayyo hara leemisuwaa hagaadan yaagidi odiis; “Saluwaa kawotettai ba goshshan lo77o zerettaa zerida bitaniyaa milatees.
25SHin qammi asai xiskkiichchidaashin, a morkkee yiidi, gisttiyaa zeridoogaa bolli zardduwaa zeridi biis.
26SHin gisttee mokkidi, aifido wode, zarddoikka a giddon beettiis.
27“A ashkkarati akko yiidi, ‘Godau, neeni ne goshshan lo77o zerettaa zerabeikkii? Yaatin, zarddoi auppe yiidee?’ yaagidosona.
28“Yaagin Godai, ‘Hegaa morkkee oottiis’ yaagiis. “Ashkkarati, ‘Nuuni biidi shoddanaagaa dosai?’ yaagidosona.
29“SHin i, ‘CHii, zardduwaa intte shoddiiddi, gisttiyaara shoddana.
30Bochchoppite; cakkiyo wodee gakkanaashin, issippe diccona. Cakkiyo wodee gakkin, taani cakkiyaageeta, kasetidi zardduwaa maxite; maxidi taman xuugganau mirqqiyan mirqqiyan qachchite; shin gisttiyaa ta gootaran qolite’ gaana” yaagiis.
31Yesuusi etayyo hara leemisuwaa yaagidi odiis; “Saluwaa kawotettai sanaafici giyo qii mittee aifiyo milatees; he mittee aifiyo asi ekkidi, ba goshshan zeriis.
32He zerettiyaa zeretta ubbaappe guuxxausu; shin diccido wode, hara ataakiltte ubbaappe gitatausu; kafoi yiidi, i tashiyan keexxiyoogaa keena gita mitta gidausu” yaagiis.
33Qassikka Yesuusi hara leemisuwaa etau yaagidi odiis; “Saluwaa kawotettai issi mishiriyaa heezzu kere xiilliyaa ekkada, munaqqido munaqai ubbai denddana gakkanaassi, aani tigido irshshuwaa milatees” yaagiis.
34Yesuusi asau he ubbaa leemisuwan odiis; leemisoi bainnan i issibaakka odenna; hananabaa yootiyaagee, “Taani etayyo haasayiyo wode leemisuwan haasayais. Sa7ai merettoosappe doommidi geemmida yohota odais” giidoogee polettana mala, hegaa i odiis.
36Hegaappe guyyiyan, Yesuusi asaa yeggi bayidi, soo geliis; erissiyo ashkkarati akko biidi, “Goshshan de7iya zardduwaa leemisuwaa birshshettaa nuuyyo oda” yaagidosona.
37Yaagin Yesuusi zaaridi, hagaadan yaagiis; “Lo77o zerettaa zeriyaagee tana Asa Na7aa.

38Goshshai sa7aa; lo77o zerettai kawotettaa asaa; zarddoi xalahe halaqaa asaa.
39Zardduwaa zerida morkkee xalahe halaqaa; cakkiyo wodee, wodiyaa wurssettaa; qassi cakkiyaageeti kiitanchchata.
40“Hegaa gishshau, zardduwaa maxidi, taman xuuggiyoogaadan, wodiyaa wurssettan hegaa mala gidana.
41Taani, Asa Na7ai, ta kiitanchchata kiittana; eti ta kawotettaa giddon xube gidiya ubbaanne iitabaa oottiyaageeta shiishshana.
42SHiishshidi to77enna taman olana; hegan eti yeekkana; qassi achchaa garccana.
43He wode xilloti bantta aawaa kawotettan awa aifiyaadan poo7ana. Siyiya haitti de7iyo urai siyo!
44“Saluwaa kawotettai goshshan moogido miishsha milatees; issi bitanee he miishshaa demmidi, zaarettidi moogiis; daro ufaittiiddi biidi, baayyo de7iyaabaa ubbaa baizzidi, he goshshaa shammiis.
45“Qassi saluwaa kawotettai inqquwaa giyo daro al77o shuchchaa koyiya zal77anchchaa milatees.
46He zal77anchchai daro al77o inqquwaa demmidi, biidi baayyo de7iyaabaa ubbaa baizzidi, a shammiis.
47“Qassi saluwaa kawotettai ubba qommo moliyaa oiqqiya abban yeggido gitiyaa milatees.
48Molee gitiyaa kumido wode, moliyaa oiqqiya asati abbaappe gaxaa kessidi uttidosona; uttidi lo77o moliyaa qoridi, keeshiyan yeggidosona; shin iita moliyaa wora olidosona.
49Wodiyaa wurssettan hegaadan hanana; kiitanchchati yiidi, nagaranchchata xillotu giddoppe qoridi,
50to77enna taman olana; hegan eti yeekkana; qassi achchaa garccana.
51“Hagee ubbai intteyyo gelidee?” yaagidi eta oichchiis. Eti, “Ee” yaagidosona.
52Yaagin i, “Hegaa gishshau, saluwaa kawotettan erissiyo ashkkara gidida higgiyaa tamaarissiya ubbai, ba minjjidosaappe ooratta miishshaanne gal77a miishshaa kessiya asa milatees” yaagiis.
53Yesuusi ha leemisota yootidi wurssidoogaappe guyyiyan, hegaappe denddidi,
54ba yelettido katamaa biis. Biidi Aihuda woosa keettan tamaarissiyoogaa siyida asai garamettidi, hagaadan yaagiis; “Hagee ha aadhdhida eratettaanne Xoossai oottiyo malaataa oottanau wolqqaa awappe ekkidee?
55Hagee anaaxiyaa na7aa gidennee? A aayyiyaa Mairaamo gidekkee? A ishantti Yaaqoobanne Yooseefa, Simoonanne Yihudaa gidokkonaayye?

56A michchentti ubbai nunaara de7okkonaayye? Yaatin, i hagaa ubbaa awappe demmidee?” yaagiis.
57Eti i giyoobaa ekkennan ixxidosona. SHin Yesuusi he asaassi, “Hananabaa yootiyaagee ba biittaaninne bantta so asaani bonchchettennaagaappe attin, hara ubbasan bonchchettees” yaagiis.
58Eti ammanibeenna gishshau, Xoossai oottiyo malaataa he sohuwan keehi oottibeenna.