Text copied!
CopyCompare
Icamanal toteco; Santa Bíblia - LUCAS

LUCAS 9

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Jesús quinnotzqui nopa majtlactli huan ome imomachtijcahua ma mosentilica. Huan yaya quinmacac chicahualistli huan tequiticayotl para quinquixtise ajacame ipan masehualme huan para quinchicahuase cocoyani ica tlen hueli cocolistli.
2Teipa quintitlanqui ma quinchicahuaca catli mococohuaj huan ma tlacamanalhuitij quenicatza tlanahuatía Toteco ipan ininyolo masehualme.
3Quinilhui: ―Amo tleno xijhuicaca ipan ojtli. Amo xijhuicaca cuatopili, niyon yoyoncoxtali, niyon pantzi, niyon tomi. Huan amo xijhuicaca yoyomitl catli ica anmopatlase.
4Huan quema ancalaquise ipan se cali para anmocahuase, ximocahuaca nepa hasta anquisase tlen nopa altepetl.
5Huan sintla anyase ipan se rancho campa masehualme amo anmechselise, huajca quema anquisase nepa, ximotecactzejtzeloca para anquiquixtilise nopa tlaltejpoctli. Huan ica nopa, anquinextise anquintlahuelcahuaj nopa rancho ehuani para ma quiselica se hueyi tlatzacuiltilistli.
6Huajca imomachtijcahua Jesús quisque huan nejnenque campa hueli ipan nochi ranchos catli nechca. Huan tepohuilijque icamanal Toteco huan quenicatza Toteco temaquixtía tlen inintlajtlacolhua. Huan campa hueli quinchicahuayayaj masehualme catli mococohuaj.
7Nopa Gobernador Herodes Ántipas quicajqui nochi catli Jesús quichihuayaya huan amo quimatiyaya tlaque moilhuis. Sequin quiijtohuayayaj Jesús elqui Juan catli achtihui tecuaaltiyaya pero ama moyolcuitoc.
8Huan sequinoc quiijtohuayayaj sempa monextijtoya nopa tlajtol pannextijquetl Elías tlen huejcajya. Huan sequinoc quiijtohuayayaj moyolcuitoya se tlen nopa tlajtol pannextiani catli huejcajya mictoyaj.
9Pero Herodes quiijto: ―Juan ya mictoc pampa nitlanahuati ma quiquechtzontequica, pero ¿ajqueya ni tlacatl catli ama nijcaqui quichijtinemi huejhueyi tiochicahual nextili? Huan Herodes quitemoyaya quenicatza huelis quiitas Jesús.
10Huan mocuepque itlayolmelajcahua Jesús huan quipohuilijque nochi catli quichijtoyaj huan campa yajtoyaj. Huan Jesús quiniyocaquixti itlayolmelajcahua tlen nopa miyaqui masehualme huan quinhuicac hasta huactoc tlali nechca altepetl Betsaida.
11Pero nopa miyaqui masehualme quimatque canque yohuiyayaj huan quintoquilijque. Huan Jesús quinseli ica cuali huan quinilhui quenicatza tlanahuatía Toteco ipan teyolo. Huan Jesús quinchicajqui catli mococohuaj.
12Huan ica tiotlac monechcahuijque itlayolmelajcahua Jesús huan quiilhuijque: ―Xiquintitlani ni masehualme ma yaca ipan ranchos nechca quitemotij campa cochise huan catli quicuase pampa nica campa tiitztoque amo tleno onca.
13Pero Jesús quinilhui: ―Amojuanti xiquintlamacaca. Huan imomachtijcahua quiilhuijque: ―San tijpiyaj macuili pantzi huan ome michime, o ¿tijnequi ma tijcohuatij catli quicuase nochi ni masehualme?
14Itztoyaj nopona nechca macuili mil tlacame. Huan Jesús quinilhui imomachtijcahua: ―Xiquinilhuitij ni masehualme ma mosehuica ica pamitl, ica cincuenta ipan sesen pamitl.
15Huan imomachtijcahua quinilhuijque huan nopa masehualme quej nopa mosehuijque.
16Huan Jesús quicuic nopa macuili pantzi huan nopa ome michime, huan tlachixqui ilhuicac huan quitlascamatqui iTata. Teipa quintlajcotlapanqui huan pejqui quinmajmaca imomachtijcahua ma quinmajmacaca nopa miyaqui masehualme.
17Huan nochi nopa miyaqui masehualme tlacuajque huan cuali ixhuique. Huan quisentilijque nochi pantlatlapatztli catli mocajtoya huan ica quitemitijque majtlactli huan ome chiquihuitl.
18Se tonal Jesús huan imomachtijcahua moiyocaquixtijtoyaj huan yaya yajqui motlatlajtito iseltzi. Huan teipa mocuepqui campa imomachtijcahua huan quintlatzintoquili: ―¿Ajqueya quiijtohuaj masehualme para naya?

19Huan imomachtijcahua quiilhuijque: Sequin quiijtohuaj ta tiJuan catli tecuaaltiyaya, pero sequinoc quiijtohuaj ta tiElías. Huan sequinoc quiijtohuaj ta tise tlajtol pannextijquetl catli huejcajya itztoya huan ama timoyolcuitoc.
20Huan Jesús quintlatzintoquili: ―Huan, ¿amojuanti? ¿Ajqueya anmoilhuíaj para naya? Huan Pedro quinanquili: ―Ta tiCristo catli Toteco Dios techilhui techtitlanilisquía.
21Huan Jesús quinnahuati amo aqui ma quipohuilica,
22huan quinilhui: ―Monequi para na catli niMocuepqui Masehuali nitlaijiyohuis miyac. Amo nechselise nopa tlayacanca totajtzitzi, huan nopa tlamachtiani tlen itlanahuatilhua Moisés huan nopa huehue israelita tlacame. Huan masehualme nechmictise, pero ica eyi tonati nimoyolcuis sempa.
23Huan nojquiya quinilhui: ―Sintla se quinequi nechtoquilis, monequi quielcahuas catli ya quinequi huan nechtoquilis mojmostla mocualtlalijtoc para tlaijiyohuis huan miquis pampa nechneltoca. Monequi elis quen se tlacatl catli quihuica icuamapel para ipan miquis.
24Pampa catli quinequi momanahuis huan amo quinequi tlaijiyohuis pampa nechneltoca, quema miquis quipolos nochi. Pero sintla se tlaijiyohuis o miquis pampa nechneltoca, momaquixtis itonal huan itztos nepa ilhuicac para nochipa.
25Huan amo ipati masque se masehuali quipiyasquía para iaxca nochi catli onca ipan ni tlaltipactli. Amo tleno huelis quipalehuis quema miquis huan polihuis nepa mictla.
26Sintla se masehuali pinahua ica na huan ica nocamanal huan quiijtos amo nechiximati, huajca na catli niMocuepqui Masehuali nipinahuas ica ya huan niquijtos amo niquiximati quema nimocuepas ipan tlaltipactli ica notlatlanex huan ica itlatlanex noTata, Toteco Dios. Huan ipan nopa tonal nohuaya hualase itlatzejtzeloltijca tequihuajcahua ica inintlatlanex.
27Pero nimechilhuía, sequin amojuanti nica amo anmiquise hasta anquiitase quen eltoc nepa campa tlanahuatía Toteco.
28Jesús quiijto ya ni huan hualchicueyi quinhuicac Juan, Jacobo huan Pedro huan tlejcoque ipan se tepetl para motlatlajtise.
29Huan quema Jesús motlatlajtiyaya, ixayac mopatlac huan iyoyo mocuepqui chipahuac huan cahuaniyaya.
30Huan nesque ome tlacame catli quicamanalhuiyayaj. Elque Moisés huan Elías.
31Huan quinyahualohuayaya se tlatlanextli catli tlahuel cahuaniyaya. Huan quicamanalhuiyayaj Jesús tlen quenicatza miquis ipan Jerusalén.
32Achtihui Pedro huan ihuampoyohua tlahuel cochisnequiyayaj, pero teipa cuali tlachixque huan quiitaque itlatlanex Jesús huan nopa ome tlacame catli moquetzayayaj ihuaya.
33Huan quema nopa ome ya itztoyaj para quisase, Pedro quiilhui Jesús: ―Tlamachtijquetl, cuali tiitztose nica. Ma tijchihuaca eyi pilxajcaltzitzi. Se para ta, seyoc para Moisés huan seyoc para Elías. Pero Pedro nelía amo quimachiliyaya catli quiijtohuayaya.
34Huan quema Pedro quiijtohuayaya nopa camanali, temoc se mixtli huan quintzajqui. Huan nelía momajmatijque pampa quiitaque temoyaya nopa mixtli ipan inijuanti.
35Huan quicajque se catli quincamanalhui ipan nopa mixtli huan quiijto: “Ya ni Nocone catli niquicnelía. Xijcaquica catli quiijtohua.”
36Huan quema Toteco Dios tlanqui camanalti, quiitaque Jesús itztoya iseltzi. Huan para miyac tonali nopa eyi imomachtijcahua amo molinijque catli quiitztoyaj ipan nopa tepetl.

37Hualmostla Jesús huan nopa eyi imomachtijcahua temoque tlen nopa tepetl, huan quinnamijque tlahuel miyaqui masehualme.
38Huan camanaltic chicahuac se tlacatl catli itztoya campa nopa miyaqui masehualme huan quiijto: ―Tlamachtijquetl, techchihuili se favor huan xijtlachiliqui nooquichpil pampa piliyojtzi.
39Huan se iajacayo Amocualtlacatl quiitzquía, huan tzajtzi, huan nimantzi quitlahuisohua ica se ajaca cocolistli. Huan quichihua ma huihuipica chicahuac huan ma camaposoni. Quitlaijiyohuiltía nocone miyac huan amo quema quicahua.
40Huan niquintlajtlani momomachtijcahua ma quiquixtilica, huan amo huelque.
41Huan Jesús quinanquili huan quiijto: ―¡Ay amojuanti catli amo antechneltocaj! Chicotic amotlalnamiquilis. ¿Quesqui tonali monequi nimocahuas amohuaya? ¿Quesqui tonali monequi nimechijiyohuis? Techhualiquili mooquichpil.
42Huan quema monechcahuiyaya ioquichpil, nopa ajacatl quitlahuiso tlalchi huan quimacac se ajaca cocolistli. Huan pejqui chicahuac huihuipica. Pero Jesús quinahuati nopa ajacatl ma quisa huan mochicajqui nopa oquichpil. Huan Jesús sempa quimactili itata.
43Huan nochi san quisentlachiliyayaj ihueyitilis Toteco. Pero quema nochi noja quisentlachiliyayaj ica catli Jesús quichijtoya, yaya quinilhui imomachtijcahua:
44―Xijtlacaquilica cuali ni camanali catli nimechilhuía ama huan amo xiquelcahuaca. Nechtemactilise na catli niMocuepqui Masehuali ininmaco amo cuajcualme.
45Pero imomachtijcahua amo quimachilijque catli quiijto pampa amo quincahuili para ma quimachilica cuali. Huan majmahuiyayaj para quitlatzintoquilise tlaque quiijtosnequi.
46Huan imomachtijcahua Jesús pejque monajnanquilíaj catlique tlen inijuanti quipiyas más tequiticayotl.
47Huan Jesús quimatiyaya catli moilhuiyayaj ipan inintlalnamiquilis, huan yeca quihualicac se conetl huan quiquetzqui inechca.
48Huan quinilhui: ―Aqui quiselía se conetl quen ni pampa nechneltoca, yaya nechselía na. Huan aqui nechselía na, nojquiya quiselía noTata catli nechtitlantoc. Huan yaya tlen amojuanti catli más moechcapanos, yaya más quipiyas tequiticayotl.
49Huan teipa Juan quiilhui: ―Tlamachtijquetl, tiquitaque se catli quinquixtiliyaya masehualme iajacahua Amocualtlacatl ipan motoca 9:49 Huan quinilhuiyaya quipixqui motequiticayo. huan tiquilhuijque ma ayacmo quichihua pampa amo nemi tohuaya.
50Pero Jesús quiilhui: ―Amo xijtzacuilica pampa se catli amo techcualancaita itztoc tohuaya.
51Huan quema ya monechcahuiyaya nopa hora para yas ilhuicac, Jesús quielcajqui nochi sequinoc tlamantli huan motemacac para yas Jerusalén. Huan pejqui iojhui para yas nopona.
52Huan quintitlanqui se ome tlacame ma tlayacanaca para quitemotij campa mocahuasquíaj ipan ojtli. Huan inijuanti calajque se rancho ipan estado Samaria para quisencahuasquíaj.
53Pero masehualme nepa amo quinselijque pampa quimatque Jesús motlalijtoya para yas altepetl Jerusalén.
54Huan quema quiitaque Juan huan Jacobo para amo quinselijque, quitlatzintoquilijque Jesús: ―Toteco, ¿tijnequi ma tijnahuatica tlitl ma huetzi tlen ilhuicac quen quichijqui Elías huan ma quintlamitlati ni masehualme?

55Huan Jesús moicancuepqui huan quinajhuac: ―Se ajacatl anmechchihuilía quej nopa xicamanaltica huan amo anquiiximatij.
56Na catli niMocuepqui Masehuali nihualajtoc para niquinmaquixtis masehualme. Amo nihualajtoc para niquintzontlamiltis. Huan nochi inijuanti yajque seyoc rancho.
57Huan quema nochi yohuiyayaj ipan ojtli, se tlacatl quiilhui Jesús: ―Toteco, nimitztoquilis campa hueli tiyas.
58Huan Jesús quiilhui: ―Cayochime quipiyaj ininchaj huan totome quipiyaj inintepasol, pero na catli niMocuepqui Masehuali amo cana nijpiya para nimotzontecas.
59Huan Jesús quiilhui seyoc: ―Techtoquili. Pero yaya quiilhui: ―NoTeco, achtihui techcahuili ma nijtlalpachos notata quema miquis.
60Pero Jesús quiilhui: ―Xiquincahuili inijuanti catli mictoque iixpa Toteco ma quintlalpachoca ininmijcahua. Pero ta xiya huan xiquinyolmelahuati masehualme quenicatza Toteco tlanahuatía.
61Huan seyoc tlacatl quiilhui Jesús: ―Nimitztoquilis, noTeco, pero achtihui techcahuili niyas niquinnahuatiti catli itztoque nocalijtic.
62Pero Jesús quiilhui: ―Se tlacatl catli tlalpoxonía ica tlapiyalme huan moicanita quichihua isorco huijcoltic, huan nojquiya se catli pehua quitoquilía iojhui Toteco huan tlatoctzitzi moilhuía catli quicajtejtoc, amo quinamiqui calaquis campa Toteco tlanahuatía.