Text copied!
CopyCompare
Icamanal toteco; Santa Bíblia - LUCAS

LUCAS 24

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ipan domingo, nopa achtihui tonal ipan semana, nelía ijnaltzi nopa sihuame yajque campa tecacahuatl huan quihuicaque nopa tlaajhuiyacayotl catli quisencajtoyaj. Huan sequinoc sihuame nojquiya yajque ininhuaya.
2Huan quema ajsicoj, quiitaque ya quiijcuinijtoyaj nopa hueyi tetl catli quiixtzacuayaya nopa tecacahuatl.
3Huan calajque, pero amo quipantijque itlacayo Tohueyiteco Jesús.
4Huan mosentlachilijque huan san moilhuiyayaj tlaque panotoya. Huan nimantzi moquetzque ininnechca ome tlacame catli moquentijtoyaj ininyoyo catli nelía cahuaniyaya.
5Huan tlahuel momajmatijque huan mohuijtzonque huan nopa tlacame quinilhuijque: ―¿Quenque anquitemohuaj se catli itztoc nica campa quincahuaj mijcatzitzi?
6Jesús amo aqui nica. Ya moyolcuic. Xiquelnamiquica quema noja itztoya ipan Galilea anmechilhui para moyolcuisquía.
7Anmechilhui para monequi quitemactilisquíaj yaya catli Mocuepqui Masehuali ininmaco tlajtlacolchijca masehualme huan para quicuamapeloltisquíaj huan ica eyi tonati yaya moyolcuisquía sempa.
8Huajca nopa sihuame quielnamijque icamanal,
9huan quisque ipan tecacahuatl huan quinyolmelahuatoj nopa majtlactli huan se imomachtijcahua huan nochi sequinoc ihuampoyohua Jesús catli quiitztoyaj.
10Huan nopa sihuame catli quinyolmelahuatoj itlayolmelajcahua Jesús tlen quiitztoyaj inintoca eliyaya María Magdalena, Juana, huan María inana Jacobo huan nojquiya itztoyaj sequinoc sihuame ininhuaya.
11Pero imomachtijcahua moilhuijque san ahuilcamanaltiyayaj huan amo quineltocaque catli quinilhuicoj.
12Pero Pedro moquetztiquisqui huan motlalo hasta nopa tecacahuatl. Huan quitlachili iijtic huan quiitac san eltoya nopa hueyi yoyomitl catli ica quipijque itlacayo Jesús. Huan teipa mocuepqui ichaj tlahuel mosentlachiliyaya ica catli panotoya.
13Huan nojquiya ipan nopa tonal itztoyaj ome ihuampoyohua Jesús catli nejnemiyayaj ipan ojtli hasta se rancho catli itoca Emaús catli mocajqui nechca once kilómetros ihuejcaca tlen altepetl Jerusalén.
14Huan mocamanalhuiyayaj se ica seyoc ica nochi catli panotoya.
15Huan quema mocamanalhuiyayaj, Jesús iseltzi monechcahuico huan pejqui ininhuaya nejnemi.
16Pero Toteco amo quincahuili ma quiiximatica sintla ya.
17Huan Jesús quintlatzintoquili: ―¿Tlaque anmocamanalhuijtiyohuij ipan ojtli? ¿Para tlen tlahuel anmotequipachohuaj?
18Huan se tlen inijuanti catli itoca Cleofas quinanquili Jesús: ―¿Huelis san ta ipan nochi altepetl Jerusalén amo tijmati nochi tlamantli catli panotoc nica ipan ni tonali?

19Huan Jesús quinilhui: ―¿Tlaque tlamantli? Huan quiilhuijque: ―Nopa tlamantli catli panoc ica Jesús catli ehua Nazaret. Yaya eltoya se tlajtol pannextijquetl catli quipixqui chicahualistli quichihuas huejhueyi tiochicahual nextili. Tlamachti ica chicahualistli huan quipacti Toteco Dios huan quinpacti masehualme.
20Huan nopa tlayacanca totajtzitzi huan tequitini quitemactilijque para ma quimictica. Huan quicuamapeloltijque.
21Tojuanti timotemachiyayayaj ipan ya para techmaquixtis tiisraelitame. Huan quipiya eyi tonati quicuamapeloltijque.
22Ama nojquiya timosentlachilijque pampa sequin sihuame yajque ijnaltzi hasta campa tecacahuatl,
23huan amo quipantijque itlacayo. Techilhuicoj quinitaque itequihuajcahua Toteco catli quinilhuijque para Jesús ya itztoc.
24Huan sequinoc catli itztoyaj tohuaya nojquiya yajque campa tecacahuatl huan quipantijque nochi quen nopa sihuame quiijtojtoyaj, pero amo quiitaque Jesús.
25Huan Jesús quinilhui: ―¿Amo anquimachilíaj? Nelía ohui para anquineltocaj nochi catli quiijtojque itlajtol pannextijcahua Toteco.
26¿Amo anquimachilíaj para monejqui Cristo ma tlaijiyohuis ica nochi ni tlamantli huan teipa yas ilhuicac campa quipiyas ihueyitilis?
27Huan Jesús pejqui ica catli quiijcuilo Moisés huan panoc inintlajcuilol nochi sequinoc itlajtol pannextijcahua Toteco, huan quinpohuili nochi catli ijcuilijtoc tlen ya campa hueli ipan Icamanal Toteco.
28Huan quema monechcahuiyayaj nopa rancho campa yohuij, Jesús mochijqui quen achi más huejca yasquía.
29Huan nopa ome tlacame chicahuac quiilhuijque: ―Ximocahua tohuaya pampa nimantzi temos tonati huan tlayohuiyas. Huan Jesús yajqui para mocahuas ininhuaya.
30Huan quema mosehuiyaya ininhuaya campa mesa, quiitzqui pantzi huan quitlascamatqui Toteco, teipa quitlajcoitac huan quinmajmacac.
31Huajca elqui quen tlapojque iniixteyolhua huan quiiximatque, huan nimantzi Jesús ayacmo monexti iniixpa.
32Huan huajca quiijtojque se ica seyoc: ―¿Amo tijmachiliyaya quen yejyectzi eliyaya ipan moyolo quema yaya techcamanalhuiyaya ipan ojtli huan techilhuiyaya catli quiijtosnequi Icamanal Toteco?
33Huan huajca nopa ome tlacame moquetzque nimantzi huan mocuepque Jerusalén. Huan quinpantijque nopa majtlactli huan se imomachtijcahua Jesús ya mosentilijtoyaj ica sequinoc
34catli quiijtohuayayaj para Tohueyiteco nelía moyolcuitoc huan monextijtoya ica Simón Pedro.
35Huajca nopa ome nojquiya pejque quinyolmelahuaj catli ininpantic ipan ojtli huan quen quiiximatque Jesús quema quitlajcoitac nopa pantzi.
36Huan quema noja quinilhuiyayaj ni tlamantli, Jesús moquetzqui tlatlajco inijuanti huan quinilhui: ―Xijpiyaca tlasehuilistli ipan amoyolo.

37Huan inijuanti quisentlachilijque huan momajmatijque huan moilhuijque quiitayayaj se animajtzi.
38Huan Jesús quinilhui: ―¿Para tlen anmajmahuij huan ohui anquineltocaj para melahuac naya?
39Xiquitaca nomax huan noicxihua campa calajqui lavos. Nelía naya. Techitzquica huan xijmachilica. Se animajtzi amo quipiya inacayo huan iomiyo quen anquiitaj nijpiya.
40Huan quema quiijtohuayaya ni camanali, quinnextili imax huan iicxihua.
41Huan amo quineltocayayaj pampa tlahuel paquiyayaj huan quisentlachiliyayaj. Huan yeca Jesús quinilhui: ―¿Amo tleno anquipiyaj nica para nijcuas?
42Huan inijuanti quimacaque se michi catli tlacacatzoli huan se quentzi nectli.
43Huan quiitzqui huan quicuajqui iniixpa.
44Huan quinilhui: ―Quema noja niitztoya amohuaya, nimechilhui monequiyaya para ma panos nochi catli ijcuilijtoc tlen na ipan itlanahuatilhua Moisés, huan ipan Salmos, huan ipan iniama nopa tlajtol pannextiani.
45Huan teipa Jesús quintlapoli inintlalnamiquilis para ma quimachilica Icamanal Toteco.
46Huan quinilhui: ―Quej ni ijcuilijtoc para nopantisquía na niCristo. Monejqui nitlaijiyohuis huan nimiquis huan ica eyi tonali monejqui nimoyolcuis sempa; huan quej nopa panoc.
47Huan ama monequi amojuanti xijpehualtica nica Jerusalén huan xitlacamanalhuica ni camanali ipan notoca 24:47 Ica notequiticayo. para masehualme ma moyolpatlaca huan ma quicahuaca inintlajtlacolhua huan Toteco quintlapojpolhuis. Huan teipa xitlacamanalhuitij ipan nochi tlalme ipan tlaltipactli.
48Anquiitztoque ni tlamantli huan ama monequi anteyolmelahuase catli anquiitztoque.
49Nechcatitoc para nimechtitlanilis Itonal Toteco ipan amojuanti quen noTata anmechtencahuilijtoc anmechmacas. Huajca ximocahuaca ipan altepetl Jerusalén hasta yaya ajsis huan anmechtemitis ica chicahualistli tlen ilhuicac.
50Huan Jesús quinhuicac imomachtijcahua hasta Betania huan momatlananqui huan quintiochijqui.
51Huan quema noja quintiochihuayaya, quistejqui huan tlejcoc ilhuicac.
52Huan imomachtijcahua quihueyichijque, huan teipa mocuepque altepetl Jerusalén ica hueyi paquilistli.
53Huan mojmostla itztoyaj ipan nopa hueyi israelita tiopamitl quipaquilismacayayaj huan quihueyichihuayayaj Toteco Dios. Quej nopa ma eli.