Text copied!
CopyCompare
Pohnpeian Bible with Apocrypha - Lepin Padahk Audapan Kan - Lepin Padahk Audapan Kan 3

Lepin Padahk Audapan Kan 3:15-33

Help us?
Click on verse(s) to share them!
15Kupwurokong kesempwal sang mehlel takai kesempwal kan; sohte mehkot me ke pahn mwahuki me kak pahrekiong kesempwal en kupwurokong.
16Kupwurokong kin kihong uhk ke en mour werei, oh kepwehpwe, oh wahun.
17Kupwurokong kak kaparanda omw mour, oh kahluwaiuk pwe ke en dehr perki mehkot.
18Irail kan me loalokonglahr kin pereperen; kupwurokong pahn kihong irail mour.
19KAUN-O ketin kapikekihda sampah sapwellime kupwurokong; sapwellime erpit me e ketin koasoanehkihdiong pahnlahng nan dewe.
20Sapwellime kupwurokong me kahrehda pillap akan ar pwilipwiliwei, oh depwek kan en kamwerehdi keteu pohn sampah.
21Samwa, katengediong loalomw omw loalokong oh erpit. Ke dehr mweidohng en dohsang uhk.
22Pwe iei ih me pahn kahrehiong uhk mour kaperen oh kansenamwahu.
23E pahn doandoareiuk nan elomw oh ke sohte pahn dipekelekel.
24Ke pahn nsenamwahu ni omw pahn meirla, oh ke pahn meir mwahu pwohng ehu pwon.
25Ke sohte pahn pwunodki duwen paisuwed eh pahn mwadangete lelohng uhk, rasehng melimel me kin lelohng aramas suwed kan.
26KAUN-O pahn ketin sinsileiuk. E sohte pahn ketin mweidohng ke en pwupwudiong nan lidip.
27Ahnsou koaros me ke kak, sewese irail kan me kin anahne sawas.
28Ke dehr ndahng mehn mpomw men en awih lel lakapw, ma ke kakehr sewese met.
29Dehr koasoanehdi mehkot suwed me pahn kauwehla mehn mpomw; e kin kousoan limwahmw oh koapworopworkin uhk.
30Dehr akamaiong emen ni sohte kahrepe, ni eh sohte wiahiong uhk mehkot suwed.
31Dehr peiriniong aramas akan me kin wia tiahk suwed, de alasang arail mwekid kan,
32pwe KAUN-O kin ketin kalahdeki aramas akan me kin wia me suwed, ahpw e kin ketin kompoakepahnki me pwung kan.
33KAUN-O kin ketin keriahla imwen aramas suwed kan, ahpw kin ketin kupwuramwahwihala imwen me pwung kan.

Read Lepin Padahk Audapan Kan 3Lepin Padahk Audapan Kan 3
Compare Lepin Padahk Audapan Kan 3:15-33Lepin Padahk Audapan Kan 3:15-33