Text copied!
CopyCompare
Soso Kitaabuie: Tawureta, Yabura, Inyila - Korinti II

Korinti II 5

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Won a kolon, won fate luxi nɛ alɔ bage, won nii sabatixi dɛnnaxɛ. Na bage na kana, won banxi gbɛtɛ sɔtɔma nɛ ariyanna, won luma dɛnnaxɛ abadan. Ala nan na banxi yailanxi won bɛ, adamadi mu naxan tixi.
2Won wa xui minima yi bage kui, barima won sabatide naxan na koore, na xɔli na won ma, taa fanyi naxan na ariyanna.
3Na banxi nɛɛnɛ misaalixi donma nan na. Won wama donma nɛɛnɛ ragorofe won ma, alako won naxa lu won mageli ra.
4Danmi won na yi bage kui, won wa xui raminima, barima won mu wama donma xa ba won ma. Won wama nɛ donma nɛɛnɛ xa ragoro won ma, alako kisi xa nɔ faxɛ ra.
5Ala won daaxi na kisi nan ma fe ra. A bara a yɛtɛ Xaxili ragoro won ma naxan a masenma a fama nɛ won kide ariyanna ra.
6Na nan a toxi won limaniyaxi. Won a kolon, danmi won nii sabatixi yi fate i, won makuya Marigi ra.
7Won ma ɲɛrɛ kui won xaxili tixi fe nan na won mu naxan toxi sinden.
8Won ma limaniya xa fe ra, won wama kelife yi fate kui, won xa sabati Marigi xɔnyi.
9Na kui, xa won nii na won fate kui, xa na mu a ra won nii bara keli won fate kui, won fe birin nabama Ala sago rakamalife nan na.
10Won na rabama nɛ barima Ala xa Mixi Sugandixi fama nɛ won birin makiitide, alako kankan xa a sare sɔtɔ a xa fe fanyie nun a xa fe ɲaaxie ma, a naxee rabaxi a xa duniɲɛigiri kui.
11Muxu to Marigi xa yaragaaxui kolon, muxu katama mixie nan nafade Ala ma. Ala muxu ɲɛrɛ ki kolon. N wama lafe a ra, wo fan muxu ɲɛrɛ ki kolon wo bɔɲɛ kui.
12Muxu mu wama gbilenfe muxu xunmafalafe ra wo bɛ. Muxu wama nɛ tun wo xa ɲɛlɛxin muxu xa fe ra, alako wo xa nɔ mixie yaabide naxee e yɛtɛ igboma fee fufafu ra, naxee mu kelima e bɔɲɛ kui.
13Xa muxu bara so fe ndee kui naxan luxi alɔ daxuɲa duniɲa mixie bɛ, muxu na rabaxi Ala nan bɛ. Kɔnɔ xa muxu bara ɲɛrɛ xaxili fanyi bɛrɛ ra, muxu na rabaxi wo tan nan bɛ.
14Ala xa Mixi Sugandixi xa xanunteya nan muxu tutunma. Muxu bara a kolon mixi keren bara faxa adama birin bɛ. Na kui, mixi birin bara faxa.
15A bara faxamixi birin bɛ, alako naxee ɲiɲɛ a ra e xa e yɛtɛ waxɔnfe lu na, e xa wali Isa bɛ naxan faxa e bɛ, naxan man keli faxɛ ma e bɛ.
16Na nan a toxi, kelife yakɔsi, won mu mixi toma alɔ duniɲa mixie e toma ki naxɛ. Singe won nu Ala xa Mixi Sugandixi toma nɛ alɔ duniɲa mixie a toxi ki naxɛ, kɔnɔ yakɔsi won mu a kolonxi na ki sɔnɔn.
17Mixi nun Ala xa Mixi Sugandixi na lu fe keren kui, a findima mixi nɛɛnɛ nan na. A xa fe fori bara masara fe nɛɛnɛ ra.
18Na birin fatanxi Ala nan na, naxan won nagbilenxi a yɛtɛ ma a xa Mixi Sugandixi saabui ra. A man bara wali taxu won na adamadie ragbilenfe ra a ma.

19Ala bara duniɲa ragbilen a ma a xa Mixi Sugandixi saabui ra, a diɲɛ adamadie xa yunubie ma. A man bara na masenyi so won yi ra naxan a niyama mixie xa gbilen a ma.
20Na kui, won bara findi Ala xa Mixi Sugandixi xa xɛɛrae ra. A luxi nɛ alɔ Ala na kawandi tife won tan nan saabui ra. Muxu bara wo mayandi Ala xa Mixi Sugandixi xili ra, wo xa gbilen Ala ma.
21Isa naxan mu yunubi yo rabaxi, Ala bara a findi won ma yunubi sare ra. Na nan a toxi won findixi tinxin mixie ra Ala ya tode ra Isa saabui ra.