Text copied!
CopyCompare
Soso Kitaabuie: Tawureta, Yabura, Inyila - Korinti II

Korinti II 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Na kui, n nu bara natɛ tongo a mu lanma n xa siga wo yire sunnunyi kui.
2Xa n bara wo tan tɔɔrɔ, nde nɔma n nasɛɛwade sɔnɔn? N wo tan naxee rasunnunxi, wo tan nan fa nɔma na ra?
3N nu bara na bataaxɛ sɛbɛ alako wo ɲɛrɛ ki, n naxan lima wo yi ra, a naxa findi sunnunyi ra n bɛ. A lanma wo xa findi sɛɛwɛ nan na n bɛ. N a kolon naxan na findi sɛɛwɛ ra n bɛ, a findima nɛ sɛɛwɛ ra wo fan bɛ.
4N to na bataaxɛ sɛbɛ wo ma, n bɔɲɛ nu n tɔɔrɔxi, n yaye nu minima. N mu na sɛbɛxi xɛ alako n xa wo tɔɔrɔ. N a sɛbɛxi nɛ alako wo xa a kolon n wo xanuxi nɛ yati.
5N xa a fala wo bɛ, mixi naxan findixi yi tɔɔrɛ saabui ra, a mu n tan xa tɔɔrɔxi. A wo tan nan tɔɔrɔxi, xa na mu a ra a bara ndee tɔɔrɔ wo ya ma.
6Mixi gbegbe wo ya ma e ɲan bara na kanyi ɲaxankata. Na bara wasakɛ.
7Wo diɲɛ a ma, wo xa a ralimaniya, alako na tɔɔrɛ naxa gbo yɛ, a fa nɔ a ra.
8Wo naxan nabama, wo xa xanunteya masen a bɛ.
9N bara na bataaxɛ sɛbɛ wo ma, alako n xa a kolon xa wo tinma n ma yaamari birin suxude.
10Xa wo bara diɲɛ mixi nde ma, n fan bara diɲɛ na kanyi ma. Xa fe nde bara lu wo tagi, n bara diɲɛ na birin ma wo xa fe ra Ala xa Mixi Sugandixi ya xɔri
11alako Sentanɛ naxa nɔ won na. Won bara a wali ki kolon.
12N to siga Tiroyasi Ala xa Mixi Sugandixi xa xibaaru fanyi kawandide, n naxa a to Marigi nu bara sɔɔnɛya raba n bɛ.
13Kɔnɔ n bɔɲɛ mu nu saxi, barima n mu n ngaxakerenyi Tito lixi naa. Na nan a toxi n naxa ɲungu rabira e ma, n fa siga Masedon.
14Tantui na Ala bɛ, naxan won xun nakelima a xa Mixi Sugandixi saabui ra. Isa kolonfe fan alɔ labundɛ xiri fanyi. Ala won tan nan xɛɛxi alako yire birin xa rakolon na masenyi ra.
15Won luxi nɛ alɔ labundɛ xiri fanyi Ala naxan nayensenma kisi mixie nun kisitaree tagi.
16Won findixi mixi xiri ɲaaxi nan na kisitaree bɛ naxee na yahannama kira xɔn ma. Won findixi mixi xiri ɲɔxunmɛ nan na kisi mixie bɛ naxee na ariyanna kira xɔn ma. Kɔnɔ adamadi mundun nɔma na wali mɔɔli rabade?
17Muxu tan mu Ala xa masenyi masenma kɔbiri xa fe ra alɔ kawanditi ndee. Muxu kawandi tima bɔɲɛ fiixɛ nan na Ala ya xɔri naxan muxu xɛɛxi. Muxu na rabama Ala xa Mixi Sugandixi nan saabui ra.