Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Koiro Tasalonqqe

Koiro Tasalonqqe 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Simmi wurssettan, ta ishatoo, Xoossaa ufaissanau intte waani de7anau bessiyaakko, nuuppe tamaarideta. Hegee intte kaseesappe de7iyo maaraa; shin ha77i intte kaseegaappe loittidi oottanaadan, Godaa Yesuusa sunttan inttena woossoosinne zoroos.
2Aissi giikko, nuuni Godaa Yesuusa maataa baggaara intteyyo immido azazoi augaakko, intte ereeta.
3Aissi giikko, Xoossai intteppe koyiyoogee aibee giikko, intte geeshsha gidanaagaanne shaaramuxiyoogaa muleera agganaagaa koyees.
4Intte ubbai huuphen huuphen geeshshatettaaninne bonchchuwan machcho waati ekkiyaakko eranau besseesippe attin,
5Xoossaa erenna ammanenna asatudan, keehi amottiyoogan ekkanau bessenna.
6Nuuni qassi kase intteyyo yootidoogaadaaninne inttena mintti zoridoogaadan, Godai hagaa malaban ubban halo kessiyaagaa gidiyo gishshau, ooninne ha yohuwan ba ishaa naaqqanaunne cimmanau bessenna.
7Aissi giikko, Xoossai nuna geeshshatettan de7anau xeesidoogaappe attin, tunatettan de7anau xeesibeenna.
8Hegaa gishshau, ha timirttiyaa ixxiya ooninne intteyyo ba Geeshsha Ayyaanaa immiya Xoossaa ixxeesippe attin, asa ixxenna.
9Intte intte huuphen issoi issuwaa siiqanaadan, Xoossai inttena tamaarissido gishshau, intte intte ishata waati siiqanau bessiyaakko, nuuni xaafanau koshshenna.
10Qassi Maqidooniyaa biitta ubban de7iya ishata ubbata tumu intte siiqeeta. SHin nu ishatoo, intte hegaappe gujji gujjidi eta siiqana mala, inttena woossoos.
11Nuuni kase intteyyo yootidoogaadan, woppu giida de7uwaa de7ite. Qassi intte huuphe oosuwaa oottidi, inttena koshshiyaabaa demmite.
12Hegaa gidikko, ammanennaageetu matan intte bonchchettananne qassi inttena koshshiyaabau oonanne auddashekketa.
13SHin nu ishatoo, intte sinttappe demmana giidi ufaissan naagiyoobi bainna asatudan kayyottenna mala, haiqqida asatubaa intte erana mala koyoos.
14Nuuni Yesuusi haiqqidoogaanne qassi haiquwaappe i denddidoogaa ammanoos; hegaadankka, Xoossai Yesuusa ammanidi haiqqidaageeta Yesuusaara ehaanaagaa ammanoos.
15Aissi giikko, nuuni intteyyo yootiyo Godaa qaalai hagaa; nuuni paxa de7iyaageeti, Godai yiyo gallassi hagan de7iyaageeti, haiqqidaageetuppe kasetokko.
16Aissi giikko, Godai ba huuphen azazuwaara, kiitanchchatu halaqaa cenggurssaara, Xoossaa malkkataa giirettaara saluwaappe wodhdhana. Kiristtoosa ammanidi haiqqidaageeti kasetidi haiquwaappe denddana.
17Hegaappe guyyiyan, nuuni he wode paxa de7iyaageeti, Godaara carkkuwaa giddon gaittanau etaara issippe shaaran pude shiiqana. Hegan nuuni Godaara issippe ubba wode de7ana.
18Hegaa gishshau, ha haasayan issoi issuwaa minttettite.