Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Kɛwanle

Kɛwanle 6

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Na waxatini, Yesu fɔxɔrabirane to yi wuyama ayi, Yahudiyan naxanye yi Girɛki xuiin falama, ne yi e mawuga Yahudiyan bonne fari naxanye yi Heburu xuiin falama bayo e kaɲa gilɛne mi yi lɔxɔ yo lɔxɔ balon sɔtɔma a kiini a taxun waxatini. Yahudiya Girɛki xui falane naxa, “Gbetin naxan yitaxunma lɔxɔ yo lɔxɔ balon na, nxɔ kaɲa gilɛne mi na se sɔtɔma.”
2Nayi, xarandii fu nun firinne yi Yesu fɔxɔrabirane birin malan, e yi a fala e xa, e naxa, “A mi lan nxu yi Alaa falan nabeɲin donse feen na.
3Na ma, ngaxakedenne, ɛ muxu binyaxi solofere sugandi ɛ yɛ naxanye lugoxi Alaa Nii Sariɲanxin na, xaxinla e ma, en yi e ti na wanla ra.
4Nayi, en nɔɛ en sɔbɛ soɛ nɛn Ala maxandin nun a falan wanli.”
5Na falan yi yamaan birin kɛnɛn. Nayi, e yi Etiyɛn sugandi, naxan yi lugoxi dɛnkɛlɛyaan nun Alaa Nii Sariɲanxin na, e nun Filipi nun Pirokoru nun Nikanoro nun Timon nun Paramenasi e nun Nikolasi Antiyɔki kaan naxan so Yahudiya dinani.
6E yi ne yita xɛrane ra. Xɛrane yi e yiin sa e ma, e yi Ala maxandi e xa.
7Na ma, Alaa falan yi lu xuyɛ ayi. Yesu fɔxɔrabirane yi wuya ayi Yerusalɛn taani kati! Saraxarali wuyaxi yi dɛnkɛlɛya.
8Nba, Etiyɛn yi lugoxi Alaa hinanna nun a sɛnbɛn na. A yi kabanako fe gbeene nun taxamasenne liga yamaan tagi.
9Koni salide banxina nde muxune yi keli Etiyɛn xili ma naxan yi xili “Muxu Xɔrɔyaxine Salide Banxina” naxanye yi kelixi Sirɛni nun Alesandire taan nun Silisi nun Asi yamanani, e yi Etiyɛn matandi fɔlɔ.
10Koni e mi yi nɔɛ tiyɛ Etiyɛn ma fe kolonna yɛɛ ra e nun a yi falan tima Nii Sariɲanxin naxan baraka yi.
11Awa, e muxuna ndee saranna fi alogo e xa a fala, e naxa, “Nxu a xuiin namɛxi nɛn Musa nun Ala rayelefuɛ!”
12Nayi, e yi yamaan nun yamaan fonne nun sariya karamɔxɔne radin Etiyɛn xili ma. E yi Etiyɛn suxu, e siga a ra kitisa yamaan fɛma.
13E yi fa wule sere baane ra. Ne yi a fala, e naxa, “Xɛmɛni ito luma fala ɲaxine tiyɛ Yire Sariɲanxini ito nun Musaa sariyan xili ma.
14Amasɔtɔ nxu bata a mɛ a ra, a a falama, a naxa, a Yesu Nasarɛti kaan yire sariɲanxin kalama nɛn, a yi en ma namun fonne maxɛtɛ en naxanye sɔtɔxi Musa ra.”
15Naxanye birin yi dɔxi kitisa yamaan malanni, ne birin yɛɛn yi lu tixi Etiyɛn na, e yi a yɛtagin to alo malekan yɛtagin na a ra.