Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Kɛwanle

Kɛwanle 15

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Xɛmɛna ndee yi keli Yudaya yamanani, siga Antiyɔki taani, e dɛnkɛlɛya muxune xaran fɔlɔ, e naxa, “Ɛ mi nɔɛ kisɛ fɔ ɛ banxulan alo Musaa sariyana a falaxi kii naxan yi.”
2Fe matandi gbeen yi keli e nun Pɔli nun Baranabasi tagi han e yi lan a ma, a Pɔli nun Baranabasi nun Antiyɔki dɛnkɛlɛya muxuna ndee xa siga Yerusalɛn taani, e sa xɛrane nun fonne to falani ito ma.
3Nayi, dɛnkɛlɛya yamaan yi e mali e siga. E yi dangu a falɛ Fenisa yamanan nun Samariya yamanani, siya gbɛtɛne tubixi kii naxan yi Ala ma. Xibaruni ito yi e ngaxakedenne birin nasɛwa kati!
4E Yerusalɛn taan lixina, dɛnkɛlɛya yamaan nun xɛrane nun fonne yi e rasɛnɛ. Ala feen naxan liga e xɔn ma, e na birin yɛba e xa.
5Farisi muxun naxanye bata yi dɛnkɛlɛya, na ndee yi keli, e naxa, “Fɔ siya gbɛtɛne xa banxulan nɛn, e yi yamari, a e xa Musaa sariyan suxu.”
6Xɛrane nun fonne yi e malan, e feni ito fɛsɛfɛsɛ.
7Matandin ɲanxina, Piyɛri yi keli, a yi a fala e xa, a naxa, “Ngaxakedenne, ɛ a kolon a Ala bata n sugandi ɛ tagi to mi na ra, alogo n tan xa Yesu a fe Xibaru Faɲin nali siya gbɛtɛne ma, e yi a mɛ, e dɛnkɛlɛya.
8Ala naxan muxun birin bɔɲɛ yi feene kolon, na bata e fan nasuxu, a a Nii Sariɲanxin so e yii alo a liga en fan xa kii naxan yi.
9A mi tagi raba yo saxi en tan nun e tan tagi. Amasɔtɔ a bata e bɔɲɛn nasariɲan dɛnkɛlɛyaan xɔn.
10Awa, nanfera ɛ Ala bunbama, ɛ goronna sa Yesu fɔxɔrabirane xun ma, en benbane nun en tan yɛtɛɛn mi nɔɛ goronna naxan tongɛ?
11Anu, en laxi a ra a en kisixi en Marigi Yesu a hinanna nan xɔn alo e tan.”
12Yamaan birin yi e sabari, e yi e tuli mati Baranabasi nun Pɔli a falan na. Ala taxamasenne nun kabanako feen naxanye liga e xɔn ma siya gbɛtɛne tagi, e yi ne birin yɛba yamaan xa.
13E yelin falan tiyɛ waxatin naxan yi, Yaki yi keli, a naxa, “Ngaxakedenne, ɛ tuli mati n xuiin na!
14Ala siya gbɛtɛn muxune findi a yamaan na kii naxan yi a singeni, Simɔn bata na yɛba en xa.
15Awa, nabine falan bata lan ito ma yati! Alaa falan sɛbɛxi Kitabuni na kii nin, a naxa,
16‘Na xanbi ra, n mɔn fama nɛn, n Dawudaa banxi kalaxini tɔn. N na rafalama nɛn, n yi a nɛnɛn ti
17alogo muxu dɔnxɛn naxanye luxi yamaan yɛ, ne xa Marigin fen, e nun siyane birin naxanye n xinla batuma,’ Marigina ito nan falaxi, naxan feni itoe birin ligama
18naxanye kolonxi xabu a fɔlɔni.”

19Yaki mɔn yi a fala, a naxa, “N gbee miriyani, siya gbɛtɛn naxanye tubima Ala ma, en nama ne tɔrɔ.
20Koni fɔ en xa kɛdin sɛbɛ, en yi a fala e xa, a e xa e yɛtɛ ratanga donseen donna ma naxan bata rali suxure kideni, e nun yanga suxun nun sube yifaxi donna nun sube wuli donna.
21Amasɔtɔ xabu en benbane waxatine yi, Musaa sariyana fe kawandin bama taane birin yi, a xaranma salide banxine kui Matabu Lɔxɔne birin yi.”
22Xɛrane nun fonne nun dɛnkɛlɛya yamaan birin yi lan a ma, a e xa muxuna ndee sugandi e yɛ, e yi e rasiga Antiyɔki yi Pɔli nun Baranabasi fɔxɔ ra. E yi Yudasi sugandi naxan mɔn xili Barasaba e nun Silasi, naxanye findixi yɛɛratine ra dɛnkɛlɛya muxune yɛ.
23E yi na xɛrane rasiga kɛdini ito ra e yii, a sɛbɛxi, e naxa, “Xɛrane nun fonne, ɛ ngaxakedenne bata kɛdini ito sɛbɛ dɛnkɛlɛya muxune ma naxanye siya gbɛtɛne yɛ Antiyɔki nun Siriya nun Silisi yi. Nxu ɛ xɔntɔn.”
24“Nxu bata a mɛ, a muxuna ndee bata keli nxu konni, nxu mi naxanye xɛxi, e sa ɛ tɔrɔ, e yi ɛ rakɔntɔfili e falane ra.
25Nanara, nxu birin bata lan a ma, a nxu xa muxuna ndee rasiga ɛ ma sa en xanuntenne Baranabasi nun Pɔli fari,
26naxanye bata e niin gerun en Marigi Yesu Alaa Muxu Sugandixina wanla fe ra.
27Nanara, nxu Yudasi nun Silasi rafaxi ɛ ma feni ito yɛbadeni alogo e xuiin fan xa lan kɛdina falan ma.
28Amasɔtɔ Alaa Nii Sariɲanxin nun nxu tan bata tin, a nxu nama goron gbɛtɛ sa ɛ xun ma ba sariyani itoe ra:
29Ɛ xa ɛ yɛtɛ ratanga donseen donna ma naxan bata rali suxurene ma, e nun sube wuli donna nun sube yifaxi donna nun yanga suxuna. A lan ɛ nama na feene liga. Ala xa ɛ ratanga.”
30Nayi, e yi keli, e yi siga Antiyɔki yi. E yi dɛnkɛlɛya yamaan birin malan, e yi kɛdin so e yii.
31Yamaan to kɛdin xaran, e birin yi sɛwa na kawandi falana fe ra.
32Yudasi nun Silasi naxanye findixi nabine ra, ne fan yi dɛnkɛlɛya muxune ralimaniya, e yi e sɛnbɛ so fala wuyaxi ra.
33E to waxati ti e fɛma, dɛnkɛlɛya muxune yi tin e siga bɔɲɛ xunbenli, e yi xɛtɛ e xɛ muxune fɛma.
34Koni Silasi yi lu na.
35Pɔli nun Baranabasi yi lu Antiyɔki yi. E nun bonne yi lu xaranna tiyɛ, e lu Marigina falan kawandin bɛ.
36Na dangu xanbini, Pɔli yi a fala Baranabasi xa, a naxa, “En Marigina falan kawandin baxi taan naxanye birin yi, en mɔn xa xɛtɛ mɛnne yi en ngaxakedenne xɔntɔndeni, alogo en xa sa a kolon e kii naxan yi.”

37A xɔli yi Baranabasi ma, Yoni Maraka xa siga e fɔxɔ ra,
38koni Pɔli yi a miri, a na mi daxa, amasɔtɔ a xɛtɛ nɛn e fɔxɔ ra Panfiliya yi benun e xa yelin e wanla ra.
39E yi e bode matandi han, e fata. Baranabasi yi Yoni Maraka tongo, e so kunkin kui, siga Sipiri bɔxɔni fɔxɔ igen tagi.
40Koni Pɔli tan yi Silasi tongo e yi siga, dɛnkɛlɛya muxune yelin xanbini e luyɛ Marigina hinantenyaan bun.
41A yi dangu Siriya nun Silisi yamanane yi, a dɛnkɛlɛya yamane sɛnbɛ so.