Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long tokples Motu - IAKOBO

IAKOBO 5

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Taḡa taumui e, a taitai, a tai lolo-lolo, dara-doko emui ai be kaumu dainai.
2Emui kohu na vada e houka-houkamu, bona emui dabua na pitopito ese vada e animu.
3Emui gold bona emui silver vada e hogohogomu; edia hogohogo ese baine hahemaoro henimui, hidiomui baine ani, lahi na heto. Emui kohu vada o haboumu, dina gabedia ḡaudia.
4A kamonai: emui uma anidia e utu taudia davadia o abihaidia na e lolomu; bona iutudia taudia edia taitai na Iehova Sabaota taiana ai vada e vareai.
5Umui na tanobada ai o mauri nohomu mai namomui ida, bona o kara lebulebumu; bona bogamui vada e kunumu ala-ala dinana ai.
6Kara maoromaoro tauna vada o revaia, bena vada o alaia mase; ia ese se laomui ahu.
7Taunabunai, varavaragu e, ba haheauka, ela bona Lohiabada na baine gini dae. A laloa: biru tauna ese ena biru anina e nariamu mai haheaukana ida, ela hona medu gunana bona medu gabena bae hapariparia.
8Umui danu ba haheauka; lalomui na bae goada balaheni, badina be Lohiabada maina be kahira-kahira.
9Varavaragu e, basio hemaumau heheni, hahemaoro tauna ese baine hahemaoro henimui na garina; a itaia, ia na iduara vairanai vada e ginimu.
10Varavaragu e, peroveta taudia, Lohiabada ladana ai e herevava taudia, edia hisi-ani bona edia haheauka ba haḡoidia.
11Ta tomamu haheauka taudia na nanamo, ani? Iobu ena haheauka harina vada o kamonai, bona Lohiabada ena kara vada o itaia, ena hegbogahisi bona ena hariharibada vada e bada herea.
12A varavaragu e, herea-daena binai: hereva metaudia amo basio gwau hamata; guba eiava tanobada eiava idau ḡau ta ladana ai basio gwau hamata; guba eoiaba tanpobada eioava idau ḡau ta ladana ai basio gwau hamata. A emui “oibe” baine oibe, bona emui “lasi” baine lasi, baine hahemaoro henimui na garina.
13Bogaragimui ai ta hisi e animu a? Baine ḡuriḡuri. Ta e moalemu a? Ane baine abi.
14Bogaragimui ai ta e gorereamu a? Ekalesia ita-taona taudia baine boiridia, bena idia ese ia dainai bae ḡuriguri, bona dehoro bae horolaia, Lohiabada ladana ai.
15Bena abidadama ḡuriḡurina dainai gorere tauna do baine mauri; Lohiabada ese baine hatorea isi, bona ena kara dika baine gwau tao.
16Taunabunai, emui kara dika ba hahedinarai heheni, bona ta ta bamomui daidiai ba ḡuriḡuri; bena ba mauri. Kara maoromaoro tauna ena ḡuriḡuri ese anina e havaraiamu mai siahuna Ida.
17Elia na taunimanima mo, ila bamoda; to ia na e ḡuriḡuri goadagoadava medu basine diho, bena medu na tanobada latanai se dihova, laḡani toi hua tauratoi lalodiai.
18Ma e ḡuriḡuri louva, bena medu na guba amo e dihova, bona tano ese anina e havaraiava.

19Varavaragu e, ta umui bogaragimui ai hereva momokani dalana amo baine raka siri, bena ta ese baine haloua,
20ba diba ḡoevaḡoeva, kara dika tauna ena dala kererekererena amo baine haloua tauna ese laumana na mase amo baine harohoa mauri bona kara dika momo danu baine tahuni.