Text copied!
CopyCompare
GODE EA SIA: IDA:IWANE GALA - Filibai

Filibai 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Amaiba:le, na fi dunu! Dilia da na dogolegeidafa! Na dilima bagade fofagisa! Na dilia houba:le hahawane bagade amola na da dilia hou hidale nodone dawa:sa. Dilia na sia:i liligi huluane dawa:beba:le, gasawane Hina Gode Ea hou ganodini lelumu da defea.
2Yuoudia amola Sinidisi! Alia da Hina Gode Ea fi ganodini ninia aba eya agoane esala. Amaiba:le, alia asigi dawa:su afadafa bu hamoma:ne, na da alima ha:giwane edegesa.
3Na noga:iwane gilisili hawa: hamosu dunu! Dia amo uda aduna asigi dawa:su afadafa hamoma:ne fidima. Bai ela da dunu huluane da Gode Sia: Ida:iwane nabima:ne, Galemenede amola na fidisu dunu huluanema gilisili, mae helelewane na fidi. Ilia dio da Gode Ea Eso huluane mae bogole Fifi Ahoanusu buga ganodini dedei diala.
4Dilia da Hina Godema madelagiba:le, hahawane esaloma! Na bu sia:sa! Hahawane nodoma!
5Dilia eno dunuma gebewane amola asigiwane hamoma. Bai Hina Gode Ea bu misunu da gadenei.
6Liligi huluane dawa:beba:le, mae da:i dione dawa:ma!. Be eso huluane Godema sia:ne gadosea, dilia dafawane wali esaloma:ne liligi defele lamusa:, Ema adole ba:ma. Amasea, E da dilima imunu amo dawa:beba:le, Ema nodone sia:mu da defea.
7Amasea, Gode Ea hahawane dogolegele olofosu hou (amo ninia osobo bagade dunu dawa:mu da hamedei) da dilia dogo amola asigi dawa:su, Yesu Gelesuma madelagi dagoi amola Gode Ea olofosu hou ganodini gagili sali dagoi ba:mu.
8Sia: dagomusa:, na fi dunu, dilia liligi noga:iwane, liligi amoma dunu da nodone dawa:sa liligi, moloidafa liligi, liligi amoma dunu amola Gode da hahawane ba:sa, ledo hamedei liligi amola gega noga:i nabasu liligi, amo liligi fawane amoga dilia asigi dawa:su nabalesima!
9Na da sia:ga amola na hou hamoi amoga olelebeba:le, dilia na olelei liligi lalegaguiba:le, noga:le hamoma. Amasea, Gode, ninia dogo amoma olofosu imunu dunu, E amola dilia da gilisili esalumu.
10Dilia da nama asigi hou bu olelebeba:le, na, Yesu Gelesuma madelagiba:le, hahawane bagade ba:i. Dilia da fidisu liligi nama hedolo hame i, be dilia asigi hou hame yolesi, na dawa:. Logo hame ba:beba:le fawane, hame iasu.
11Na da liligi hame gaguiba:le, da:i dioi hame sia:sa. Na da hame da:i dioi. Be na da liligi bagahamedafa fawane gagui galea, mae da:i dione hahawane esalumusa: dawa:sa.
12Na da hame gagui hou amola baligili bagade gagui hou, huluane dawa:. Be na da wamolegei hou dawa:. Amo da eso huluane hahawane hou. Bai na adi sogebiga esalea amola adi hou nama doaga:sea, na da hahawane gala. Be na da ha:i galea, o baligili sadi galea, na da mae yolesili eso huluane hahawane gala.
13Yesu Gelesu da Ea gasa nama iabeba:le, na da nama doaga:mu hou huluane hamoma:ne defele esala.
14Be na se nabaloba, dilia na asigili fidi. Amo hou da noga:idafa.
15Dilia Filibai dunu, dilia dawa:. Na da musa: Gode Sia: ida:iwane gala degabo olelesu eso amoga, na da Ma:sidounia soge amo yolesili, eno sogega masusa: dawa:beba:le, sese fi huluane da na hame fidi. Dilia fawane da na fidi.
16Na da Desalounia moilai bai bagade amo ganodini esaloba, dilia da eso bagohame na wali esaloma:ne liligi defele lama:ne nama iasu.
17Be na da dilia iasu liligi lama:ne hame hanai galebe. Be dilia da Gode ba:ma:ne, baligili hou ida:iwane hamobe, na da amo ba:musa: hanai galebe.
18Iba:faloudaida:se da dilia iasu liligi huluane nama gaguli misi dagoiba:le, na da sadi dagoi. Amo lai dagoiba:le, na bidi huluane lai dagoi. Na dilima lai liligi da defei baligi dagoi ba:sa. Gode da amo liligi Ema hahawane gabusiga: gobele salasu agoane ba:sa.

19Amola Gode Ea hadigi liligi bagadedafa da amo huluane Yesu Gelesuma ia dagoiba:le, E da dilia dafawane wali esaloma:ne liligi defele, amo huluane dilima imunu.
20Ninia Ada Godema eso huluane mae dagole nodonanumu da defea. Ama.
21Dilia Gode Ea fi dunu huluane, Yesu Gelesu Ea fa:no bobogesu fi dunu! Na amola ninia fi dunu guiguda: esala, ninia asigi sia: dilima adosisa.
22Louma hina bagade ea hawa: hamosu dunu amola mogili ea sosogo fi amo da Yesu Ea hou lalegagui, amola Gode Ea fi dunu huluane, da asigi sia: dilima adosisa.
23Hina Gode Yesu Gelesu Ea hahawane dogolegele iasu asigidafa hou dili huluanema dialumu da defea. (1) Sia: Ama Dagoi