Text copied!
CopyCompare
GODE EA SIA: IDA:IWANE GALA - Filibai

Filibai 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Dilia da Yesu Gelesu Ea hou lalegaguiba:le, gasa bagade hamonana. Ea asigidafa hou da dilia dogo denesilala. Dilia amola Gode Ea A:silibu Hadigidafa Gala, da asigiwane gilisili esala. Dilia da enoma enoma asigilala. Dunu afadafa se nabasea, dilia huluane se naba.
2Na da amo hou hahawane ba:sa. Amaiba:le, na da baligiliwane hahawane dawa:musa:, dilia asigi dawa:su afadafa fawane amola dogolegei hou afadafa, dilia hou huluane mae mogili afadafa fawane hamoma.
3Gasa fi hamomusa: amola dilia hanai hou hamomusa:, mae dawa:ma! Be eno dunu fidima:ne, dilia hou fonoboma. Eno dunu ilia hou da dilia hou baligi dagoi, dilia amo asigi dawa:su lama.
4Dilia hanai liligi fawane mae dawa:ma. Be eno dunu fidima:ne, ilia liligi dawa:ma amola noga:le ouligima.
5Dilia Yesu Gelesu Ea asigi dawa:su hou amo defele lalegaguma.
6E da mae afadenene, eso huluane Gode Ea hou defele esalebe ba:i. Be E da hidale gasa fi hamone, Gode defele ba:mu, amo hame dawa:i galu.
7Be Hi hanaiba:le, Ea bagade gagui huluane yolesili, hawa: hamosu dunu ea hou agoane lalegaguli, E da osobo bagade dunu ea da:i hodo lai dagoiba:le, osobo bagade dunu agoane ba:i.
8E da Ea hou fonobone, nabasu logo amoga asili, mae yolele, bulufalegeiga bogoi dagoi.
9Amaiba:le, Gode da Yesu lale gadole, gadodafa sogebi amoga oule misini, Ema Hinadafa Dio asuli.
10Amaiba:le, Yesu Ea Dio amoma nodoma:ne, dunu huluane Hebene ganodini, osobo bagade ganodini amola osobo hagudu sogebi ganodini, amo huluane da diasa:ili, muguni bugili,
11dunu huluane nabima:ne, “Yesu Gelesu E da Hina Godedafa!” ilia da sia:mu. Amane sia:beba:le, ilia Ada Godema hadigi imunu.
12Amaiba:le, na fi dunu! Na amola dilia gilisili esalu, amo eso huluane ganodini dilia na sia: nabi dagoi. Wali na da eno sogega esalebeba:le, na sia: baligiliwane nabawane hamoma! Dilia Gode Ea dilima gaga:i hou amo noga:le dagomusa:, beda:iwane amola yaguguiwane hawa: hamoma!
13Bai Gode da mae helefili dilia dogo ganodini, dilia hanai liligi afadenene, hi hanai defele hamomusa: hawa: hamonana. Amasea, dilia da Ea ilegele hanai hou nabawane homonanumu.
14Dilia hou huluane mae egane, mae sia:ga gegene, hamoma!
15Amane hamosea, dilia da Gode Ea ida:iwane manolali, ledo hamedei, wadela:i hou hame gala, osobo bagade wadela:i fi amo ganodini esalebe ba:mu. Gasumuni da muagado hadigi iaha. Dilia da eso huluane esalalalusu sia: osobo bagade dunuma olelesea, amo gasumuni ea hou agoane, ili gilisisu ganodini hadigima!
16Amane hamosea, na dilima fidisu hou da udigili hame ha:digi na ba:muba:le, Yesu Gelesu Ea Bu Misunu Eso amoga na da dilia hou hamoiba:le nodomu.
17Ebeda! Na da bogomuba:le, na maga:me da dilia dafawaneyale dawa:su hou dilia Godema gobele salasu agoane hamoi, amoga fedege agoane na maga:me da sogadigili Godema ima:bela:? Be na da bogosea na da amo hou hahawane ba:sa, amola amo hahawane hou dilima olelesa.
18Amaiwane, dilia amola hahawane ba:ma! Amola amo hahawane hou nama olelemu da defea.

19Hina Gode da logo fodosea, na da ayawane Dimodi dilima asunasimu. Bai na dogo denesima:ne, na da dilia hou huluane dawa:mu hanai galebe.
20Dimodi hi fawane da na asigi dawa:su defele, dilima bagadewane asigisa.
21Be eno dunu huluane, ilia da Yesu Gelesu Ea hawa: hamosu mae dawa:le, ilila: liligi fawane dawa:lala.
22Be dilia da Dimodi ea hou dawa:. E da mae dafane noga:le lela. Ania da gilisili, eda amola egefe agoane, dunu bagohame Gode Ea sia: ida:iwane nabima:ne, gasawane hawa: hamonanu.
23Amaiba:le, na da nama doaga:mu hou ba:sea, na Dimodi dilima hedolowane asunasimusa: dawa:lala.
24Amola Hina Gode da nadilima misa:ne logo hedolo doasimu, na dafawaneyale dawa:sa.
25Be wali na Iba:faloudaida:se, ninia fi dunu, dilima asunasimu dawa:lala. E da na hawa: hamosu amola na Gode Ea sia: olelemusa: gegesu, amo fidisu. Dilia da ema olelebeba:le, e da na wali esaloma:ne lamu hanai liligi fidisu.
26E da dili ba:mu bagade hanai gala. Dilia da ea oloi nabi dagoi. Amola e da amo nababeba:le, da:i dio gala.
27Dafawane! E da oloiba:le gadenenewane bogomu galu. Be Gode da ema amola nama asigiba:le, amola na da baligiliwane se nabasa:besa:le, Gode da ea bogomu logo hedofai.
28Amaiba:le, na da e dilima asunasimusa: baligiliwane hanai galebe. Amasea, dilia amo dunu hahawane ba:muba:le, na da:i dioi amola da fisimu.
29Amaiba:le, e da Yesu Gelesu Ea fi ganodini dilia sama agoane esalebeba:le, dilia amo dunu hahawane yosia:ma. Amola e agoai dunu huluane, mimogo dunu yosia:be amo defele ilima yosia:ma.
30Bai e da ea esalusu mae dawa:le, e Yesu Gelesu Ea hawa: fawane dawa:i. Amanoba, e da gadenenewane bogoi dagoi. Dilia da nama fidimu hamedeiba:le, e da amo hawa: hamoi.