Text copied!
CopyCompare
GODE EA SIA: IDA:IWANE GALA - Filibai

Filibai 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Sia: dagomusa:, na fi dunu, dilia Hina Godema madelagiba:le, hahawane esaloma. Na musa: sia:i na da bu sia:mu hame hihisa. Dilia noga:le gaga:iwane esaloma:ne, na dilima bu sia:mu da defea.
2Wadela:i hamosu dunu, wadela:i wa:me agoane dunu amo da gadofo damusu hou sema agoane hamosa, dilia hou wadela:sa:besa:le dawa:ma.
3Ilia hame, be ninia fawane da gadofo damusu houdafa lai dagoi. Bai ninia da Yesu Gelesuma madelagiba:le hahawane gala. Ninia dogo ganodini Gode Ea A:silibu Hadigidafa Gala da esalebeba:le, Godema moloiwane nodone sia:ne gadosa. Amaiba:le ninia dabua hawa: hamosu mae dawa:le, dogo ganodini liligi amo fawane dawa:lala. Amo da fedege, a:silibu gadofo damusu houdafa.
4Be dabua liligi amoma dawa:mu hou da defea ganiaba, na da amo liligima dawa:mu da baligiliwane defea gala:loba.
5Na da lalelegele, hi afadafa aligili, ilia da na gadofo damui dagoi. Na da Isala:ili dunu fi ganodini lalelegei. Na sosogo fi da Bediamini fi. Na aowalali dunu huluane da Hibulu dunu fawane. Na Yu fi dunu sema hamomusa:, Fa:lisi fi ganodini fisu.
6Na da giadofale Gode Ea hou hamomusa: bagade hanaiba:le, musa: Yesu Ea fa:no bobogesu fi dunuma se imunusa: dawa:i galu. Osobo bagade dunu da Gode Ea Sema nabawane hamobeba:le, Gode da amo dunu ida:iwane hamoi ba:sa ganiaba, na ledo hamedei dunu ba:la:loba.
7Be wali, na Yesu Gelesu Ea houdafa dawa:mu hanaiba:le, na musa: hou da hamedei liligi agoane ba:sa.
8Na amo liligi da hamedafa liligi agoane ba:sa. Be amo fawane hame. Na da liligi amola hou eno huluanedafa da hamedei liligi agoane ba:sa. Bai na da hou eno amo da baligili ida:iwane dawa:sa. Amo da Yesu Gelesu da Hina Gode hamoi dagoi, amola na da ema “Na Hina Gode sia:sa!” Na Ea hawa: hamomu hanaiba:le, musa: hou huluane ha:digi dagoi. Na Ea fi ganodini esaloma:ne amola Ema noga:le madelagima:ne, amo musa: liligi wali da isu agoane ba:sa.
9Wali, na Sema nabawane hamobeba:le, na hou da ida:iwane hamoi Gode da ba:sa, amo na da hamedafa sia:sa. Be wali, na Yesu Gelesu Ea hou lalegaguiba:le, Gode da na hou afadenene dunu moloidafa hamoi ba:sa. Amola amo moloidafa hou ea bai da dafawaneyale dawa:su hou fawane.
10Na liligi afadafa dawa:mu hanai galebe. Na da Yesu Gelesu fawane baligili dawa:mu hanai galebe. Na da Yesu Gelesu Ea gasa bagadewane wa:legadosu hou amo dawa:mu hanai. Na da Ea se nabi defele hamomu amola Ea bogoi defele ba:mu hanai galebe.
11Amane hamosea, na dafawane esaloma:beyale dawa:lusu da Gode da na Yesu defele, na bogosu wa:legadolesimu.
12Na da wali dunu moloidafa hamoi dagoi amola logo bidiga doaga:i dagoi, amo na da hame sia:sa. Be nama bidi ida:iwane ima:ne, Yesu Gelesu da na hiougili lalegagui dagoi. Amo bidi lama:ne, na da gasawane hawa: hamosa.
13Na fi dunu! Na amo bidi ida:iwane lai dagoi hame dawa:sa. Be na eno musa: hamoi liligi yolesili, liligi afadafa fawane dawa:sa. Na da musa: hamoi hou mae dawa:le, hagomodini ba:su liligi amoga doaga:musa: ahoa.
14Amaiba:le, na bidi lama:ne, moloiwane bidiga doaga:musa: hehenasa. Bidi lamu da gaheabolo esalusu. Amo bidi bai da Yesu Gelesu Ea houba:le, Gode da nama wele sia:nana.
15Ninia fi ganodini, nowa ea a:silibu hou da asigilai galea, e da agoane hehenamu da defea. Be mogili, dilia hou hisu agoane ba:sea, bu noga:le dawa:ma:ne, Gode da fidimu.
16Be mae dawa:ma! Ninia nabawane hamobeba:le mae yolesili, mae beba:le, hamoma:ne sia:i defele, hagomodini masunu da defea.
17Na fi dunu! Dilia na hou defele hamonanoma. Ninia hou ida:iwane dilima olelei dagoi. Nowa da amo olelei hou defele hamonanebe ba:sea, amo dunuma fa:no bobogema.
18Na waha sia:mu liligi eso bagohame dilima olelei dagoi. Be wali na bu digini olelesa. Dunu bagohame da wadela:le hamonanebeba:le, Yesu Gelesu E bulufalegeiga bogoi amo hou ea bai wadela:sa.

19Ilia da:i hodo hanai liligi amo fawane dawa:beba:le, Helo sogega doaga:mu. Ilia hawa: hamobeba:le, hahawane gasa fi agoane hamosa. Be ilia amo hawa: hamobeba:le, da:i dioiwane gogosiamu da defea galu. Ilia osobo bagade liligi fawane dawa:lala.
20Be ninia hou da hisu. Ninia sogedafa da Hebene. Ninia Gaga:su Dunu, Hina Yesu Gelesu, da Hebene sogega esalu bu misunuba:le, ninia da hanaiwane ouesala.
21Misini, E da nini gasa hame osobo bagade da:i hodo liligi huluane afadenene, bu Ea da:i hodo ida:iwane defele hamomu. E liligi huluanema Hina esaloma:ne defele esala. Amo gasaga e da ninia da:i afadenemu.