Text copied!
CopyCompare
U VURUNGAN ROF FOUN TEN GOV NANE JISAS KRAIS - Binun Tan Amaraav

Binun Tan Amaraav 24

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Voun ngim nainy, Ananaias a Tsoiny Mumua tan Tsoiny Faakor naa fi naa to Sesaria fiisen ramirin naa fo mes a fo tsunaun tana taa Jiu fiisen kan me na isen a tsoiny te nat iny non faun tana gamaman te koo rori Tetalas. Ana ri ruak to Gavana Filiks, ser faan iny naa fo iring te sak ari Pol.
2Ri kat to ser fikoo Tetalas ya kat to ana ya faan iny to na fo vegiau te sak ari Pol, ya tsue to: “Anyi na karap Filiks! Tana nat tsumanyi nyi faan matuamam gumgum rof iny fakei a aaverof fapoopoan iny faakouts ir a taa Jiu.
3Mam faarof a fo kat to te kat anyi tana fo mamatsiny pan, to aya na kaa te paparaa miromam tsumanyi.
4Mam tsugainy rom ma nom nainy tsuam kinai to sana mam sing marom anyi ma faarof mamimam tana tou sing tsumam.
5“Mam tagei a mes to na gima rof, ayei natiny fatsuiny non fo fapeepeits ana fo fitaatsun fapoopoan nara taa Jiu tana monaagits faavot ana ayei kan a tsoiny mumua tana gum iny vainy to te koo rorin gum vainy iny Nasaret, te natiny faaman ror ten Jisas.
6Ana ayei kan te tanaf ma kat a fo kat a fo iring koman a saape, to sana mam nots ya. Amam te komainy ma tsuk a fo iring to aya tan Faun te kirkir iny e Moses.
7Sana vaamuan nan tsoiny mumua tan vainy puaan, Lisias, naa mito ya ras osing matuamam ya.
8Sen Lisias faan iny ton tsuen parits ma naa men vainy nei tsumanyi er faan iny ton fo vegiau te sak rori ya. Sana nyi patsukanem ma rangats ya na mes to aya nyi te onot ma sab a fo vegiau to te sak romam yan man,” te tsue fi Tetalas.
9Ana ri naa taa Jiu kat to ser sak ya naa fo vegiau ser tsue na fo vegiau ton man.
10Sen Filiks faan iny ton ar nainy ma vegiau ya, sen Pol pangis vegiau tsuri sa tsue, “Anyo nat marom anyi, na tsoiny vaatsuk tana aatai to aya tana fo mamatsiny ingainy te naa en, to aya sana nyo paparaa tsun rou ma kat vegiau iny fasakaa ot vanyo mata manyi.
11Te komainy nat fi rom anyi, nyi patsukanem ma rangats rari, tan safunuu an fuan nainy te naa en to te naa fi naa nyo Jerusalem a tou fafaatouf.
12A taa Jiu gima sab vanyo ma fatsutsue me ta mes koman a saape, ge ri kan gima sab vanyo ma fatsuiny a komar a vainy, koman a numaa iny fafaatouf tana taa Jiu ge tana fo mamatsiny pan koman a ngats fan.
13Ri kan gima faatok iny ta man nan fo vegiau to te sak varonyo ri.
14Nyo tsue faman of marom anyi, nyo fafaatouf rou e Gov tana fo tsuvumamam to te vovou iny ronyo na Sanaan iny faamainy e Jisas to te tsue rori na gima man. Sana nyo kan faamainy rou a fo ka te kirkir ari tana Faun ten Moses ai tan Kirkir tan Kuigin.
15Nyo kaa mirou a faaman ten Gov tana ka te ruak nats non to te faamainy kainy rori to tana tou tsun fatabin tan vainy tavaron fiisen kan ramirin vainy ngi'arapaar.
16Ayei na ka te vaputs faparits of ronyo tana fo mamatsiny nainy koma vanyo nyo sikia ma kat ta ka ta iring matan e Gov ai matar vainy.
17“Voun naa tee ingainy to te gima anyo ma kaa Jerusalem nyo naa fi naa to unya aya ma nai fan iny anyo taa painy moni nar vainy tsonyo fiisen kan me na fifaan tsonyo ten Gov.
18Tan nainy te kat anyo naa foka to, ri sab vatuanyo koman a saape, voun ar nainy te kat anyon kat iny fataabos a tsivou to te toobing non tan Faun ten Gov. Sikia kan ma kaa me tu tagin vainy ma kaa fiisen vaminyo ana sikia kan taa fo goonen vavis.

19Sana tee vainy Jiu koman a gum fan iny Esia te kaa, ri patsukan er ma ruak me mata manyi er kat ton fo vegiau to te sak varonyo ri, te kaa fi mirori tu vegiau to te sak varonyo ri.
20Te sikia non, tanyiny ir yam a vainy to ari ma tsue faruak iny ari na iring te kat anyo to te tsutsun of anyo matar Kansol tsuri.
21Sana nyo fakats tsuiny rou sen vegiau te kat anyo matar Kansol to te sak varonyo ri, sa nyo kuu, ‘Anyo tsutsun rou tan vaatsuk tsumi roman tana faaman te kaa mironyo to tana tou toto fatabin tana mat.’”
22Kat to sen Filiks, ayei na mes te kaa minon a nat tana Sanaan tan vainy fafaaman ten Jisas, fakap ton vanongon. Ya tsue to, “Pasaup yam, nainy te ruak minon e Lisias vaamuan nan tsoiny mumua tana vainy puaan ana nyo te see fafaan iny fakats tsonyo.”
23Kat to ya faan iny ton tsuen parits tana tsoiny tatagaa ot ten Pol ma bei ot faarof iny ya e Pol sana ri ma puruur ya ma taataan vavis ya ma fainy ari ya na fo vaatau tsuan ta foka te komainy non ya.
24Vou na fo ar nainy to aya Filiks naa fiisen mito natsun ya Durusila, ayei a muiny Jiu. Kat to sen Filiks faan iny naa ton tsue ma sof me Pol, ya vegiau of ratuari ser vanongon te vegiau tsuk iny e Pol a faason ten Krais Jisas.
25San tan nainy te vegiau e Pol a fo kat a fo tavaron, ana sanaan iny tagaa ot iny puainy mes fiisen kan me na tou vaatsuk ten Gov tana fokinai tan nainy vou, sen Filiks oraav nato ya tsue to, “Anyi ma naa tsom em. Nyo fikoo pis marom te kaa mironyon nainy.”
26Tan ar nainy kan to aya Filiks pon iny e Pol te faan iny non ta painy moni iny fious a tsivon tsunia, tan kat to aya Filiks te natiny fikoo vaurep non e Pol ana ri na ina fuan te faraarar iny to na fo vegiau to.
27Voun fuan a ingainy sen Posias Festas nom gumgum ten Filiks faarei na Gavana. Filiks fapaparei ir a vainy Jiu ma kaa mi ri tu koman tsunia ana ya tanyiny to Pol ma kaa en ya tan kotskots.