Text copied!
CopyCompare
U VURUNGAN ROF FOUN TEN GOV NANE JISAS KRAIS - Binun Tan Amaraav

Binun Tan Amaraav 10

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Tana ngats fan iny Sesaria kaa non a mes a asangan ya Konilias, a tsoiny mumua tana isen a gum iny vainy puaan iny Roum, ito te koo rori na gum iny vainy puaan iny Itali.
2Ayei ana numaa iny guei tsunia faatouf faman ror ten Gov ana ayei kan natiny faakouts non tana tou faan moni tsuri to te aaruts ror an ya te faakats ten Gov tan mamatsiny nainy.
3Tan sen nainy tana touraf tana fopis a kilok ya tagei to na ka te ruak faarein taraa tsunia, sa inainy fanatnat iny ya ayei na morena ten Gov te naa me tsunia sa tsue, “Konilias.”
4Ana oraav nom towa sa tsue, “Tsunaun a saa na?” Ana morena biny towa, “U faakats tsumanyi ana fo fifaan te faan iny naa nyi tan vainy aaruts e Gov te nongoiny ya, ya tagei towa sa gima anofe ya tan mamatsiny nainy.
5Jiats naan ta vainy tana ngats fan iny Jopa, er atoiny fatabiny mito na mes te koo rori Saimon ton mes asangan tsunia Pita.
6Ayei kaa fiisen minon e Saimon numaa tsuan. Saimon a mes te natiny gis non pempem nan bulumakau ai te faparainy ya, ito na numaa tsunia kaa non teis.”
7Ana morena to te vegiau tsunia naus osing towa, ya fikoo to na ina fuan a tsoiny binun tsunia ana isen a tsoiny puaan te faatouf faman non ten Gov, te natiny fafaakouts non e Konilias.
8Konilias tsue of ratuari na ina pis a mes a fo mamatsiny ka te ruak, ya jiats fi ratuari Jopa.
9Tan mes nainy te taan naa ri sanaan ser nom fasiruu naa tana fan iny Jopa, tana gagoiny nuaf Pita paas nato patsun a numaa ma nai faakats ya, tan nainy fafaakats.
10Pita sarein ves ya komainy to ma ainy, te kakouiny arin a kainy ainy, ya tagei to na ka te faarein taraa.
11Ayei tagei to na Gormirmir te tapue, a ka faarei men raarav tatabuan of minon tana fats a i'iyo tsunia.
12Koman raarav tatabuan to aya kaa men faruet raif ana faruet kakan iny ror a komar, an marei roruaf.
13An vegiau poo mito tana Tsunaun sa tsue, “Tsun Pita. Atsuiny ta faruet nyi te ainy.”
14Sen Pita tsue na ka, “Sikia non, Tsunaun. Anyo sikia rou ma ainy ta fo kainy ainy ta bong te agaagon iny romam a taa Jiu.”
15An vegiau poo pis mito tana Tsunaun, “Pita, pon fi vaare nei fo mamatsiny ka te faarof iny e Gov te agaagon iny rom anyi.”
16A ka to aya te fopis iny ruak to sa veesau, fatabin pis en Gormirmir.
17Pita fakats fiisok a ka te tagei ya to te faarein taraa te komainy ma natiny man nan ya, tan ar nainy to aya a ina pis a mes te poo fi me ten Konilias nai sab me na numaa te kaa non e Saimon ser nai tsutsun to tan matainy sobaa nan ya.
18Ser fikoo vavis, te tsikoiny kaa fi non e Saimon to te natiny rori Pita.

19Pita fakats kanen nanon tana ka te tagei ya te faarein taraa an Aaven Taabos tsue to tsunia, “Saimon a ina pis a mes te tsikoo marom anyi.
20Tsun sa nyi, nyi te of na peto. Oraav vaare tan naa fiisen ramiri tana saa Nyo jiats ramiri.”
21Pita of to peto sa tsue tsuri na ina pis a mes to, “Anyo to te tsikoo romi, a saa te of mimi na?”
22“Tsoiny mumua tan vainy puaan e Konilias te jiat mamimam, Ayei na mes a tavaron matan e Gov ana taa Jiu faavot natiny famaari fiisok ror ya. A isen a morena ten Gov tsue of e Konilias ma fikoo manyi numaa tsuan ayei komainy nongoiny non foka te tsue of rom anyi ya.”
23Ai Pita fasof ratuari numaa, sa ri goros na aya. Tan mes nainy ya naa fiisen ramituari an fo mes vamuinyasiny kan iny Jopa.
24Tan mes nainy ya ruak to Sesaria, an nuatsin e Konilias an fuainy vaatau tsunia fiisen mi ya anaanos e Pita.
25Pita tanik iny sof naa non gagon, Konilias tainytainy towa, ya fatukun to matan e Pita pon iny ma faatouf ya.
26Sen Pita tsue of towa, “Tsun, anyo vaa ei a na mes babainy tsun.”
27Pita vevegiau fiisen me Konilias te sof na ya numaa, ana ya tagei raton vainy te vaaguam er.
28Ya tsue to tsuri, “Mi natiny rom a Faun tsumam a taa Jiu mam sikia rom ma sovaar mamimin mes panan sikia ma taa Jiu sen Gov faatok vanyon kat to ma tagaa nyo, nyo sikia rou ma aspeer ta isen ta mes nyo te koo ya na mes te tsugei non e Gov.
29Te fakuar vaminyo mi, nyo sikia ma maangaat osing mami nyo rangat varomi, a saa te fikoo of vanyo mi na?”
30Ai Konilias biny towa, “Fats nainy te naa en nyo kainy faakats koman a numaa tsonyo tana awa to aya tana touraf tana fopis a kilok, sen tsun ana mes kaa minon vau kakanaf tsutsun to mata vanyo,
31sa tsue, ‘Konilias, Gov nongoiny fakap faakats tsumanyi, ana fo fifaan te faan iny naa nyi tan vainy aaruts to, sa sikia non ma anofe ya.
32Jiats finy naa ta mes unya Jopa ten Saimon koo rori Pita. Ayei natiny kaa non numaa ten Saimon to te natiny gis non pempem nan bulumakau ai te faparainy ya te kaa non teis, mi nom mi towa.’
33To tsonyo jiats veesau tsuiny nats rari tsumanyi sa rof non nyi naa emame. Tovei mam kaa rom matan e Gov, vanongon rom tan fo mamatsiny ka te tsue iny non a Tsunaun ma tsue of anyi mam.”
34Pita tanik iny vegiau ana ya tsue to, “Man ovei, tovei roman nyo nat you, Gov gim non ma aspeer oiny ta isen ta mes kainon saf gumgum, an puan, ana vun ei na. Sana Ayei fagum ra ror a vainy tan isen gumgum tsun.
35Gov faarof iny e sei tsun te oraav ror Ya ee ana ayei te kat a ka na tavaron matan Ya, kainon saf viir puan ei na, u taa Jiu gen rin vainy sikia ma taa Jiu.
36Mi natiny rom vaanan to te faan iny mi ya tana taa Isrel, to te favaanan iny romin Vurungan Rof nana aaverof ten Jisas Krais tsun, Ayei na Tsunaun tana vainy faavot.

37Mi natiny rom a fo mamatsiny kan karap te ruak tan mounan faavot tana gum fan iny Judia, sa tanik me tana gum fan iny Galili, voun nainy tana tou favaanan ten Jon a tsoiny fapeenan.
38Mi natiny rom e Jisas a tsoiny Nasaret, to te tsiiu finy me Gov Aaven Taabos ana parits to aya Tsunia. Ya naa vavis nato tan fo mamatsiny fan, kat mamatsiny kat rof, Ya tsipaar kan ratuarin a vainy te kaa kan fain a parits ten Vinasaar, tana saa Gov kaa fiisen mi Ya.
39Mam amaraav tagaa fatoobing matam tana fo mamatsiny ka te kat Ya tan mounan tana taa Jiu ai unya Jerusalem. Ri tapaar Ya ser fagageits Towa tana pagafuan sa mat en.
40Sen Gov fatsuiny fatabin Ya tana mat tan fafofopis nan nainy. Ai Gov famanat rato na vainy, ma tagei ari Ya.
41Gov gima faatok iny Ya tana fokinai vainy. Sikia, Ayei faatok iny a tsivon tsumam vainy e Gov te pisan mamam muan ma favaanan iny foka te tagei amam mam nongoiny towa. Voun nainy te tsun fatabin Ya tana mat, mam ainy, mam jiu fiisen mi Towa.
42Ya tsue faparits of matuamam ma favaanan tana vainy, ai te tsue fa'arasainy of vainy Tsunia na isen te bobot e Gov ma faarei Ya na tsoiny vaatsuk tsuri te toto ror ai tsuri te mat er.
43Fuainy kuigin pokei Ya ana fokinai te faaman Tsunia aveto tsuri nai nom ravaa non tana parits tana asangan Ya.”
44Pita vegiau tsuk kanen nanon vegiau to, an Aaven Taabos of rato na vainy te nongoiny vaanan tsunia.
45U vamuinyasiny fafaaman tana taa Jiu to te naa fiisen me Pita ngian erato tana fifaan tan Aaven Taabos te tatsiiu of ir vainy sikia ma taa Jiu,
46tana saa ri nongoiny rari to te vegiau iny a fo vegiau fafoofan te sikia rori ma natiny, ana ri variri to Gov. Ai Pita tsue to,
47“Ta mes te onot non tan kat tap ir a vainy to ma peenan vaare ri tana aurom? Ri nom bus Aaven Taabos to te nom fi mam.”
48Ana ayei tsue of ratuari ma nai peenan tana asangan e Jisas Krais. Ana ri rangats to Pita ma kaa fiisen ramiri tan ta tee nainy.