Text copied!
CopyCompare
U VURUNGAN ROF FOUN TEN GOV NANE JISAS KRAIS - Binun Tan Amaraav

Binun Tan Amaraav 13

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Te kaa me na mesapan nar kuigin an tsoiny fifaatsuts fapoopoan nar gum nar vainy fafaaman i Entiok: Banabas, ai Simion (te koo ri na Pua Bong), ai Lusias (a tsoiny Sairini), ai Maneyen, (a tsungan te karap fiisen me Gavana Herot tana isen a numaa), ai Sol.
2Te fafaatouf vainy fafaaman a Tsunaun ser tavtaav kan iny a kainy ainy an Aaven Taabos tsue of ratuari, “Pisainy of Vanyo yam e Banabas me Sol ma kat of Vanyo ri na binun te faan iny Anyo tsuri ma kat.”
3Ri tavtaav, ri faakats to ser fasaur a nimar patsuu rari ser jiat ra naa ri.
4Aaven Taabos jiat ra naa ri tana ngats fan iny Selusia, ser jias tana toraara ri sepuu fi naa to tana toor iny Saipras.
5Te ruak ari tana ngats fan iny Salamis ser favaanan iny vegiau ten Gov tan fo numaa iny fafaatouf tana taa Jiu. Ai Jon Mak fafaakouts kan ratuari tana binun.
6Ri taainy a koman a toor iny Saipras ser nai ruak tana ngats fan iny Pefos. Unya Pefos ri sab a tsoiny Jiu te koo ri Ba-Jisas ana ayei kan a tsoiny fisagon a kuigin gamgam.
7Ayei na vaatau tana gavana tana toor asangan ya Sejias Polas, a mes a nat fiisok. A gavana to aya te fikoo Banabas me Sol ma naa mi ri tsunia tana saa ayei te komainy ma nongoiny vegiau ten Gov.
8Sen Ba-Jisas te koo rori Elimas a tsoiny fisagon tsugei fiisok ere Banabas me Sol, ya pon to ma kopis fakats tana gavana ma gima faason ya tana Tsunaun.
9Sen Sol mesa asangan ya Pol via iny men Aaven Taabos matoong fatoobing naa ten Elimas a tsoiny fisagon sa tsue,
10“Nyi na guei tsoiny tana Vinasaar! Anyi kan a tsoiny koma iring iny rom fo mamatsiny kan tavaron; ai nyi via iny mirom fo mamatsiny kat gamgam, ana nyi natiny kopis rom a man nana Tsunaun ma nai ruak iny gam ya!
11Tovei roman, nyi nom nats rom a fasaraa tana Tsunaun, ana mata manyi kio nats non ana nyi gim rom ma tagei oiny nats a arasan nana nuaf.” Sen tsun ana matan e Elimas uurup nato ya taan vavis to sainy ta mes ma raras vavis ya niman.
12Nainy te tagei e gavana na ka to te ruak, ya faaman fiisok tsun nato ten Jisas; tana saa ayei saar fiisok tsun nato tan faatsuts tana Tsunaun.
13Pol an vaatau tsunia naus osing a ngats fan iny Pefos, ser sepuu fi naa tana ngats fan iny Pega tana gum fan iny Pamfilia; sen Jon Mak naus osing rari na aya ya tabin fatabin nato Jerusalem.
14Ri naus osing to na Pega ser taan naa, ri ruak to tana ngats fan iny Entiok tana gum fan iny Pisidia; an tan Nainy Fafaatouf tana taa Jiu ri naa fi nato tana numaa iny fafaatouf tana taa Jiu ser vaagum er.
15Te kap bus gogosias nan Faun te kirkir iny e Moses an fo kirkir tan fo kuigin, rin tsoiny mumua tana numaa iny fafaatouf tana taa Jiu rangats to Pol me Banabas, “Vamuinyasiny, mam komainy maromi ma vegiau tana vainy te kaa fi miromi tu vegiau iny faparits rari, jio, vegiau sanyi yam.”
16Pol tsun sa faarua iny a niman jias ma kaa faamo ri ana ya tanik iny vegiau busen nato: “Gueiny Isrel ana min sikia ma taa Jiu tovei te natiny fafaatouf rom e Gov nongon yam tsonyo!
17E Gov tana vainy Isrel pisainy tsuvurara ser faporos fakinai me te kaa ri Ijip ri faarei ton guein sagoor. Tana parits Tsunia na siireits Ya saup fatabin ratuari ser naus osing me na gum fan iny Ijip.
18Ai tana pan a uur, Gov koma patang fiisok tsun nato tan kat iring tsuri onots fats safunuu na ingainy.

19Tana gum fan iny Kenan Gov rurei a fits a gum nar a vainy, ana Ya faan ratuarin guein Isrel puputaa ma fasito iny ari ya ma tagaa ot iny arin puputaa to aya,
20onots fats natus an ngim safunuu na ingainy. “Voun a ka to Gov faan raton guein Isrel fuainy tsoiny vaatsuk ser tagaa ot rari, onot tan nainy Samuel a kuigin.
21Te rangat iny ari ta aatouf, Gov faan ratuari Sol, a guei tsoiny ten Kits a vun ten Benjamin, a aatouf tsuri onots fats safunuu na ingainy.
22Sen Gov nom ravainy pis e Sol, Ya pisainy to Devit ma faarei ya na aatouf tsuri. Ai tovei na ka te tsue tsuk iny e Gov ten Devit tsuri, ‘Nyo sab e Devit, a guei tsoiny ten Jesi a mes to te kaa non koman Tsonyo tsunia; ayei na mes te nai kat non a fo mamatsiny ka te mangiir Ronyo.’
23Tana tsubnaain e Devit fatoobing, Gov pisainy e Jisas a Tsoiny Fiisaup tan gueiny Isrel to te kat Yan tsuen man Tsunia muan.
24Jisas tabuiny ruak non ai Jon a Tsoiny Fapeenan favaanan to tan guei faavot iny Isrel ma reesik ari ri te takopis osing aveto tsuri er fapeenan to.
25Te kat iny fakap bus e Jon a binun tsuan ya tsue to tana vainy, ‘Mi pon varonyo sei? A sikia ma nyo to te anaanos romi. Nongon yam! Ayei to te naa minon vou vanyo, anyo sikia ma onot faarof iny puruur a patom nan su Tsunia.’
26“Vamuinyasiny tsiau, gueiny ten Abraham ana min vainy sikia ma taa Jiu to te natiny fafaatouf rom e Gov, u vaanan nane Jisas a Tsoiny Fiisaup tana vainy te naa ename!
27Tsurin vainy te kaa ror Jerusalem ana rin tsoiny mumua gima inainy fanatnat iny e Jisas, Ayei na Tsoiny Fiisaup ri faan iny naa Ya ma mat en Ya ri kat to na fo vegiau tan kuigin muan te natiny gosias rori tan fo Nainy Fafaatouf tana taa Jiu ruak iny man ovei nato.
28Ri gima sab ta ka ta iring Tsunia ma tokoiny ari Ya, sana ri sing maamaa tsuiny e Pailat ma atsuiny famat ya Jisas.
29Te kat fakap bus ari na foka te kirkir iny fuainy kuigin ri fauf osing Towa tana pagafuan ser nai fasooiny Ya tana puts tan fats.
30Sen Gov fatsuiny fatabiny Ya tana mat.
31Ana ri na vainy to te taataan fiisen me Jisas muan tana gum fan iny Galili tana ngats fan tsian iny Jerusalem tagei pis Towa tan nainy kinai to te tsun fatabin fi Ya. Ai to roman ri favaanan iny Towa tana vainy Isrel tana foka te tagaa iny matan bus iny ari.
32Mam tovei faan maromin Vurungan Rof: tana ka te tsue faman iny e Gov tan fuainy tsuvurara muan tana ka te kat non Ya, Ayei faruak famainy ovei ya tsuran fuainy tsubnaain tsuri to te fatsuiny fatabiny finy Ya Jisas tana mat Tsuan, faarei to te kirkir fi en ya tan fafuan nan Kooma iny Vadou to, ‘Anyi na Guei Tsoiny Tsonyo; ana Nyo faarei rou a Tamamanyi roman.’
34Ai tovein tsuen man ten Gov te fatsuiny fatabin fi Ya Jisas tana mat, Ayei gim non ma mat on pis nats ge kuav ravaa nats foka to te ruak faatok iny non a man to te kirkir iny Aisaia, ‘Nyo faan maromi na fo mamatsiny ka na fo saavits to te faan finy Anyo yan tsuen man ten Devit muan.’
35Ai to kan te tsue kan fi Ya tana mesapan tan Kooma iny Vadou, ‘Nyi gim rom ma fatamee iny a Tsoiny Binun a Taabos Tsuam ma kaa Ya tana pan a kuav tan katskats.’
36Sen Devit binun ya vovou iny ton mangiir ten Gov te toto ya patsun puputaa to ya mat to ri kats iny towa panan a fo nuatsin ya, ana puan ya kuav ravaa kan nato.
37Sana Ayei na mes to te fatsuiny fatabiny e Gov tana mat te gima kuav ravaa.

38To tsumin fo vamuinyasiny tsiau mi ma nat faarof ito tsun ten Jisas an vaanan nana tou takopis osing aveto ai Gov te anofe ravainy a fo aveto te favaanan naa tsumi, ana mi ma nat fokinai te faaman ror Tsunia kat fatavaron miror matan e Gov, ana sikia ma tan vovou iny Faun te kirkir iny e Moses gim non ma kat fatavaroiny mami matan Ya.
40Taatag yam a ka te tsuen fuainy kuigin muan mi ma famanat iny vaare ya kat non sa ruak tsumi,
41‘Tagaa yam, min vainy tsotsue vaaserere! Mi onot rom ma karian nats sana mi gim rom ma nat faarof, tana saa a binun te nai kat Ronyo tan nainy tsumi, ayei na ka te gim romi ma faamainy, kainon to te fa'arasainy finy non ya ta mes tsumi! Ami nai mat emanats rom!’”
42Te naus osing bus e Pol me Banabas a numaa iny fafaatouf tana taa Jiu, rin vainy tsue of ratuari ma tsue faruak iny a foka tan mes Nainy Fafaatouf tana taa Jiu.
43Te vavakas a vainy voun vaagum ri na taa Jiu ana ri kan sikia ma taa Jiu to te takopis ser vovou iny fafaatouf tana taa Jiu vovovou iny ere Pol me Banabas. Ri na ina fuan tsue faparits of ratuari ma faason faparits tsun tana koma ree'un ten Gov.
44Tan mes Nainy Fafaatouf tana taa Jiu ana vainy faavot koman a ngats fan tavour mito ser nongoiny vegiau tana Tsunaun e Jisas.
45Te tagei a taa Jiun tagin vainy ser fitsufainy ri tsue vasuar iny ton vegiau te tsue iny e Pol ser tsue vaaserere iny ya.
46Sen Pol me Banabas tsue faparits of rari fiisen me na ongoor, “Mam tsue faamuan of maromin vegiau ten Gov, u vurungan ten Jisas, sana mi baainy iny ya ana mi tsugei Towa, sai tovei mi sikia rom ma tamainy ma nom a toto na suu. Mam fataanis osing maromi mam te naa of ir a vainy sikia ma taa Jiu,
47tana saa ayei na ka te tsue faparits of mamam a Tsunaun, ‘Nyo kat mami ma faarei amin kurun tana vainy sikia ma taa Jiu, ma faakouts ami na vainy tan fo mamatsiny fan faavot tana monaagits to, ma sab a sanaan iny saup fatabin rarori Gov.’”
48Te nongoiny a vainy sikia ma taa Jiun vegiau to ri paparaa fiisok mi towa ser vamarits vegiau tana Tsunaun; ana rin vainy Gov te pisan rari to te nom rora toto na suu te faaman.
49An vegiau tana Tsunaun saats vavis to na pan faavot tana gum fan nato aya.
50Sana rin tsoiny mumua tana taa Jiu guats komar tsoiny tsunaun an moun kaa miror asangan to te fafaatouf ror e Gov tana ngats fan iny Entiok tanik iny kat fijior ir ere Pol me Banabas, ser gargar ravainy ratuari tana gum fan tsuri iny Pisidia.
51Ri na ina fuan tafoor ton kuaf mou rari faatok iny non e Gov nai fasaraa rarori ser naa fi era naa tana ngats fan iny Ikoniam.
52Ana rin vainy fafaaman via miton mamagat an Aaven Taabos tau ratuari.