Text copied!
CopyCompare
Habo nalolene bi gahenge lo winigo ogo - 1 Magabi

1 Magabi 14

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Mali handari mbira pira kariani kira (172) layagola Kini Demidiriasa mende ibugua ibunaga ami agaliru haru halu Midia pole pene. Midiali tigua ibu biamogo bialu Tiribola wai bima lole hondo pene.
2Ani pialu hearia Midia Pesialanaga Kini Asagese ibugua ani ibira layago hale howa ibunaga ami agali haru haga agali haguane mbira heagohondo lalu, Ami agali maru haru halu abale harigani ngola halu Demidiriasa minalu garabaya bule pudaba, lene.
3Ami agali haru haga agali haguane ogoni ibugua pialu wai buwa Demidiriasanaga ami agali bope halu ibuni minu garabaya bu yalu Kini Asagese hearia dai bini. Ani piyagola Asagesehanda Demidiriasa garabaya helo helene.
4Saimono ibugua Yudia dindi hondo howa haru heangi mbirale bibahende bayale dege wiai hene. Mali bibahendengi ibu Yudiaha agali haguane heangi ibugua agali haguane mini lene howa wali agali biamogo buleneale wiago biai halu hene. Ani bialu heagola tigua ibuhondo turu ho haabo hene.
5Ibugua iba sibi íbu wiaga iba ange Yobani wiago bo podahana halu wali agali hariga ogoniha polene hearu ta nabi puíbu bialu Girigi dindiha pelo hariga bope heagome ibunaga mini yaraga halu mini lene timbuniore hene.
6Ibugua wai bigi bialu dindi maru ibunaga dindiha bo yu anda ibalu wiatago helaga biyagola ibunaga dindi dewaore waore wialu mo timbu howa dindi uruni bibahende ibuni handaya ho hene. Ani bialu waitigi dewa garabaya helaga bini.
7Ibugua tano hongoheore Gese tanobi Bedesu tanobi handaya ho halu wai pabeanda hongohe Yarusalemebi handaya ho hene. Ani bialu ibugua pabeanda hongohe ogoni mo gini bialu heagola agali mbirame ibunaga bi layago mo wanahe hai hene.
8Ainde Yuda wali agali ti bayale howa tinaga mabuha tomoru hangalu hene. Mabuha tomo hengearu bayale anda hai halu lini bayale dalu ira lini dagane ale hengearume ira lini bayale dai haga bini.
9Agali waheore ala hene hearume magedi hamani biruwa mbirale bamba ti heangi biniru te lamigi bialu berene. Igiri daliahe hearume ami agalinaga wai pole mo karulagane yari wiaru ti mo karulalu bame horongi yari karulole turu howa bame mo karulole haga bini.
10Saimonohanda tano timbuni wiaruha bayale ngelonaga tomo dewa bu mialu wai biagane alebi dewa dege tano uruniha mo wigi bini. Dindi bibahendeha ibunaga mini yaraga hene mbira hene.
11Saimonohanda Yudiaha mo palia holene mo yu anda ibiyagola Isaraele wali agali turu timbuni ho hene.
12Agali ti hangu hangu tini headagua mbirale mbira gi nahe tinaga ira lini daga ale gerebi andanehabi poge andanehabi ni gumba biraga bini.
13Tigua kini biaru bope hai hene heagome Yuda dindiha wai anda ibulene waitigi mbira nahe wini.
14Saimono ibugua yagibano karubi biamogo biaga hene. Ibugua Mosesenaga bi mana lo wini ngagome bibe lalu ledadagua wali agali mana ko biaga bu karu bo talialu purogo lelaga hene.
15Ibugua Anduane Homogonaga anda baya hanguore mo yaribia halu ibugua gabo be belediru tigua lotunaga biabe bilo mo migi bialu hene.
16Yonadana homayagola bi te loyogo lalu Lomo dindihabi Sabarada dindihabi piaiore halu hale hai howa tigua Yonadana dara timbuni hene.
17Ani howa dege Sabaradali tigua Yonadana hamene Saimono ibu hamenenaga henge wiagoria ibuni ha aribia howa Anduane Homogonaga loma binigo mo miaga agali haguane timbunibi Yudia dindi bibahende haru howa handayaho hagabi tano ngaru bibahende handaya ho hagabi ibuni dege ha aribia ho ka layago hale howa ti turu hene.
18Bamba tigua habo nalolene bi Yudasa bababi Yonadana bababi lo wini biago mbirale boronosime wabini mbalapaya mbirani lone gili bialu Yarusalemeha yalu pelene.

19Ani yu piyagola tigua wali agalinaga deni howa bi ogoni daga lene.
20Habo nalolene bi ogo Sabarada wali agalime gilibu wia heneya. Tigua lalu, Agali haguanerubi Sabarada wali agali bibahendebi tigua Anduane Homogonaga loma binigo mo miaga agali haguane timbuni Saimonobi agali haguane bu kemiru bibahendebi agali loma binigo mo miaga kemiru bibahendebi ina hameneore Yudiaha kemiru tíbi bibahendehondo bayale kemidago turu harama lalu lo ibi larama.
21Agali maru ina hemaria bi yu pudaba larimiyaru tigua ina hemaria ibalu tínaga mini timbuni mini lene ngagobi tí dunini abogo ka lene kemigobi bibahende ina langiai haya. Ti ibiyagola iname ti hondowa turu timbuni harima.
22Iname bi libugua layago damene bibahende mbuga mbiraha gilibu ngema. Bi ogodagua laya. Andiogusu igini Numeniusubi Yasono igini Andibadabi libugua ina nenege haabo holenaga bi lo winigo lone mo hongo hami̱ya bi yalu pudaba larimiyago libugua lama ibiya.
23Inanaga wali agalime libu ibiyago ngola hole íbu ngoai howa ibirida lowa turu hai halu libunaga mini yaraga haya. Iname libunaga bi layago gabumane mbugaha bi pigane layagonaga beba mo wulenaga turu halu mo werema. Ani bialu Sabarada wali agali tinaga bi kira nga. Bi mendego bebani gili bialu Anduane Homogonaga loma binigo mo miaga agali haguane timbuni Saimono hearia pelarima, lene.
24Mani howa Saimonohanda Lomo dindialiru baba habo nalolene bi lo winigo lone mo hongo holenaga bi yalu Numeniusu Lomo pu lene. Ani laya handala Numeniusu ibugua wai humbi mbira ngolome wabini genda magi kilogarama handari duria (500) wiago mo yalu pene.
25Saimonohanda mbirale uruni bira layago Isaraele wali agali tigua hale howa turu timbuni halu tigua Saimono halu ibu iginiruhondo, Ka̱i̱ agua loabedabe, lalu hene.
26Ibunibi ibu hamenerubi ibu aba hamene maru hearubi tigua hongo howa haabo haya. Tigua wai bialu waitigi bu hearu balu bo taliatogo layagome dindi ogo hibaria golope hene ngagoni ndobe, lene. Tigua bi urunidagua lalu beba timbuni gili buwa Saiono neneni ira dibu hongowa ogoni handai helo bapara ho ngelaga bini.
27Tigua bi gilibu winidaruni ogodagua lo wini. Ai ege mini Elulu hayagola mali handari mbira pira kariani kira (172) layagola ege ogoninaga horo pira mbirani halira (18) hayangi Saimono ibu Anduane Homogonaga loma binigo mo miaga agali haguane timbuni pigane henego hama ibalu mali tebone hayagola
28iname wali agali bu hearu bababi agali loma binigo mo miaga hearubi agali haguane bu hearubi ina bibahendeme bi mbira lo wirima.
29Wai dewaore dindi ogoha beremaligo ainde agali loma binigo mo miaga Yahoiaribi aria Madadiasa igini Saimono halu ibu hamenerume tini homolenehayagi mo embeda haga hene. Ani howa tigua hongo howa dindi ngagonagabi Anduane Homogo anda kagonagabi bi mana lo wini ngagonagabi hongo howa wai bialu haga hene. Tigua ogonidagua bialu inanaga dindi ngagonaga mini mo yaraga haya.
30Yonadanahanda wali agali bu hearunaga bu mini mo mbiraore ho helalu ibuni Anduane Homogonaga loma binigo mo miaga agali haguane timbuni halu buwa nde homaya.
31Waitigime ibalu inanaga dindi ngagobi Anduane Homogonaga anda kagobi mo ko hai halu bo labu hole ibiyagola
32Saimonoha abale heyalu wai biaga hene. Ibuninaga muni dewaore wahalu wai bulene ale danda timuru yolo bialu ami agali bu karubi yolo biaga hene.
33Ani bialu ibugua Yudiaha tano timbuni wiaru mo hongo hai halu Bedesu tano Yudia dindi gibunihayagi waitiginaga wai biaganealeru mo wini tano biagobi mo hongo hai haya. Ani bialu ami agali maru tano ogoni mamage howa handaya ho helo heleda.
34Ani bialu ibugua Yoba tano iba solowara bedago angeni ngago mo hongo ho ngelalu Asadodo tano ngagoria kaware Gese tano ngagobi mo hongo ho ngelalu bida. Tano uruni abale waitiginaga winigo ayu ibu mo yu daibu wini nga. Ibugua Yuda wali agali tano uruniha hai helalu tinaga biabe bulene ale ibunime mo miaga ka.
35Wali agali tigua Saimono hondo hearia ibu agali hongohe mini lene timbuni hayago hondowa tigua ibu tinaga agali haguanebi tinaga Anduane Homogonaga loma binigo mo miaga agali haguane timbunibi helo dabo helaya. Ibugua biabe urunidagua bialu ibu daluha mana bayale tigabi bulenebi mini lene timbuni nga lolenebi mo yu anda ibiyagome tigua ibu mo yaraga haya. Heneneore laramago ibunaga wali agali mini mo yaragaore ho heleda.
36Ibu agali haguane heangi ibugua wali agali tara hearu bo taliatagi hai haya. Ani bialu waitigi Anduane Homogonaga anda kawareni bu hearu taliatagi haya. Waitigi uruni tigua wai pabeanda hongohe anda biago kawareni bu howa bibahendengi tigua tagira ibalu anda heago Anduane Homogonaga deni mo dodo haabo haya.

37Ani biyagola ayu Saimono ibugua wai pabeanda hongohe ogoniha Yudiali dabo helalu ibugua anda ogoni arema bialu mo hongo howa dindibi Anduane Homogonaga andabi bayale helonaga ani biya. Ani bialu ibugua Yarusalemenaga pabe hongohe kago lone bialu daligaore heleda.
38Kini Demidiriasahanda biabe Saimono ibugua biyago de hondowa Saimono Anduane Homogonaga loma binigo mo miaga agali haguane timbuni karulape kago ibu helo lalu helaya.
39Ani bialu ibunaga mini Kininaga Nenege lalu ibu mini lene timbuni helo helaya.
40Kini Demidiriasa ibugua o biyadagoni irane ibugua hale ho hearia Lomoalime Yudali ti nenegebi ti baba mandagi holenebi ti hamenebi layago hale howabi agali Saimononaga bi yalu piaga biarunaga mini yaraga hara layago hale howa ibugua anidagua biya.
41Anidagua biyagola nde Yuda wali agalimebi agali loma binigo mo miaga bu hearumebi bi lo mbira halu agali Anduane Homogonaga mana latagi haganeore ibilo malia ho kemangi ibugua biabe bialu helo wahama larimi.
42Tigua bi lo mbira halu Saimono ibugua gabumane agali haguane halu Ngode Datagaliwabenaga anda handaya ho halu ami agalibi haru helo helama larimi. Ani bialu agali gabumane handaya ho holenebi wai biaganeale ngarubi wai pabeanda hongohe tanoha wima pedarubi Anduane Homogonaga anda kagobi ibuni handaya ho helo waha lai harimi.
43Ani bialu agali bu hearume lalu wali agali bibahendeme Saimononaga bi hale hai halimu laya. Ani bialu gabumaneme habo nalolene bi lo wigi birago bibahendeni Saimono ibunaga mini gilibu wialu dege ngelo laya. Ibugua kininaga aga ngago mo karulalu ngolome wabini mandibu ngago karulo halu bilo laya.
44Agali loma binigo mo miaga karu ariamebi agali marumebi Saimononaga bi ledago mo waholenebi ibunaga aga kininaga aga karu laganeale ngago mendealime aribia howa mo karulolenebi ibunaga mandibu ngolome wabini ngago mo karulolenebi nawiore laya. Ani bialu agali dewa íbu ngoai howa bi midini mbira loleyagua nde Saimononaga bi ala hale howa ibugua karulape layagua midini lolebira.
45Mbiralime mana ogoni mo bagi halu piyaguabi pugualu piyaguabi nde ogoni biaga kago ibu godi deni ibu holene nga.
46Wali agali bibahendeme bi lo mbira halu Saimono ibugua mana ogoni talialu bialu howa wali agali haru helo larima.
47Ani larimago Saimono ibugua Anduane Homogonaga loma binigo mo miaga agali haguane holenebi ami agali haru bamba haga agali haguanebi loma binigo mo miaga agali bu karunaga agali haguane holenebi wali agalinaga agali haguane holenebi ibugua dege holene karulape laya, lene.
48Ai tigua bi lo e̱ lalu bi uruni boronosime wabini mbalapaya mbirani gili buwa wali agali bibahendeme de handai helo Anduane Homogonaga anda biago tamuha anda háini gilibu derela hami̱ya.
49Ani bialu bi ogoni halu mende gili buwa Saimono halu ibu iginiru tini de handaga bilonaga Anduane Homogonaga andaha muni wiaga ngagoha ngelami̱ya, lalu bi lene.