Text copied!
CopyCompare
Balaan nga Bibliya - 1 Juan

1 Juan 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Mga hinigugma, ayaw tuohi ang matag espiritu, apan sulayi ang mga espiritu aron makita kung sila iya ba sa Dios, tungod kay daghang mini nga mga propeta ang midagsang sa kalibotan.
2Pinaagi niini inyong masayran ang Espiritu sa Dios—ang matag espiritu nga nag-ila nga si Jesu-Cristo mianhi diha sa unod iya sa Dios,
3ug ang matag espiritu nga wala moila kang Jesus dili iya sa Dios. Kini mao ang espiritu sa anti-cristo, nga inyong nadunggan nga moabot, ug karon ania na sa kalibotan.
4Kamo iya sa Dios, hinigugmang mga anak, ug gidaog na sila tungod kay siya nga anaa kaninyo mas dako pa kay kaniya nga anaa sa kalibotan.
5Sila iya sa kalibotan, busa kung unsa ang ilang isulti iya sa kalibotan, ug ang kalibotan maminaw kanila.
6Kita iya sa Dios. Siya nga nakaila sa Dios maminaw kanato. Siya nga dili iya sa Dios dili maminaw kanato. Pinaagi niini masayod kita sa matuod nga espiritu ug sa sayop nga espiritu.
7Mga hinigugma, maghinigugmaay kita sa matag-usa, tungod kay ang gugma iya sa Dios, ang matag-usa nga mahigugma natawo sa Dios ug makaila sa Dios.
8Ang tawo nga wala mahigugma wala nakaila sa Dios, kay ang Dios gugma.
9Niini ang gugma sa Dios napadayag sa atong taliwala, nga ang Dios nagpadala sa iyang bugtong anak sa kalibotan aron nga kita mabuhi pinaagi kaniya.
10Mao kini ang gugma, dili kita ang nahigugma sa Dios, apan siya nahigugma kanato, ug nagpadala sa iyang Anak nga mahimong halad-sakripisyo sa atong mga sala.
11Mga hinigugma, kung ang Dios nahigugma pag-ayo kanato, kita usab kinahanglan mahigugma sa matag-usa.
12Walay bisan usa ang nakakita sa Dios. Kung maghigugmaay kita sa matag-usa, ang Dios magpabilin kanato ug ang iyang gugma mahingpit dinhi kanato.
13Pinaagi niini masayran nato nga kita nagpabilin kaniya ug siya nganhi kanato, tungod kay iyang gihatag kanato ang iyang Espiritu.
14Ug atong nakit-an ug nasaksihan nga ang Amahan nagpadala sa iyang Anak nga mahimong manluluwas sa kalibotan.
15Si bisan kinsa nga moila nga si Jesus ang Anak sa Dios, ang Dios mopabilin kaniya ug siya anaa sa Dios.
16Ug nasayod kita ug nagtuo sa gugma nga ang Dios anaa kanato. Ang Dios gugma, ug siya mopabilin diha sa gugma nagpabilin sa Dios, ug ang Dios nagpabilin diha kaniya.
17Niini nga gugma nahimong hingpit sa atong taliwala, aron makabaton kita ug pagsalig sa adlaw sa paghukom, ingon sa iyang pagkasiya, ug mao usab kita niining kalibotana.
18Walay kahadlok diha sa gugma. Apan ang hingpit nga gugma magwagtang sa kahadlok, tungod kay ang kahadlok adunay kalabotan sa silot. Apan ang usa nga mahadlok wala pa nahimong hingpit diha sa gugma.

19Kita nahigugma tungod kay ang Dios una nga nahigugma kanato.
20Kung si bisan kinsa ang mosulti nga, “ako nahigugma sa Dios” apan nagdumot sa iyang igsoon, siya bakakon. Kay ang usa nga wala mahigugma sa iyang igsoon, nga iyang nakita, dili makahigugma sa Dios, nga wala niya makita.
21Ug mao kini ang kasugoan nga anaa kanato nga gikan kaniya: Si bisan kinsa ang nahigugma sa Dios kinahanglan mahigugma usab sa iyang igsoon.