Text copied!
CopyCompare
Balaan nga Bibliya - 1 Juan

1 Juan 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Akong hinigugmang mga anak, ako nagsulat niining mga butanga kaninyo aron nga kamo dili makasala. Apan kung aduna may usa nga makasala, aduna kitay manlalaban uban sa atong Amahan, si Jesu-Cristo–ang usa nga matarong.
2Siya ang tigpasig-uli sa atong mga sala, ug dili lamang kanato, apan usab sa tibuok kalibotan.
3Pinaagi niini kita nasayod kaniya, kung ampingan nato ang iyang mga sugo.
4Siya nga nagaingon, “Ako nakaila sa Dios,” apan wala motipig sa iyang mga sugo, usa ka bakakon, ug ang kamatuoran wala kaniya.
5Apan si bisan kinsa nga nagtipig sa iyang pulong, sa tinud-anay diha sa maong tawo ang gugma sa Dios nahimong hingpit. Pinaagi niini masayod kita nga kita anaa kaniya.
6Siya nga nagaingon nga siya nagpabilin sa Dios kinahanglan nga sa iyang kaugalingon molakaw usab sama sa paglakaw ni Jesu-Cristo.
7Mga hinigugma, ako wala mosulat ug bag-ong sugo kaninyo, apan ang daan nga sugo nga anaa na kaninyo gikan sa sinugdanan. Ang daang sugo mao ang pulong nga inyong nadungog.
8Bisan ako nagsulat ug bag-ong sugo kaninyo, nga tinuod diha kang Cristo ug diha kaninyo, tungod kay ang kangitngit milabay, ug ang tinuod nga kahayag midan-ag na.
9Siya nga nagsulti nga siya anaa sa kahayag apan nagdumot sa iyang igsoon anaa sa kangitngit bisan karon.
10Siya nga nahigugma sa iyang igsoon nagpabilin diha sa kahayag ug walay hinungdan nga makapandol kaniya.
11Apan siya nga nagdumot sa iyang igsoon anaa sa kangitngit ug nagalakaw diha sa kangitngit; wala siya masayod kung asa siya moadto, tungod kay ang kangitngit nagbuta sa iyang mga mata.
12Ako nagsulat kaninyo, hinigugmang kabataan, tungod kay ang inyong mga sala gipasaylo na pinaagi sa iyang ngalan.
13Ako nagsulat kaninyo, mga amahan, tungod kay kamo nasayod kaniya gikan sa sinugdanan. Ako nagsulat kaninyo, mga batan-ong lalaki, tungod kay inyong nadaog ang daotan. Ako nagsulat kaninyo, gagmay nga kabataan, tungod kay kamo nasayod sa Amahan.
14Ako nagsulat kaninyo, mga amahan, tungod kay nasayod kamo kaniya gikan sa sinugdanan. Ako nagsulat kaninyo, mga batan-ong lalaki, tungod kay kamo mga kusgan, ug ang pulong sa Dios nagapabilin kaninyo, ug inyong nadaog ang usa daotan.
15Ayaw higugmaa ang kalibotan o ang mga butang nga anaa niining kalibotan. Kung adunay usa nga mohigugma sa kalibotan, ang gugma sa Amahan wala kaniya.
16Kay ang tanan nga anaa sa kalibotan–ang kaibog sa unod, ang kaibog sa mga mata, ug ang garbo sa kinabuhi–dili iya sa Amahan apan sa kalibotan.
17Ang kalibotan ug ang tinguha niini mangahanaw. Apan si bisan kinsa ang mobuhat sa kabubut-on sa Dios magpabilin hangtod sa kahangtoran.
18Gagmay nga kabataan, kini ang kataposang takna. Sama sa inyong nadunggan nga ang mga anticristo moabot, bisan karon daghan ang mga anticristo nga miabot, pinaagi niini kita masayod nga kini mao na ang kataposang takna.

19Sila migawas gikan kanato, apan sila dili iya nato. Kay kung sila uban kanato sila magpadayon kuyog kanato. Apan sa dihang sila mibiya, kana mipakita nga sila dili uban kanato.
20Apan kamo adunay dihog nga gikan sa Usa ka Balaan, ug kamong tanan nasayod sa kamatuoran.
21Wala ako mosulat kaninyo tungod kay wala kamo masayod sa kamatuoran, apan tungod kay kamo nasayod niini ug tungod kay walay bakak sa kamatuoran.
22Kinsa man ang bakakon kondili kadtong milimod nga si Jesus mao ang Cristo? Kining tawhana mao ang anticristo, tungod kay gilimod niya ang Amahan ug ang Anak.
23Walay usa nga molimod sa Anak nga makabaton sa Amahan. Si bisan kinsa nga nagaila sa Anak makabaton usab sa Amahan.
24Alang kaninyo, tugoti kung unsa ang inyong nadunggan gikan sa sinugdanan magpabilin diha kaninyo. Kung unsa ang inyong nadunggan gikan sa sinugdanan magapabilin diha kaninyo, kamo usab magpabilin diha sa Anak ug sa Amahan.
25Ug kini ang saad nga ihatag niya kanato: kinabuhing walay kataposan.
26Ako kining gisulat kaninyo mahitungod niadtong mga tawo nga magpahisalaag kaninyo.
27Ug alang kaninyo, ang dihog nga inyong nadawat gikan kaniya magapabilin kaninyo, ug dili na kamo magkinahanglan ug bisan kinsa nga motudlo kaninyo. Apan ingon nga ang iyang dihog magatudlo kaninyo mahitungod sa tanang butang ug mao ang tinuod ug dili bakak, ug bisan kini natudlo kaninyo, pabilin diha kaniya.
28Ug karon, hinigugmang kabataan, pabilin diha kaniya, aron nga sa dihang siya mopakita, aduna kitay kaisog ug dili maulaw sa iyang atubangan sa iyang pag-abot.
29Kung kamo nasayod nga siya matarong, kamo nasayod nga ang tanan nga nagbuhat ug maayo natawo diha kaniya.