Text copied!
CopyCompare
GODE EA SIA: IDA:IWANE GALA - 1 Dimodi

1 Dimodi 5

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Da:i hamoi dunu amola asigilai dunu, ilima ougili gagabole mae sia:ma. Be ilima dia “ada” agoane sia:ma. Ayeligi dunu ilima “naeya” agoane sia:ma.
2Asigilai uda, ilima “ame” agoane sia:ma. A:fini ilima “aeya” agoane sia:ma, amola ilima wadela:lewane mae dawa:ma.
3Didalo da ilisu esalebeba:le, ilima asigiwane hamoma.
4Be didalo ea mano o ea ya:ya esalea, defea, amo mano ilia ame noga:le fidimu da defea. Ada ame amola aowa aya: amola musa: ilia mano noga:le fidibiba:le, mano ilia dabe bu noga:le fidisia, Gode da hahawane ba:mu.
5Didalo da hisu esalebebe, ema hobea misunu hou dafawane hamoma:beyale dawa:lusu e da Gode Ea lobo ganodini ligisili, eso amola gasi, huluane ea hou Gode fidima:ne sia:ne gadosa, amo da hahawane esalumu.
6Be didalo da udigili osobo bagade hedesu hou hamosea, e da esala be a:silibu bogoiwane ba:sa.
7Dunu eno ilia didalo mae higale ba:ma:ne, didaloma amo sia: olelema.
8Be nowa dunu da ea fi dunu amola baligili ea sosogo fi dunu, amo noga:le hame ouligisia, e da Yesu Gelesu Ea hou yolesi dagoi agoane ba:sa. Ea wadela:i hou da Yesu Ea hou hame lalegagui dunu amo ea wadela:i hou baligi dagoi.
9Be Yesu Ea fa:no bobogesu fi da didalo amo ilia lalelegei ode 60 amo baligi dagoiba:le amola e da dunu afadafa amoma fi dagoiba:le, amo didalo fidima.
10Amola noga:iwane hamosu didalo, e da musa: ea mano noga:le ouligisu amola e da ea diasuga ga fi misi dunu noga:le aowasu, eno Gode Ea hou lalegagui dunu fidisu amola dunu da se nabasea fidisu. Didalo da agoaiwane hamonanebe ba:sea, ili fawane fidima.
11Be amo sia: da hame asigilai didalo ilima hame sia:sa. Ilia da dunuma fimu hanaiba:le, hedolowane Yesu Ea hou yolesisa.
12Amasea, ilia Yesuma fa:no bobogemu ilegele sia:i, amo wadela:sa.
13Amo didalo ilia udigili diasu eno diasu enoga asili, udigili sia: dalebeba:le, eso udigili ha:digisa. Ilia hedolowane dunu o uda eno wadela:ma:ne baligidu sia: daha amola wadela:i sia:daha.
14Amaiba:le, hame asigilai didalo ilia dunuma fili, mano lalelegele, diasu noga:le ouligisia, ninima ha lai dunu da ninima wadela:ma:ne sia:mu logo hame ba:mu, amo na da hanai gala.
15Bai didalo mogili ilia da Yesu Ea hou yolesili, Sa:ida:nema fa:no bobogesa.
16Be Yesu Ea hou lalegagui uda ea sosogo fi amo ganodini didalo esala galea, e da amo didalo noga:le ouligimu da defea. Yesu Ea fa:no bobogesu fi dunu da didalo amo hisu esalebe, amo ilia da noga:le ouligimu da defea.
17Yesu Ea fa:no bobogesu fi asigilai dunu da noga:le hawa: hamosea, ilima bidi adunawane imunu da defele ba:mu. Nowa da eso huluane gasa bagadewane Gode Ea sia: olelesea, e da baligiliwane lamu da defea.
18Bai Gode Sia: da agoane dedei diala, “Bulamagau da gagoma oso fadegama:ne, gagoma fai amoga osa:la ahoasea, amo ea lafi mae la:gima!” Eno dedei da, “Hawa: hamosu dunu amo ea hamoi defele bidi lamu da defea!”

19Dunu da asigilai dunu amoma fofada:musa: dawa:sea, e da ba:su dunu aduna o aduna baligi amo oule masea fawane fofada:ma.
20Nowa dunu da wadela:le hamosea, dunu huluanedafa ba:ma:ne, amo dunuma gagabole sia:ma. Eno dunu beda:ma:ne agoane hamoma.
21Gode, Yesu Gelesu amola hadigi a:igele dunu amo ilia midadi, na da dima amane hamoma:ne sia:sa! Na sia: huluane noga:le nabawane hamoma! Dunu enoma higale, enoma hahawane, amo mae hamoma! Be huluane ilima defele dia hou huluane hamoma.
22Dunu da Hina Gode Ea hawa: hamomusa: dawa:sea, e da hawa: hamoma:ne ilegemusa:, dia lobo e da:iya hedolo mae ligisima. Dunu eno ilia wadela:i hou amoma mae gilisima. Dia hou da ledo hamedei ba:mu da defea.
23Hano fawane mae moma. Be Dimodi, di da eso bagohame hagomo oloiba:le, waini hano fonobahadi manu da defea.
24Dunu mogili ilia wadela:i hou da hedolo ba:beba:le, ilia hobea fofada:mu hou ninia dawa:. Be eno ilia wadela:i hou da hobea fawane ba:mu.
25Amo defele, hawa: hamosu ida:iwane ninia hedolo ba:sa. Amola mogili hawa: ida:iwane hamosa, da fonobahadi wamolegei be wamolegemudafa da hamedei gala.