Text copied!
CopyCompare
GODE EA SIA: IDA:IWANE GALA - 1 Dimodi

1 Dimodi 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Amaiba:le, na da degabo ha:giwane sia:sa. Dilia sia:ne gadosea, dunu huluane Gode da fidima:ne sia:ne gadoma, Godema adole ba:ma amola Godema nodone sia:ma.
2Hina bagade dunu, gamane ouligisu dunu amola eno ouligisu dunu, amo Gode fidima:ne Godema sia:ne gadoma. Ninia da gebewane, olofoiwane, Godema beda:iwane amola nodoiwane esaloma:ne, agoane sia:ne gadoma.
3Amo hou da noga:iwane amola Gode ninia Gaga:sudafa da amo hou hahawane ba:sa.
4Gode da dunu huluane gaga:musa: dawa:lala. Ea hanai da dunu huluane da dafawane hou dawa:mu.
5Gode afadafa fawane esala. Amola sia: alofesu Dunu afadafa, E da Gode amola osobo bagade dunu gousa:musa: logo hamoi dagoi, esala. Amo Dunu da Yesu Gelesu.
6Yesu Gelesu da osobo bagade dunu huluane bu bidi lama:ne, Ea da:i hodo i dagoi. Amo hou da Gode da dunu huluane gaga:musa: dawa:lala, amo olelesa.
7Gode da amo hou hamoiba:le, E da nama asunasi dunu amola olelesu dunu ilegei dagoi. E da na amo Dienadaile dunu ilima dafawaneyale dawa:su hou amola sia:dafa olelemusa: asunasi. Na da hamedafa ogogosa! Na sia: da dafawane!
8Na da agoane hanai galebe. Sia:ne gadosu diasu ganodini, dunu ilia Gode Ea hou lalegaguiba:le, sia:ga gegesu amola ougi hou hame dawa: dunu, ilia lobo gaguia gadole Godema sia:ne gadomu na hanai.
9Uda amola da gaya noga:i ga:le, gebewane amola asaboiwane ba:mu da defea. Gifalo, sulu ga:le amola sua: ulabeba:le, amo da ilia hou ida:iwane hame olelesa. Amo da dabua liligi fawane.
10Be ilia hou ida:iwane amola eno dunuma fidisu hou, amo dogo ganodini hou amo ilia da fedege agoane abula noga:iwane salimu da defea. Gode Ea hou lalegagui uda da agoane hamomu da defea.
11Uda ilia hou fonoboiwane hamoi, ouiya:lewane Gode Ea sia: nabimu da defea.
12Be ilia udigili dunu ilima olelemu o dunuma hinawane hamomu na higa:i gala mabu. Ilia ouiya:le esalumu da defea.
13Bai Gode da hidadea A:da:me hamoi, fa:no E da Ibi hamoi.
14Sa:ida:ne da A:da:me ema hame ogogoi. Be Ibi da Sa:ida:ne ea ogogosu sia: nababeba:le, Gode Ea sema wadela:lesi.
15Be uda da Gode Ea hou dafawane lalegaguli eso huluane mae yolesili asigili, hadigiwane, asaboiwane esalebeba:le, ilia da mano lalelegemuba:le, Gode Ea fidisu ba:mu.