પિતરનો પહેલો પત્ર - ગુજરાતી બાઇબલ

Illustration of પિતરનો પહેલો પત્ર in ગુજરાતી બાઇબલ

About પિતરનો પહેલો પત્ર

There is no description for પિતરનો પહેલો પત્ર yet.

This Bible translation has no mobile app yet.

Would you like to help?


Chapters in પિતરનો પહેલો પત્ર

1
2
3
4
5