ગુજરાતી બાઇબલ

Illustration for ગુજરાતી બાઇબલ
English Title: Gujarati Indian Revised Version Bible
Publisher: http://freebiblesindia.in/
Language: Gujarati

The Indian Revised Version Holy Bible in the Gujarati language of India. Completed 2017.

This Bible translation has no mobile app yet.

Would you like to help?


Books in ગુજરાતી બાઇબલ

ઊત્પત્તિ
નિર્ગમન
લેવીય
ગણના
પુનર્નિયમ
યહોશુઆ
ન્યાયાધીશો
રૂત
1 શમુએલ
2 શમએલ
1 રાજઓ
2 રાજઓ
1 કાળવ્રત્તાંત
2 કાળવ્રત્તાંત
એઝરા
નહેમ્યા
એસ્તેર
અયૂબ
ગીતશાસ્ત્ર
નીતિવચનો
સભાશિક્ષક
ગીતોનું ગીત
યશાયા
ચર્મિયા
યર્મિયાનો વિલાપ
હઝકિયેલ
દારિયેલ
હોશિયા
યોએલ
આમોસ
ઓબાધા
યૂના
મીખાહ
નાહૂમ
હબાક્કુક
સફન્યા
હાગ્ગાચ
ઝખાર્યા
માલાખી
માથ્થી
માર્ક
લૂક
યોહાન
પ્રેરિતોનાં કૃત્યો
રોમનોને પત્ર
કરિંથીઓને પહેલોપત્ર
કરિંથીઓને બીજો પત્ર
ગલાતીઓને પત્ર
એફેસીઓને પત્ર
ફિલિપ્પીઓને પત્ર
ક્લોસ્સીઓને પત્ર
થેસ્સાલોનિકીઓને પહેલો પત્ર
થેસ્સાલોનિકીઓને બીજો પત્ર
તિમોથીને પહેલો પત્ર
તિમોથીને બીજો પત્ર
તિતસનં પત્ર
ફિલેમોનને પત્ર
હિબ્રૂઓને પત્ર
યાકૂબનો પત્ર
પિતરનો પહેલો પત્ર
પિતરનો બીજો પત્ર
યોહાનનો પહેલો પત્ર
યોહાનનો બીજો પત્ર
યોહાનનો ત્રીજોપત્ર
યહૂદાનો પત્ર
પ્રકટીકરણ

Copyright notice for Gujarati Indian Revised Version Bible

Copyright © 2017 Bridge Connectivity Solutions

Status of the project:

This work is made available to you under the terms of the Creative Commons Attribution-Share-Alike license at http://creativecommons.org/license...