Text copied!
CopyCompare
Soso Kitaabuie: Tawureta, Yabura, Inyila - Yaya

Yaya 19

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Na tɛmui Pilati naxa yaamari fi a sɔɔrie xa Isa bulan sɛbɛrɛ ra.
2Sɔɔrie naxa mangɛ katanyi maniyɛ yailan tunbee ra, e a sa a xun ma, e fa mangɛ donma gbeeli ragoro a ma.
3E nu e masoma a ra, e nu a fala, «I kɛna, Yuwifie xa mangɛ,» e nu fa a madin.
4Pilati man naxa mini tande, a a fala Yuwifi ɲama bɛ, «N bara yi xɛmɛ masen wo bɛ, alako wo xa a kolon a n mu fefe toxi a ma a ɲaxankatama naxan ma.»
5Na kui, sɔɔrie naxa Isa ramini tande, na tunbe mangɛ katanyi saxi a xun ma, burumusi gbeeli ragoroxi a ma. Pilati naxa a fala e bɛ, «A tan nan yi ki!»
6Sɛrɛxɛdubɛ kuntigie nun hɔrɔmɔbanxi kɔsibilie to a to, e naxa sɔnxɔ, «A faxa! A banban wuri magalanbuxi ma!» Pilati naxa a fala e bɛ, «Wo a tongo, wo tan nan xa sa a banban wuri magalanbuxi ma, barima n tan mu fefe toxi a lan a xa faxa naxan ma.»
7Yuwifie naxa a yaabi, «Sɛriyɛ na muxu fan yi. Na sɛriyɛ ki ma, a lan a xa faxa, barima a bara a yɛtɛ findi Ala xa Di ra.»
8Pilati to na mɛ, a naxa gaaxu ki fanyi ra.
9A man naxa so a xɔnyi, a Isa maxɔrin, «I tan, i kelixi minden?» Kɔnɔ Isa mu yaabi yo fi.
10Pilati naxa fa a fala a bɛ, «I tondixi n tan nan yaabide? I mu a kolon a nɔɛ naxan na n tan bɛ, n nɔma i rabolode, n man nɔma i faxade wuri magalanbuxi ma?»
11Isa naxa a yaabi, «Nɔɛ yo mu i bɛ n tan xun ma fo Ala naxan fixi i ma. Na nan a ra, naxan n saxi i bɛlɛxɛ, na nan xa yunubi gbo.»
12Pilati to na mɛ, a naxa so katafe a xa Isa rabɛɲin, kɔnɔ Yuwifie naxa sɔnxɔ, «Xa i yi xɛmɛ bɛɲin, i bara gere giri Rɔma mangɛ xungbe ma. Naxan yo a yɛtɛ findi mangɛ ra, a bara ti Rɔma mangɛ xungbe kanke.»
13Na kui, Pilati to e xui mɛ, a naxa Isa ramini tande. Pilati naxa dɔxɔ buntunyi ra, kiitisa kibanyi kui, dɛnnaxɛ xili falama Eburu xui «Gabata».
14Na lɔxɔɛ Yuwifie nu na fee yailanfe Sayamalekɛ Dangi Sali xa fe ra. Yanyi tagi Pilati naxa a fala Yuwifie bɛ, «Wo xa mangɛ nan ya!»
15E man naxa sɔnxɔ, «A faxa! A faxa! A banban wuri magalanbuxi ma!» Pilati naxa a fala, «N xa wo xa mangɛ faxa wuri magalanbuxi ma?» Sɛrɛxɛdubɛ kuntigie naxa a yaabi, «Mangɛ yo mu na muxu tan bɛ bafe Rɔma mangɛ xungbe ra!»
16Na tɛmui a naxa Isa sa e sagoe, a yaamari fi Isa xa banban wuri magalanbuxi ma. Sɔɔrie to Isa suxu,
17e naxa a ramini taa kui sigafe ra «xun konkota yire,» naxan xili falama Eburu xui «Gologota.» Isa naxa siga naa, a wuri magalanbuxi ratexi a ma.
18E Isa banban wuri magalanbuxi ma mɛnni nɛ. E naxa mixi firin gbɛtɛ fan banban, e keren ti yirefanyi ma, e boore ti kɔɔla ma, e Isa ti e tagi.

19Pilati naxa yaamari fi a yi sɛbɛli xa gbaku Isa xun ma wuri magalanbuxi ma, «Isa Nasarɛtika, Yuwifie xa mangɛ».
20Yuwifi gbegbe naxa na sɛbɛli xaran, barima Isa nu banbanxi dɛnnaxɛ, na makɔrɛ taa ra. Na sɛbɛli fan nu sɛbɛxi Eburu xui, Latɛni xui, a nun Girɛki xui.
21Na kui, sɛrɛxɛdubɛ kuntigie naxa a fala Pilati bɛ, «I naxa a sɛbɛ ‹Yuwifie xa mangɛ›. I xa a sɛbɛ nɛ, ‹Yi xɛmɛ a fala nɛ, a Yuwifie xa mangɛ nan a ra.›»
22Pilati naxa e yaabi, «N naxan sɛbɛxi, n bara gɛ na sɛbɛde.»
23Sɔɔrie to gɛ Isa banbande, e naxa a xa dugie tongo, e e itaxun na sɔɔri naani ma. E naxa a xa donma fari igoroe fan tongo. Na donma to mu nu dɛgɛxi,
24e naxa a fala e bore bɛ, «Won naxa a ibɔɔ. Won xa a tongoma sugandi bere nde ra.» Na birin naba nɛ, alako naxan sɛbɛxi Kitaabui kui, na xa rakamali: «E bara n ma dugie itaxun e bore ma, e n ma donma tongoma sugandi bere ra.» Sɔɔrie a raba na ki nɛ.
25Isa nga fan nu na a xa wuri magalanbuxi fɛ ma, a nun a nga xunya. Kolopa xa ginɛ Mariyama, nun Mariyama Magidalaka fan nu na mɛnni.
26Isa to a nga to a fɔxirabirɛ maxanuxi fɛ ma, a naxa a fala a nga bɛ, «N nga, yi bara findi i xa di ra.»
27A naxa fa a fala a fɔxirabirɛ fan bɛ, «A mato, i nga nan ya.» Keli na waxati ma, na fɔxirabirɛ naxa Isa nga xanin a xɔnyi.
28Na xanbi, Isa to nu a kolon a fe birin bara kamali, a naxa a fala, «Ye xɔli na n ma.» A na fala nɛ alako Kitaabui xa masenyi xa kamali.
29Se sase nde nu na mɛnni, naxan nu rafexi wɛni muluxunxi ra. E naxa se nde rasin na wɛni i, e a xiri hisopi wuri kuye ra, e a maso Isa dɛ ra.
30A to nde min, a naxa a fala, «A birin bara kamali!» A naxa a xun sin, a fa laaxira.
31Na lɔxɔɛ Yuwifie nu see rafalama Sayamalekɛ Dangi Sali xa fe ra. E mu tin furee xa lu wuri magalanbuxi ma na malabu lɔxɔɛ, barima sali xungbe nan nu a ra. Na kui, e naxa Pilati mayandi a xa na mixi banbanxie sanyie gira, alako e xa faxa mafuren, e xa ba na.
32Sɔɔrie naxa fa, e fa na mixi firinyi sanyie gira, naxee nu banbanxi Isa yirefanyi ma, a nun a kɔɔla ma.
33Kɔnɔ e to Isa li, e naxa a to a ɲan bara faxa. Na kui, e mu a tan sanyie gira,
34kɔnɔ sɔɔri nde naxa a sɛɛti sɔxɔ tanbɛ ra, ye nun wuli naxa mini keren na.
35Naxan na fe toxi, a bara na fe seede ba. A xa seedeɲɔxɔya findixi nɔndi nan na. A tan yɛtɛ a kolon, a a na nɔndi nan falafe wo bɛ, alako wo fan xa danxaniya.
36Na fee raba nɛ alako Kitaabui xa masenyi xa kamali, naxan a masenxi, «A xɔri keren mu girama.»

37A man sɛbɛxi yire gbɛtɛ, «E e ya tima nɛ mixi ra, e bara naxan sɔxɔ.»
38Na fe birin xanbi, Yusufu Arimateka naxa sa Isa fure maxandi Pilati ma. Isa fɔxirabirɛ nde nan nu a ra, kɔnɔ a mu nu a masenma kɛnɛ ma, a to nu gaaxuxi Yuwifi kuntigie ya ra. Pilati to tin, Yusufu naxa sa Isa fure tongo.
39Nikodemu, naxan nu bara siga Isa yire gundo kui kɔɛ ra tɛmui dangixi, na fan naxa labundɛ kilo tongo saxan miri nun alowe daaxi xanin Isa fure yire.
40E naxa Isa fure mafilin dugie ra, e labundɛ sa a ma, alɔ Yuwifie darixi a ra ki naxɛ.
41Bɔxi nde nu makɔrɛ Isa faxade ra, gaburi nɛɛnɛ nu bara yailan dɛnnaxɛ. Fure yo mu nu ragataxi a kui sinden.
42E naxa Isa ragata na yire makɔrɛxi, barima e gbataxi Sayamalekɛ Dangi Sali xa fe ra. A nu lan nɛ Yuwifie xa gɛ fe birin yailande beenun kɔɛ xa so na lɔxɔɛ.