Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Titu

Titu 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Dↄ n gbɛ̃́ↄgu aali misiilɛ gbãadeↄnɛ ń ikodeↄ, aa ń yãma, aaↄ kú ń maakɛa píi sↄuo.
2Aasu gbɛ̃e tↄbɛ̃ɛsio. Aaↄ dɛ nↄ̀sɛdoũde yãkelesaide pↄ́ busaa gbɛ̃́piiɛↄ ũ.
3Asa wápiↄ sↄ̃ wá faa vĩ yãao, luayãdansaiↄn wá ũ. Wá sã́sãa, wá dɛ pↄnakɛa ń dↄ́ɛ'ĩi píio zↄↄ ũ. Wiↄ ku nↄ̀sɛvãi ń wɛdↄakↄ̃ɛo guu. Wá dɛ gbɛ̃́ giaↄ ũ, wá zakↄ̃u.
4Kɛ́ Lua wá Suabana gbɛ̃kɛ ń aà yea gbɛ̃́ↄzio bↄ̀ gupuau,
5ↄ̃ à wá suabà. I kɛ wá maakɛa yã́i no, kɛ́ à wɛ̃nadↄ̃̀wɛ̃ɛ yã́iɛ. À wá zu'ò, à wá í dafu, a tò wa gↄ̃ gbɛ̃́ dafuↄ ũ ń a Nisĩna
6pↄ́ a pìsiwá gbãao Yesu Kilisi wá Suabana sabai,
7ↄ̃ yã́ bↄ̀wanↄ na aà gbɛ̃kɛ yã́i, wa gↄ̃ aà gbablenaↄ ũ, ↄ̃ wá wɛ́ dↄ àizãnai.
8Yã́piá sĩanaɛ. Má ye ǹ kã́asikɛ yã́piↄwa maamaa, kɛ́ luayãmanaↄ e wà mɛkpa maakɛawa. Bee maa, a kã́fĩa vĩ gbɛ̃́ↄnɛ.
9Pãalɛ yã́ mìsai gwaaɛ ń deziↄ tↄ́ kↄ̃nwɛao ń sòleo ń lɛkpaakɛa Mↄizi ikoyã musuo, asa yãpãↄnɛ, aa kã́fĩa vĩo.
10Gbɛ̃́ pↄ́ ì to wà kɛ̃aa gba laai baa gɛ̃n pla, ní gbasa ǹ aà yá.
11Ǹyↄ̃ dↄ̃ kɛ́ gbɛ̃́ bee taa ↄ̃̀ↄkpà. Duunkɛnaɛ, à azĩa dàyãu.
12Tó ma Aatema ge Tisiki zĩ̀ma, zɛwɛɛlɛ mↄ ǹ ma le Nikↄpↄli, asa ma zɛò mà buziɛble weɛ.
13Kↄai kɛ ǹ zɛ́ kũ̀sũa kɛ bùsu ikoyãdↄ̃na Zenasiɛ ń Apolooo, kɛ́ pↄe su kɛ̃́sãmáo.
14A maa wá gbɛ̃́ↄ maakɛa dada, aaiↄ kɛ, aai bↄↄlɛ zɛazɛaↄ kɛ, kɛ́ aasu wàↄ ku pão.
15Gbɛ̃́ pↄ́ wá sãnuↄ fↄkpàma píi. Fↄkpa gbɛ̃́ pↄ́ aa yewázi Yesu zɛ́ guuↄwa. Lua gbɛ̃kɛkɛɛ́ ápii.