Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Titu

Titu 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ma Pↄlu, Lua zↄ̀blena, Yesu Kilisi zĩna, à ma zĩ mà gbɛ̃́ pↄ́ Lua ń sɛ́ↄ da a zɛ́u, mí tó aa lousisia sĩana dↄ̃,
2an wɛ́ iↄ dↄ àizãna pↄ́ Lua a lɛgbɛ̃̀ zadↄ̃ gↄↄ i daalɛozi, Luapi lí ɛɛto sↄ̃o.
3Yã́pi bↄ̀ gupuau a gↄↄwa waaso pↄ́ Lua wá Suabana nàmɛɛ ma ↄzĩ guu, lá a dìlɛwa.
4Mámɛ ma láɛ bee kɛ̃̀nɛ Titu, ma nɛ'ia Yesu zɛ́ pↄ́ wá kúu sãnu guu. Mae Lua ń Kilisi Yesu wá Suabanapio gbɛ̃kɛkɛnɛ, aai n gba aafia.
5Ma n to Kɛlɛti kɛ́ ǹ yã́ pↄ́ gↄ̃̀ weↄ gↄ̃́gↄ̃, ní gbɛ̃zↄ̃ↄↄ dilɛ wɛ̃́lɛ ń wɛ̃́lɛo lá má ònɛwa.
6A maa gbɛ̃zↄ̃ↄ líↄ ku tàaesai nↄmɛndode ũɛ. Aà nɛ́ↄ ìↄ luayãmanaↄ ũ, i kɛ aaↄ dɛ nɛ́ zazaa lalasideↄ ũ no.
7Lá dↄaanaá ziiaɛ Lua zĩ guu, a maa aàↄ dɛ tàaede ge swã́gbãade ge pↄkũmade ge igbɛ̃na ge ãiapãsĩde ge ↄwɛɛlɛmbɛ̃ɛ ũo,
8sema nibↄfↄ̃na ũ, laaide pↄ́ zɛ̀ ń maakɛao ũ, gbɛ̃maa pↄ́ a kua adoa mɛ́ a azĩa kũa dↄ̃ ũ,
9gbɛ̃́ pↄ́ zɛ̀ súsu ń Lua yã́ náaideo lá wì danɛ́wa ũ, kɛ́ à e lɛda gbɛ̃pãleↄwa ń yã́ sĩandepio, i gbɛ̃́ pↄ́ bↄ̀ a yã́ kpɛↄ ɛɛkanɛ́ ń ↄzĩ.
10Asa swã́yãmansaide pↄ́ aaì gbɛ̃́ↄ liaa ń ń yã'oaoↄ dasi, atɛ̃sa Yudaↄ guu.
11Aaì ua bṹu gbɛ̃́ↄ ↄ̃̀ↄkpa. A maa wà lɛsↄkpanɛ́. Aaì yã́ pↄ́ dɛ wà danɛ́o danɛ́ ↄbɛ̃ɛ'ea yã́i.
12Kɛlɛti bùsu ãnabie mɛ̀ Kɛlɛtiↄá ɛɛdeↄnɛ, wài pãsĩↄnɛ, ye'uiade pↄewonsaiↄnɛ.
13Yã́piá sĩanaɛ. Ayãmɛto lɛdamá pãsĩpãsĩ, kɛ́ aa zɛ́sɛ súsu.
14Aasu laaidↄ Yudaↄ fĩwao ge gbɛ̃́ pↄ́ kɛ̃̀ sĩanawaↄ yãdilɛaↄ.
15Pↄe líↄ gbãsĩ gbãsĩsaideↄnɛo, mɛ́ pↄe líↄ gbãsĩsai luayãdansai gbãsĩdeↄnɛo, kɛ́ an làasoo ń ń nↄ̀sɛo vãi yã́i.
16Aaì mɛ wa Lua dↄ̃, ↄ̃ an yãkɛa ì ń ɛɛbo. Lua ginzideↄnɛ, aali aà yãmao, aali fↄ̃ yãmaae kɛ̀o.