Text copied!
CopyCompare
Soso Kitaabuie: Tawureta, Yabura, Inyila - Tito

Tito 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1I xa e ratu, e xa e yɛtɛ magoro mangɛe nun mangasanyi bɛ, e xa e xa yaamarie suxu. E xa gbata wali fanyi mɔɔli birin nabafe ra,
2e naxa mixi yo mafala, e naxa gere so, e xa marafanyi nun bɔɲɛ fanyi masen birin bɛ.
3A singe won fan nu daxuɲa nan nabama. Yaamari matandimae nan nu won na. Won nu bara lɔɛ kira xɔn. Won nu bara bira won yɛtɛ waxɔnfe fɔxɔ ra a nun duniɲa fe mɔɔli birin fɔxɔ ra, han na nu bara won findi konyie ra. Won nu won ma duniɲa xaninma ɲaaxuɲa, tɔɔnɛ, gbɛsɛnxɔnnanteya, nun maraɲaaxuɲa nan kui. Won fan mu nu rafan mixie ma.
4Kɔnɔ won Nakisima Ala to a xa bɔɲɛ fanyi nun a xa xanunteya makɛnɛn, a naxa kisi fi won ma.
5A mu won nakisixi won ma wali fanyie xa fe xa ma, a won nakisixi a xa kinikini nan ma, won xunxafe ye xɔɔra a nun a Xaxili Sɛniyɛnxi saabui ra. Na bara a niya won xa bari a nɛɛnɛ ra, won ma duniɲɛigiri birin xa masara.
6Ala bara won ki! A bara a Xaxili Sɛniyɛnxi ragoro won ma won Nakisima Isa saabui ra.
7Na kui, won ma yunubie to bara xafari a xa hinnɛ saabui ra, won bara nɔ findide kɛtongoe ra, won bara won xaxili ti abadan kisi ra.
8Nɔndi masenxi nan na ki. A xɔli n ma i xa na fee masen a fanyi ra, alako naxee bara danxaniya Ala ma, e xa fe birin naba alako e xa bira fe fanyi raba fɔxɔ ra. Na fee findixi fe hagigɛ fanyie nan na mixi birin bɛ.
9Kɔnɔ i naxa i gbe raso mixie xa wɔyɛn fufafu ya ma. E naxan falama benbae xa fe ra, e xa gbɛsɛnxɔnnɛya, e xa gere wɔyɛnyi Ala xa sɛriyɛ xa fe ra, e sese tide mu na.
10Naxan yo mixie tagi isoma, i xa a rasi keren, i xa a rasi firin. Xa na birin kui a mu i xui mɛ, i xa a rabolo,
11barima i a kolon a na mixi mɔɔli mu fan. A bara a yɛtɛ danka a xa tinxintareya ra.
12N na Aritema xa na mu Tikike xɛɛ i ma, i xa fe birin naba alako i xa n li Nikopoli, barima n bara a ɲanige n xa ɲɛmɛ radangi naa.
13Fe birin naba alako i xa sɛriyɛ karamɔxɔ Senasi nun Apolosi mali e xa biyaasi kui. E mali, e hayi na se naxan birin ma, e xa a sɔtɔ.
14A lanma danxaniyatɔɛ naxee na won ma kɔnti ma, e xa e matinkan tunnabɛxi ra wali fanyie ma, alako e xa mixie hayi xɔrɔxɔɛe fan, e naxa fa lu na ki fufafu.
15Naxee na n fɛ ma be, e birin i xɛɛbu. I xa won xanuntenyie danxaniyatɔɛe birin xɛɛbu muxu bɛ. Ala xa hinnɛ wo birin na.